© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   28.01.2022

Dostawa energii elektrycznej. Znak sprawy DEF.ZP.2401.1.JM.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 -139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269ze zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Ogłoszenie o  zmianie ogłoszenia o zamówieniu (tzw. suplement) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (08.02.2022 r.):

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ oraz dokonaną w związku z nimi, na podstawie art. 137 ust.1  ustawy Pzp, zmianą treści SWZ (15.02.2022 r.), Zamawiający przedkłada w załączeniu:

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Terminy:
 • Termin składania ofert:  25 lutego 2022 r. godz. 10:00
 • Termin otwarcia ofert: 25 lutego 2022 r. godz. 10:30
 • Termin związania z ofertą: do dnia 25.05.2022 r.
 • Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie realizowane nie wcześniej niż przed 01.05.2022 r przez okres 12 miesięcy.
 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektroniczne:
 • We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się następującym znakiem sprawy: DEF.ZP.2401.1.JM.2022
 • Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami jest (Marketplanet): https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl.
 • Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej.
 • Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. za pośrednictwem ww. platformy.
 • Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej, musi posiadać konto na ww. platformie, wówczas ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty.
 • Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
 • Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie.