UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Projekt NFOŚiGW II

44_park do funduszy pomocowych 3.jpg

W dniu 16 sierpnia 2010 r.  Muzeum Pałac w Wilanowie  podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowę o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 2 948 737,25 zł na realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowych ogrodów i parków w XVII-to wiecznym barokowym zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie – etap II”, w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu”.

To drugi już projekt przygotowany przez Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego do dofinansowania przez NFOŚiGW, który przeszedł wszystkie szczeble oceny, został poddany negocjacjom i pozytywnie zaopiniowany do wsparcia przez ekspertów NFOŚiGW i Zarząd NFOŚiGW, a  ze względu na wysoką kwotę dotacji,  dodatkowo zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Celem szczegółowym projektu było przywrócenie walorów kompozycyjno-przyrodniczych cennemu założeniu pałacowo-ogrodowemu, jakim jest kompleks pałacowo-ogrodowy Muzeum Pałac w Wilanowie poprzez wykonanie prac dot. gospodarki zielenią w ogrodzie krajobrazowym angielsko – chińskim, tzw. Parku Zuga, Parku  boskietów i nabrzeża przy boskietach tarasu dolnego oraz w otoczeniu Pompowni.

44_park do funduszy pomocowych.jpg

Malowniczy ogród krajobrazowy angielsko-chiński zwany Parkiem Zuga o powierzchni 61 167,47 m², znajdujący się w południowej części parku wilanowskiego, powstał około 1784 roku wg. projektu Szymona Bogumiła Zuga na zleceni Izabelli Lubomirskiej na miejscu dawnego folwarku Sobieskiego. Charakteryzuje się nieregularnością i wijącymi się ścieżkami nad stawem pamiętającym czasy królewskie. Na rozległych polanach rosną tu najstarsze drzewa, wśród nich okazałe ponad 200 letnie dęby oraz wiele gatunków drzew egzotycznych. Prace w parku Zuga, finansowane ze środków NFOŚiGW, dotyczyły uporządkowania zieleni, polegającej na usunięciu samosiewów drzew i krzewów oraz drzew będących w złym stanie zdrowotnym, co pozwoliło na poprawę warunków rozwoju drzew pozostałych, jakże cennych dla kompozycji całego otoczenia pałacowo-ogrodowego rezydencji  wilanowskiej. Projekt przewidywał również nowe nasadzenia, głównie krzewów liściastych oraz kilkunastu większych, szkółkowanych cennych gatunków drzew (lipa, dąb, buk) w celu uzupełnienia historycznej kompozycji i dla utrzymania atrakcyjności tego miejsca.

Drugi z parków o powierzchni 12 039,96 m², Park boskietów i nabrzeża przy boskietach tarasu dolnego, graniczący od strony południowej z Parkiem Zuga, od północnej z otoczeniem Pompowni, a od wschodu z Jeziorem Wilanowskim, również wymagał licznych zabiegów związanych z uporządkowaniem zieleni. Wysokie, strzyżone boskiety to fragment barokowego ogrodu, oddzielające partery kwiatowe na tarasie dolnym od brzegu jeziora. Projekt przewidywał przeprowadzenie pielęgnacji zabytkowego drzewostanu rosnącego w szpalerach, poprzez usunięcie samosiewów i drzew w złym stanie zdrowotnym, znajdujących wewnątrz poszczególnych kwater. Zabieg ten pozwolił na swobodniejszy wzrost zabytkowych drzew, ich doświetlenie i rozrzedzenie, a tym samym poprawę ich stanu fizjologicznego. Wnętrza kwater zostały dodatkowo nasadzone barwinkiem pospolitym o różnych odcieniach fioletu (ciemnofioletowym, fioletowym o śliwkowym odcieniu) i bieli, tworzących różnobarwne kwietne kobierce.

Kolejnym ważnym elementem krajobrazowego ogrodu angielskiego, ciągnącego się wzdłuż linii brzegowej Jeziora Wilanowskiego jest pseudogotycki budynek pompowni projektu Henryka Marconiego, zbudowany do celów zasilania fontann w parku. Zieleń znajdująca się w otoczeniu Pompowni (pow. 2 578,25 m²) wymagała gruntownej rewitalizacji i rekompozycji. W ramach środków z NFOŚiGW zostały zrealizowane  prace związane z uporządkowaniem zieleni oraz nowe nasadzenia.

44_pompownia_fundusze pomocowe.jpg

Potrzeba pilnego podjęcia prac rewaloryzacyjnych na terenie tych parków, graniczących  bezpośrednio z ogrodami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu pałacowym, wynikła przede wszystkim z konieczności uporządkowania zieleni i wykonaniem nowych nasadzeń roślinności wieloletniej. Wcześniej teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu, z powodu zawirowań historyczno-użytkowych był wielokrotnie dostosowywany do funkcji wymaganych w danej chwili, w związku z czym nie zachowywano standardów pierwotnego, historycznego założenia, kształtu, dekoracji i wyposażenia. Niniejszy projekt pozwolił ostatecznie odtworzyć należny temu miejscu charakter w jego pierwotnej formie krajobrazowej. Zakres rzeczowy projektu objął min. zakup ok. 29 tys. sadzonek roślinności wieloletniej, zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślinności, prace związane z nasadzeniami, a także prace związane z uporządkowaniem zieleni. Dzięki realizacji zaplanowanych działań, wątek przyrodniczy dla obszaru o wielkości 76 252 m².  został zabezpieczony, zrewaloryzowany i dostosowany do naszych funkcji edukacyjno-kulturalnych. 

NFOŚ - II etap „Rewitalizacja zabytkowych ogrodów i parków w XVII-to wiecznym barokowym zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie – etap II”,
Koszt całkowity przedsięwzięcia: 1 106 421,12 PLN
Kwota dotacji: 1 084 441,14 PLN
Termin realizacji projektu - l. 2010-2011

44_park do funduszy pomocowych 2.jpg

 

logo NFOŚiGW

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook