© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.08.2019

Wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji pn. „Budowa drogi pożarowej (zwana: drogą południową) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro
tj. kwoty określonej w § 1 pkt 2) b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r.  poz. 2479) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Przedmiot zamówienia:  roboty budowlane
Znak sprawy KF.AZ.2401.5.JM.2019

23 sierpnia 2019 r. opublikowano:

28 sierpnia 2019 r. opublikowano:

30 sierpnia 2019 r. opublikowano:

02 wrzesnia 2019 r. opublikowano:

05 września 2019 r. opublikowano:

13 września 2019 r. opublikowano:

27 września 2019 r. opublikowano: