UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Oświadczenie Muzeum ws. historycznego folwarku

Oświadczenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie historycznego folwarku wilanowskiego (w związku z ofertą jego sprzedaży)

W lutym 2014 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ogłosiła przetarg na zbycie działki 2/7 z obrębu 1-05-53 w Wilanowie (ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 i 11). Po nieprzyjęciu jedynej – zgłoszonej przez muzeum – oferty SGGW ogłosiło drugi przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 9 kwietnia br. Ponownie jedyną ofertę złożyło muzeum i ponownie SGGW oferty muzealnej nie przyjęło.

12 maja rozpoczęły się negocjacje Komisji Przetargowej powołanej przez Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z muzeum (wciąż jedynym oferentem). Ustalono, że  dalsze negocjacje ww. sprawie muzeum będzie prowadziło w oparciu o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, dokonaną przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (działającą w trybie art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami), którą ustalą obie strony i która zbada rozbieżne operaty szacunkowe będące podstawą sformułowania oferty przez muzeum oraz określenia wartości nieruchomości przez SGGW.


Muzeum zaznacza, że decyzja o ustaleniu ceny nabycia w ramach negocjacji wymagać będzie akceptacji organizatora muzeum, tj. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Pałacu Króla Jana III Wilanowie pragnie zwrócić uwagę, że wyżej wymieniona nieruchomość jest częścią folwarku wilanowskiego – dawnego zaplecza gospodarczego królewskiej rezydencji w Wilanowie i z historycznego punktu widzenia niezwykle istotnego dopełnienia krajobrazowego i urbanistycznego założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.

Działka wystawiona na sprzedaż zalicza się do zachodniej części terenu dawnego folwarku będącego obecnie własnością SGGW i przylegającego do granic zabytkowej nieruchomości należącej do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Część wschodnia przylega bezpośrednio do parku i projektowana była na początku XIX wieku jako architektoniczne obramowanie założenia krajobrazowego. Obydwie części należały do dóbr wilanowskich już w czasach króla Jana III, ale część zachodnia, zwana również „zespołem browaru”, jest niezwykle cenna ze względu na najstarsze obecnie na folwarku wilanowskim budowle: murowany browar (wzniesiony przed 1747 r.), który do końca 2014 roku użytkowany był jako siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz usytuowany naprzeciwko niego spichlerz (datowany na lata 1747–1793 r. – obecnie stanie wskazującym na potrzebę prac remontowych, konserwatorskich i rewitalizacyjnych), który w dużej mierze zachował do dzisiaj swój oryginalny wygląd.

Obydwa budynki od 1 lipca 1965 r. wpisane są do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako „spichrze, Wilanów”, a w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy ujęte są jako spichlerz II numer 00018013 oraz spichlerz I numer 00018014.

Należy podkreślić, że właściciel zabytku obowiązany jest na mocy przepisów art. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do sprawowania opieki nad zabytkiem, polegającej w szczególności na zapewnieniu warunków jego naukowego badania i dokumentowania, prowadzenia przy nim prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania zabytku wraz z otoczeniem w jak najlepszym stanie, korzystania z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Dla uzupełnienia informacji dotyczących statusu i wartości kulturowych omawianej działki (i całego dawnego folwarku wilanowskiego) istotne jest wskazanie, że znajduje się w granicach układu ruralistycznego dawnej wsi Wilanów, co do którego Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie o wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Postanowienia w sprawie wszczęcia i ustaleń dokonanych w toku postepowania odnaleźć można pod linkami:
http://www.mwkz.pl/images/stories/Obwieszczenia/2014.12.01/1.pdf
oraz
http://www.mwkz.pl/images/stories/Obwieszczenia/03.03.2015/1.pdf

Działka objęta ofertą sprzedaży oraz cały folwark wilanowski są również objęte ochroną na mocy Uchwały nr XXXIV/820/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego. W załączniku nr 1 do Uchwały zostały określone wytyczne dotyczące sposobu użytkowania i zagospodarowania tych terenów oraz rekomendowane kierunki ich ochrony, m.in.:

  • uporządkowanie  istniejącej zabytkowej zabudowy przedpola pałacowego i folwarku, z przekształceniem części przedpola oraz folwarku w teren dla obsługi ruchu turystycznego, obiektów kultury i edukacji muzealnej;
  • opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla wprowadzenia w/w obiektów do rejestru zabytków.

Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 września 2014 r (Dz.U. Woj. Maz z 2014 r. poz. 8272) w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” folwark wilanowski i obszar działki 2/7 znajduje się w otulinie rezerwatu.

Wywiad nt. wilanowskiego folwarku udzielony przez dyrektora Pawła Jaskanisa 9 kwietnia 2015 r. do wysłuchania tutaj: LINK

AKTUALIZACJA

Z przyjemnością możemy poinformować, że po trwającej ponad 1, 5 roku procedurze formalnej i długich negocjacjach, Muzeum sfinalizowało zakup działki wraz z znajdującymi się na niej budynkami: murowanym browarem oraz drewnianym spichlerzem. Włączenie w granice Muzeum terenów zachodniego Folwarku Wilanowskiego to pierwszy krok w kierunku zapewnienia integralności obszarów stanowiących niegdyś spójny krajobrazowo i funkcjonalnie obszar, zaprojektowany przez króla Jana III. Starania Muzeum mają na celu zapewnienie odpowiedniej i harmonijnej opieki konserwatorskiej nad zabytkowymi zasobami kulturowo–przyrodniczymi oraz historycznym krajobrazem rdzenia przestrzennego dawnej rezydencji królewskiej. Priorytetowe z punktu widzenia Muzeum są również poprawa bezpieczeństwa i wdrożenie innowacyjnych formuł udostępniania zasobów zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych dla szerokiego grona odbiorców – zarówno turystów zainteresowanych ofertą, jak i podmiotów chcących nawiązać współpracę w modelu partnerstw publiczno–prywatnych. Reintegracja funkcjonalno–przestrzenna spełni oczekiwania publiczności, zainteresowanej formami gospodarowania w dawnej Polsce.

Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

Wywiad z dyrektorem Pawłem Jaskanisem ws. wilanowskiego folwarku (artykuł)

Polecamy nagranie rozmowy Cezarego Łasiczki z Pawłem Jaskanisem, dyrektorem Muzeum Pałacu w Wilanowie, z 9 kwietnia 2015 r. Paweł Jaskanis przywołał historyczne funkcje folwarku, który miał zapewniać utrzymanie królewskiego dworu na zamku w Warszawie, mówił też o współczesnych funkcjach muzeum i działaniach łączących powrót do historycznych, pierwotnych funkcji miejsca, jakim jest wilanowska rezydencja, z oczekiwaniami publiczności muzealnej.

Oświadczenie Muzeum ws. zagospodarowania przestrzennego rezydencji wilanowskiej (artykuł)

Oświadczenie dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z 2016 r. ws. zasad zagospodarowania przestrzennego terenu historycznej rezydencji wilanowskiej wraz z jej otoczeniem krajobrazowym.