UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SAL WYSTAWOWYCH GALERII OGRODOWYCH NA PIĘTRZE PAŁACU WILANOWSKIEGO - roboty budowlana. Znak: KF.AZ.2401.7.JM.2018

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, tj. kwoty określonej w § 1 pkt 2) b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r.  poz. 2479) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

LOGO-POIiS-2.jpg

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

09 lipca 2018 r. opublikowano:

Załącznik nr 9 do SIWZ

Dialog techniczny

20 lipca 2018 r. opublikowano:

01 sierpnia 2018 r. opublikowano:

03 sierpnia 2018 r. opublikowano:

14 sierpnia 2018 r. opublikowano:

27 sierpnia 2018 r. opublikowano:

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook