© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.01.2018

Fotogrametria w pałacu

Zakończone zostało opracowywanie szczegółowej dokumentacji fotogrametrycznej ścian, sufitów i dekoracji trzech pomieszczeń Pałacu w Wilanowie – Galerii Północnej, Południowej i Lapidarium. Było to możliwe dzięki scaleniu i przetworzeniu odpowiednich danych, zebranych przy użyciu nowoczesnych systemów pomiarowych. Mowa o jednym z zadań, zrealizowanych dzięki projektowi pn. „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego” – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultur, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Cyfrowa i metryczna inwentaryzacja stanu zachowania obiektu uzupełnia już istniejącą, wykonaną wcześniej dokumentację. Posiadanie takich danych umożliwia rejestrację, analizę i śledzenie zmian zachodzących w obiekcie, np. powstawanie pęknięć lub przemieszczeń. Opracowana dokumentacja posłuży profesjonalistom i specjalistom z dziedziny konserwacji, historii sztuki, historii, architektury, a także fotogrametrii nie tylko jako metryczna inwentaryzacja 3D obiektu, ale też jako podstawa do dalszych opracowań i analiz. Materiał ten zostanie umieszczony w systemie informacji przestrzennej (ang. geographic information system, GIS) – stanie się uzupełnieniem gromadzonej i porządkowanej wiedzy. System GIS wspiera również zarządzanie przestrzenią królewskiej rezydencji w Wilanowie. Wybrane materiały będą w przyszłości dostępne przez internet dla wszystkich, niekoniecznie specjalistów, w rozbudowywanej przez muzeum, specjalnej aplikacji GIS-owej, która pozwalać ma na zdobywanie wiedzy o wszystkich zasobach muzeum – od zabytkowych po przyrodnicze (http://gis.muzeum-wilanow.pl/gis/).

Pozyskane dane to wyniki skanowania naziemnym skanerem laserowym (wykonane z rozdzielczością 2 mm) oraz fotogrametryczne zdjęcia cyfrowe. Dzięki integracji różnych technik pomiarowych uzyskana w projekcie dokumentacja fotogrametryczna spełnia ustalone wymagania, takie jak: wysoka dokładność i rozdzielczość geometryczna oraz ujęcie wszystkich detali. Chmury punktów pochodzące ze skanera oraz zdjęcia cyfrowe zostały przetworzone, opracowane, zanalizowane i zintegrowane, w wyniku czego powstała kartometryczna dokumentacja stanu zachowania pomieszczeń. Składa się ona z docelowych zorientowanych i przefiltrowanych trójwymiarowych chmur punktów, a także ortoobrazów barwnych i w intensywności odbicia wiązki lasera wszystkich ścian i sufitów. 

Logotypy POIiŚ3