© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.02.2015

Innowacyjna metodyka rejestracji danych z różnych źródeł dla generowania dokumentacji 3D pałacu w Wilanowie

Celem projektu było opracowanie szczegółowej dokumentacji fotogrametrycznej elewacji zewnętrznej pałacu w Wilanowie wraz z dekoracją rzeźbiarsko-malarską na podstawie zintegrowanych danych pozyskanych z nowoczesnych systemów pomiarowych przetworzonych do postaci dokumentacji.

Pozyskane dane to wyniki skanowania naziemnego skanerem laserowym (wykonane z rozdzielczością: 2–3 mm dla ścian i 1 mm dla detali), wysokorozdzielcze zdjęcia naziemne oraz zdjęcia lotnicze. Dzięki integracji różnych technik uzyskane w projekcie dokumentacje fotogrametryczne spełniają ustalone wymagania, takie jak: wysoka dokładność i rozdzielczość geometryczna, ujęcie wszystkich detali, zróżnicowany poziom szczegółowości, wysoka rozdzielczość tekstury.

Podczas prac terenowych wykonano pomiary skanerem naziemnym, zdjęcia cyfrowe aparatem niemetrycznym oraz metrycznym o wysokiej rozdzielczości, zdjęcia dachu i dekoracji na nim z nalotu bezzałogowym statkiem latającym i przetworzono je do postaci chmury punktów. Te pośrednie produkty fotogrametryczne przetworzono, opracowano, zanalizowano i zintegrowano, w wyniku czego powstała kartometryczna dokumentacja stanu zachowania elewacji pałacowych. Następnie przygotowano wszystkie dane do umieszczenia w muzealnym systemie informacji przestrzennej, gdzie stanowić będą kolejną warstwę bazową opracowanych obiektów dekoracyjnych.
Dokumentacja jest cyfrową i metryczną inwentaryzacją stanu zachowania obiektu i uzupełnia już istniejącą, sprzed przeprowadzenia prac konserwatorskich. Jest to niezbędne dla rejestracji i analizy zmian zachodzących w obiekcie, czyli do działań związanych z prewencją konserwatorską – posiadanie takich danych umożliwia analizę i śledzenie zmian zachodzących na elewacjach pałacu, np. mikropęknięcia lub przemieszczenia obiektu.

Opracowana dokumentacja posłuży profesjonalistom i specjalistom z dziedziny konserwacji, historii sztuki, historii, architektury, a także fotometrii nie tylko jako metryczna inwentaryzacja 3D obiektu, ale też jako podstawa do dalszych opracowań i analiz. Materiał ten umieszczony w systemie informacji przestrzennej jest uzupełnieniem gromadzonej i porządkowanej wiedzy o królewskiej rezydencji w Wilanowie oraz stanowi niezbędne narzędzie do zarządzania substancją zabytkową. Materiały będą też dostępne przez internet dla wszystkich, niekoniecznie specjalistów, w rozwijanej przez muzeum, specjalnej aplikacji GIS-owej, która pozwala na zdobywanie wiedzy o wszystkich zasobach muzeum – od zabytkowych po przyrodnicze.

Zadanie zostały zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ