© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.09.2021

Dostawa i wymiana przestarzałego systemu elektronicznego dostępu ACC do obiektów i pomieszczeń Muzeum wraz z integracją z istniejącymi systemami bezpieczeństwa

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro.

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.9.AZ.2021

termin składania ofert: do dnia 4 października 2021 r. godz. 08:00

miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 23.09.2021 r.

opublikowano 24.09.2021 r.

opublikowano 01.10.2021 r.

opublikowano 04.10.2021 r.

opublikowano 12.10.2021 r.