© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.10.2015

Badania EOG – wstępne raporty z wynikami badań

Analiza akustyczna hałasu środowiskowego

Raport zawiera opis badanych punktów, omówienie metodyki obliczeń oraz charakterystykę pomiarów akustycznych. Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano na mapach, na które naniesiono rozkład natężenia hałasu. Dokonano też wstępnej oceny wpływu emisji hałasu na klimat akustyczny Wilanowa.

Sprawozdanie z wykonania pomiarów drgań mechanicznych

Przedmiotem raportu było wykonanie pomiarów drgań mechanicznych w otoczeniu rezydencji królewskiej wraz z diagnozą możliwych zagrożeń związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej. Podjęto próbę określenia szkodliwego wpływu tych drgań na konstrukcję budynku Kordegardy w odniesieniu do norm. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się ustalić, że zarówno obecne natężenie ruchu kołowego na okolicznych ulicach, jak i prowadzone aktualnie prace budowlane w dzielnicy Wilanów w otoczeniu pałacu nie mają negatywnego wpływu na zabudowania pałacu w postaci generowania niebezpiecznych drgań przekazywanych przez podłoże.
 

Określenie bioróżnorodności wód stojących i płynących ze szczególnym uwzględnieniem organizmów wskaźnikowych

Raport sporządzony przez prof. dr. hab. Ryszarda Chrósta zawiera opis materiału pobranego do badań, analizę fitoplanktonu, bakterii obecnych w próbkach, orzęsków oraz bezkręgowców Jeziora Wilanowskiego. Przedstawione wstępne analizy składu, występowania i liczebności organizmów wykazały znaczące różnice na badanych dwóch stanowiskach. Szczególnie znamienny jest wpływ silnie zanieczyszczonych wód Potoku Służewieckiego na stanowisku 1 w Jeziorze Wilanowskim.

Analiza zagrożenia ekosystemów lądowych

Raport opracowała Ewa Symonides i omawia w nim zarówno zagrożenia wewnętrze ogrodów wilanowskich, jak i zewnętrze. Wśród zagrożeń wewnętrznych wymienia m.in. gatunki inwazyjne i choroby drzew, a wśród zagrożeń zewnętrznych m.in. presję urbanizacyjną, zagrożenia pokrywy glebowej, obniżanie poziomu wody gruntowej oraz zanieczyszczenia powietrza i kwaśne deszcze. Wszystkie zagrożenia są dokładnie i przystępnie omówione, dzięki czemu dają obraz sytuacji występującej w ogrodach wilanowskich.

Analiza zagrożenia atmosfery

Raport Ewy Symonides dotyczący zagrożeń atmosfery wyjaśnia, czym jest atmosfera i jakiego rodzaju zanieczyszczenia jej zagrażają. Główną część raportu stanowi określenie stanu zanieczyszczenia atmosfery na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 

Badania ekosystemu wilanowskiego były prowadzone w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego