nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Dostawa drukowanych książek – część 1. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.3.JM.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) – dalej jako „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Terminy:
 • Termin składania ofert:  01 kwietnia 2022 r. godz. 11:00
 • Termin otwarcia ofert: 01 kwietnia 2022 r. godz. 11:30
 • Termin związania z ofertą: do dnia 30.04.2022 r.
 • Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie wynikającym ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż w ciągu 13 tygodni od dnia podpisania Umowy.
 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne:
 • We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się następującym znakiem sprawy: DEF.ZP.2401.3.JM.2022
 • Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami jest (Marketplanet): https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
 • Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej.
 • Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. za pośrednictwem ww. platformy.
 • Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na ww. platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
 • Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
 • Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.
2022-03-24
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem