© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.03.2022

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25), o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych, pn. Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: DEF.ZP.2401.4.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 23 marca 2022r. godz. 09:00  aktualny termin składania ofert: do dnia 29 marca 2022r. godz. 09:00

miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 22.03.2022 r.

opublikowano 23.03.2022 r.