© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.01.2023

Dostawa energii elektrycznej

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 -139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.

Dostawa energii elektrycznej

Znak sprawy: DEF-ZP.AZ.1.2401.1.2023

Termin składania ofert: do dnia 13 lutego 2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 13 lutego 2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia13 maja 2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 29 marca 2023 r.