UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

44_baroque villa_okładka.jpg

Tom prezentuje materiały wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się 18-20 października 2007 w pałacu wilanowskim. Spotkanie zgromadziło liczne grono badaczy z Europy i Ameryki, dzięki czemu tytułowa kwestia – wille barokowe – omówiona została w bardzo zróżnicowany, niekiedy nowatorski sposób.


Konserwacja i restauracja dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie POIiŚ 2015

album zdjęć

Potocki Prot, autor Józef Grassi, XVIII w., nr inw. Wil.1192, fot. Z. Reszka

Potocki Prot, autor Józef Grassi, XVIII w., nr inw. Wil.1192, fot. Z. Reszka.jpg

Zadanie „Konserwacja i restauracja dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” realizowane jest jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ