nieslyszacy
PL EN
Unia Europejska
Unia Europejska

Posiedzenia Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2012–2015

20 kwietnia 2012 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej w pałacu wilanowskim zebrała się na pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie powołana na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r. Jedną z pierwszych decyzji Rady było zarekomendowanie Ministrowi ponownego powołania dr Barbary Arciszewskiej z Instytutu Historii Sztuki UW na piętnastego członka Rady. Rada wybrała także swoje prezydium z prof. Juliuszem A. Chrościckim jako przewodniczącym i prof. Marią Poprzęcką jako jego zastępczynią.

Po ukonstytuowaniu się Rada zapoznawszy się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi muzeum za rok 2011 jednomyślnie je przyjęła, podobnie jak i plany muzeum na rok 2012 oraz na lata następne. Rada podjęła ogółem 10 uchwał w tym: zawierającą wniosek o ukształtowanie dotacji podmiotowej przekazywanej muzeum przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na poziomie odpowiadającym rzeczywistym potrzebom utrzymania zasobów zabytkowych, to jest w wysokości 37,5 mln zł w roku 2013 i w latach następnych; wyrażającą poparcie dla muzeum w jego staraniach o pozyskanie środków finansowych na remont budynku dawnej Wozowni i przeznaczenie go na Pawilon Edukacyjny oraz wyrażającą pozytywną opinię na temat zamiaru dokończenia przez muzeum prac w Wielkiej Grotarni i popierającą wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego starania muzeum o pozyskanie na ww. cel środków finansowych z kredytu bankowego.

Na zakończenie Rada wyraziła wolę ponownego spotkania się jeszcze w październiku lub w listopadzie 2012 r.

17 maja 2013 r. w Salonie Marszałkowej Lubomirskiej w pałacu wilanowskim zebrała się na drugim posiedzeniu Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie powołana na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r. Radzie przewodniczy prof. Juliusz A. Chrościcki.

Rada zapoznała się z przedstawionym przez dyrektora muzeum Pana Pawła Jaskanisa sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2012 oraz planami muzeum na rok 2013 i lata następne i jednomyślnie je przyjęła. Rada podjęła ogółem osiem uchwał, w tym w sprawie sprawozdania finansowego z działań prowadzonych w ramach programu ,,Nowoczesny patriotyzm" na rzecz ograniczenia bariery ekonomicznej w dostępie do kultury oraz w sprawie starań Muzeum Pałacu w Wilanowie o środki finansowe Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2013–2016. W ramach ostatniego punktu posiedzenia dyrektor muzeum przedstawił informację o zmianach strukturalnych i planowanej zmianie nazwy muzeum na: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przewodniczący poinformował członków rady o rezygnacji z członkostwa w radzie złożonej 24 kwietnia 2013 r. przez prof. Dorotę Folgę-Januszewską.

26 maja 2014 r. w budynku nowo odrestaurowanej i zaadaptowanej do nowych funkcji Wozowni Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się trzecie posiedzenie Rady Muzeum, powołanej na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r.  Posiedzeniu przewodniczył prof. Juliusz A. Chrościcki.

Rada po zapoznaniu się z nimi jednomyślnie przyjęła przedstawione przez dyrektora muzeum Pana Pawła Jaskanisa sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2013 oraz plany muzeum na rok 2014 i lata następne. Rada podjęła ogółem 19 uchwał, w tym: w sprawie udzielenia rekomendacji dla zrealizowania przez muzeum projektu zatytułowanego „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), w sprawie zasadności przyznania muzeum kredytu na realizację projektu adaptacji wybudowanych pod górnym tarasem ogrodowym pomieszczeń Wielkiej Grotarni, w sprawie poparcia dla realizacji przez muzeum projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ-MF EOG) oraz w sprawie dotacji celowej przyznanej w ramach Programu Generalnego Konserwatora Zabytków – „Rewitalizacja obiektów i konserwacja kolekcji Muzeów Rezydencji Królewskich”.

Podczas posiedzenia Rada Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie IV kadencji podjęła również uchwałę w sprawie wskazania na miejsce profesor Doroty Folgi-Januszewskiej, która złożyła rezygnację, kandydata z rekomendacji dyrektora muzeum. Przedstawiona została kandydatura prof. Bogusława Dybasia, dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, wybitnego badacza specjalizującego się w historii nowożytnej Polski. Kandydatura ta spotkała się z przychylnym przyjęciem Rady.

Kończąc posiedzenie, Rada wyraziła poparcie dla zgłoszonej przez Ludwika Rakowskiego, burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wilanów, propozycji uchwały w sprawie przekazania muzeum terenów dawnego folwarku wilanowskiego należących do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zadecydowała o jej podjęciu w drodze głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po przyjęciu uchwały dyrektor muzeum wystosował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiednie pismo w tej sprawie, załączając do niego uchwałę.

18 maja 2015 r. w budynku Villi Intraty – nowo odrestaurowanej i zaadaptowanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do działalności misyjnej Muzeum – odbyło się czwarte posiedzenie Rady Muzeum, powołanej na czwartą, czteroletnią kadencję (2011–2015) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 listopada 2011 r. Posiedzeniu przewodniczył prof. Juliusz A. Chrościcki.

Rada po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Dyrektora Muzeum Pana Pawła Jaskanisa sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi za rok 2014 oraz z planami muzeum na rok 2015 i lata następne, jednomyślnie je przyjęła. Rada podjęła ogółem 12 uchwał, w tym: w sprawie zasadności przyznania kredytu na realizację projektu „Wielka Grotarnia”, w sprawie reintegracji terenów dawnej rezydencji króla Jana III poprzez włączenie w granice muzeum obszaru historycznego folwarku przypałacowego i pól morysińskich, poczynając od działki 2/7 z obrębu 1-05-53 w Wilanowie przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 7 i 11, w sprawie planów i w sprawie dotacji podmiotowej na rok 2016, w sprawie przeciwdziałania wystąpieniu ryzyk strategicznych, w sprawie w sprawie kontynuacji programu „Kultura dostępna” w 2016 r.

Podczas posiedzenia Rady Muzeum jej Przewodniczący poinformował o rezygnacji z członkostwa w Radzie dra Jarosława Krawczyka ze względu na podjęcie pracy etatowej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Rada Muzeum przychyliła się do tej decyzji. Ponadto Przewodniczący powitał prof. Bogusława Dybasia, który został powołany na członka Rady w związku z rezygnacją prof. Doroty Folgi-Januszewskiej. Dyrektor Muzeum Pan Paweł Jaskanis opowiedział o zmianach personalnych, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach w muzeum, w tym o nominacjach na zastępców dyrektora muzeum oraz pogratulował Panu dr. Piotrowi Szpanowskiemu, dotychczasowemu zastępcy dyrektora muzeum, wygranej w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5 października 2015 r. w budynku Villi Intraty na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się piąte posiedzenie Rady Muzeum, kończące jej czwartą kadencję. Posiedzeniu przewodniczył prof. Juliusz A. Chrościcki.

Po przywitaniu członków Rady i Pana Dyrektora Piotra Szpanowskiego, który reprezentował Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrekcja przedstawiła projekt powtórzenia składu Rady na piątą kadencję, co spotkało się z jednogłośną zgodą jej członków. Przekazano komunikat o objęciu funkcji Zastępcy Dyrektora Muzeum przez Panią prof. Dorotę Folgę-Januszewską.

Rada podjęła dyskusję nad następującymi zagadnieniami: problematyka zarządzania muzeum i tymi jego celami ochrony zabytków, które wymagają poparcia opinii zewnętrznej (środowiskowej, politycznej, medialnej), projektowanie prawa miejscowego (ponowienie propozycji muzeum z 2011 r.) i rozwój muzeum także przez ochronę wartości powierzonych opiece instytucji i znajdujących się w jej historycznym sąsiedztwie (folwark, pola morysińskie), stanowiących razem jednorodne, historyczne założenie przestrzenne pałacowo-folwarczne i gospodarcze. Dyrekcja przedstawiła masterplan Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przewidujący rozwój instytucji aż do roku 2035, a obejmujący integrację zarządzania zasobami kulturowymi i przyrodniczymi w granicach pomnika historii, gdyż w tej integracji leży spełnienie opieki konserwatorskiej nad zasobami muzeum i historycznego otoczenia.

Rada podjęła ogółem 8 uchwał, w tym: w sprawie rekomendacji dla założeń funkcjonalnych do masterplanu rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w sprawie zasadności przyznania kredytu na realizację projektu Wielka Grotarnia i kontynuację prac przy murze oporowym, w sprawie starań muzeum o zewnętrzne źródła finansowania dla priorytetowych projektów inwestycyjnych i konserwatorskich, w sprawie projektu Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, w sprawie działań muzeum w związku z ustanowieniem planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody Morysin i koniecznością rozwoju przyrodniczej edukacji muzealnej, w sprawie starań muzeum na rzecz zakupu terenów dawnego folwarku wilanowskiego, w sprawie rekomendacji dla propozycji muzeum do projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pałacu w Wilanowie z Morysinem w perspektywie 2015-2035.

Podczas posiedzenia ogłoszono przyznanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nagrody od Narodowego Instytutu Audiowizualnego za realizację digitalizacyjnych projektów rocznych w ramach programu Kultura+.

Posiedzenie Rady zakończyło się wizytą członków Rady w Pracowni Digitalizacji i Skanowania 3D Działu Dokumentacji i Cyfryzacji.

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum w Internecie

Organizator

Partnerzy

Sponsorzy

Idea & Design
Copyright © Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na naszej stronie internetowej oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż akceptują Państwo stosowanie plików cookies. Potwierdzam, że aktualne ustawienia mojej przeglądarki są zgodne z moimi preferencjami w zakresie stosowania plików cookies. Celem uzyskania pełnej wiedzy i komfortu w odniesieniu do używania przez nas plików cookies prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

✓ Rozumiem