© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.02.2023

Dostawa drukowanych książek

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.

Dostawa drukowanych książek

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.2.2401.1.2023

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2023 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 14 lutego 2023 r. do godz. 10:30

Termin związania z ofertą: do dnia15 marca 2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl