© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.02.2023

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.3.2401.1.2023

Termin składania ofert: do dnia 8 marca 2023 r. do godz. 11:00 do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 8 marca 2023 r. do godz. 11:30 w dniu 10 marca 2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia 8 kwietnia 2023 r

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 03.03.2023 r.