© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.01.2024

Dostawa energii elektrycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 -139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Dostawa energii elektrycznej, znak sprawy: DEF-ZP.AZ.1.2401.1.2024

Termin składania ofert: do dnia 27.02.2024 r. do godz. 10:00 29.02.2024 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 27.02.2024 r. do godz. 10:30 29.02.2024 r. do godz. 10:30

Termin związania z ofertą: do dnia 26.05.2024 r. 28.05.2024 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Opublikowano 1 lutego 2024 r.

Opublikowano 19 lutego 2024 r.

Opublikowano 4 kwietnia 2024 r.