© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.07.2023

Dostawa drukowanych książek – część 1

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 z 2023 r. poz. 412), pn. Dostawa drukowanych książek – część 1, Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.7.2401.11.2023

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2023 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 28.07.2023 r. do godz. 10:30

Termin związania z ofertą: do dnia 26.08.2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl