UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

W piśmiennictwie staropolskim idealizowano nie tylko przodków, lecz także porządek polityczny, który stworzyli – równość i wolność, swobodę wyboru władców. Utopia szczęśliwych wieków, idea powrotu do dawnej świetności dawała szlachcie poczucie ciągłości i więzi z tradycją. Joanna Orzeł zbadała wiele kronik, herbarzy, dzieł historycznych literackich i rękopiśmiennych ksiąg, aby opisać czas, przestrzeń i bohatera mitycznego. Ta książka zmienia nasze wyobrażenia o tym, czym był sarmatyzm.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Przed przetargiem – dialog techniczny

Galeria portretu staropolskiego na piętrze pałacu wilanowskiego, fot. Zbigniew Reszka.jpg

Luty 2018.

Jednym z zadań, realizowanych w ramach projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, jest „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego”. Projekt modernizacji został opracowany stosunkowo dawno, tj. w latach 2011 - 2012, a jego realizacja była następstwem konkursu, organizowanego znacznie wcześniej przez Muzeum. Właśnie z uwagi na fakt upływu wielu lat od ostatecznego opracowania projektu, jak również przez wzgląd na wielowątkowość i stopień skomplikowania przewidywanych prac, podjęta została decyzja o konieczności przeprowadzenia  tzw. dialogu technicznego, będącego elementem zamówień publicznych.

Głównym celem dialogu jest uzyskanie przez zamawiającego informacji o najnowszych, a także najkorzystniejszych dla Muzeum rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Działanie to ma także na celu poszerzenie wiedzy zamawiającego o formułach organizacyjnych i logistycznych w zakresie prawidłowego planowania realizacji przedmiotu zamówienia. Pozyskana w ramach dialogu wiedza będzie skutkowała doprecyzowaniem potrzeb i umożliwi opracowanie dokumentacji przetargowej. 

Dialog techniczny, który został rozpoczęty w połowie stycznia 2018 r., trwa do tej pory. Do rozmów przystąpiła tylko jedna firma, będąca potencjalnym przyszłym oferentem oraz zaproszeni przez Muzeum eksperci, posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa. Odbyło się już kilka spotkań w ramach dialogu, przewidzianych jest jeszcze kilka. Natomiast samo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i przebudowę sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego” zostanie wszczęte niezwłocznie po zakończeniu dialogu technicznego i prac nad kompletną dokumentacją przetargową. Zgodnie z harmonogramem przewiduje się, że prace będą trwały do grudnia 2019 r. W tym czasie obie galerie, jak też piętro w korpusie głównym Pałacu, będą wyłączone z ruchu turystycznego. Po całkowitym wykonaniu tegoż zadania obie galerie uzyskają całkowicie nowy wygląd, a zaproponowane rozwiązania technologiczne będą gwarantowały bezpieczeństwo zgromadzonych we wnętrzach, niezwykle cennych muzealiów.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wszelkie informacje o dialogu, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy, zostaną zamieszczone w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

Dialog techniczny, nie będący osobnym trybem postępowania, w wyniku którego dokonuje się wyboru wykonawcy, stanowi jedynie punkt wyjścia dla Zamawiającego, który poprzez konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami, jak też zwracając się do ekspertów z różnych muzealnych działów oraz ekspertów spoza Muzeum, ma możliwość poszerzenia wiedzy na temat pełnego spektrum zagadnień w zakresie, niezbędnym do przygotowania wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy.

Logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook