© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.06.2019

Administracja i promocja w projekcie „www.muzeach”

Żaden projekt, a zwłaszcza tak duży i złożony, jak „www.muzeach” nie zostanie zrealizowany skutecznie bez odpowiedniego wsparcia administracyjnego. Podziwiając efekty tego typu przedsięwzięć, często zapominamy, ile niewidocznych dla odbiorcy działań zostało podjętych w celu osiągnięcia sukcesu. Kwestie zamówień publicznych, płacowych, rozliczeń i sprawozdawczości w ramach projektu są realizowane nie tylko na poziomie poszczególnych muzeów, ale również całego konsorcjum.

W ramach zadania „Administracja projektem i kooordynacja działań” prowadzone są działania związane z zarządzaniem projektem, w tym: koordynacja prac i obsługa zmian w projekcie, spotkania międzymuzealnego zespołu projektowego, przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, korespondencja z instytucją pośredniczącą – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Jednym z zadań jest promocja. Obowiązek informacyjny realizowany jest przy użyciu m.in. strony internetowej projektu, stron lidera i partnerów, tablic informacyjnych, wysyłek prasowych. Na szczególną uwagę zasługują spotkanie online z ekspertami projektu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021 oraz konferencja prasowa podsumowująca projekt 16 marca 2022 r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

POPC www.muzeach