© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.02.2024

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

pn.: Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.2.2401.2.2024

Termin składania ofert: do dnia 05.03.2024 r. do godz. 11:00 do dnia 06.03.2024 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.03.2024 r. do godz. 11:30 w dniu 06.03.2024 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 03.04.2024 r. 04.04.2024 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 01.03.2024 r.