© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   09.12.2014

"Inwentarze ogrodów wilanowskich"

Pomarańczarnia, 1729, Wilanów


Fragment z inwentarza ogrodu włoskiego w Wilanowie pochodzący z 27 czerwca 1729. Można dzięki niemu poznać jak wyglądała ówczesna Pomarańczarnia.


Wiazd do Ogrodu z południa Wrota podwoyne Stare z poręczem na
biegunach drewnianych bratnalami zelaznemi zbiiane z Sko
blami y wrzeciądzem zelaznemi idąc daley iest Staienka mała
dla koni słomą poszyta po prawey ręce iest
Budynek Ogrodniczy pruską robotą budowany dachowką czer
woną pokryty wchodząc z Ogroda Sien do ktorey drzwi na
zawiaskach zelaznych z klamką y Antabą nad drzwiami okno
Szklane w ołow oprawne Kuchnia z kominem wielkim muro
wanym Schody na Gorę u nich Drzwi na Zawiaskach y hakach
zelaznych z Skoblami y wrzeciądzem zelaznymi powracaiąc
się do Izby drzwi na zawiaskach y hakach zelaznych z klam
ką y Antabą w niey Okien szklanych w ołow oprawnych
we Cztery Kwatery trzy na zawiaskach zelaznych z haczy
kami y pręcikami Stoł Stolarską robotą na Nogach ieden
drugi takze na Nogach Stary, Ława Szeroka murowana
tarcicami obita iedna, piec kaflowy zielony koło niego
ławek dwie, w teyze Przepierzenie z tarcic w ktorym Drzwi
na zawiaskach y hakach zelaznych z klamką zelazną w
nim Kominek murowany nad dach wywiedziony, Ława długa
Stolarską robotą na nogach. Podłoga y Połap z Tarcic z
Izby Alkierz do ktorego Drzwi na Zawiasach y hakach
zelaznych z klamką z zamkiem zamczystym y kluczem
w nim okno iedno szklane w ołow oprawne we Cztery
kwatery na zawiaskach z pręcikami y haczykami zela
znymi w nim podłoga y Pułap z tarcic z tego do dru
giey komory mnieyszey drzwi na zawiaskach żelaznych


Inwentarz ogrodu włoskiego, 1729, Wilanów


Kolejny fragment z  inwentarza ogrodu włoskiego w Wilanowie pochodzący z 27 czerwca 1729, w którym wymienione zostały warzywa i owoce hodowane w ówczesnym Wilanowie.

Ogrod iest pozytkowy o siedmiu Kwaterach, w pierwszey iest
Pietruszka, Sałata, Rzodkiew y Malgunt w Koło po Brzegach są
Drzewa rodzayne to iest Sztuk Osm takze Porzyczki y Agrest
w Drugiey, Pietruszka, pora, zioła rozne Drzewa rodzaynego
iest Sztuk Dziewięc, y Porzyczki, W Trzeciey, Iarmusz, Czer
wona Kapusta, Sałata, Kolorepa, Karafiole, przy teyze ro
dzaynego małego Drzewa Sztuk Siedm to iest Jabłonka ie
dna y Gruszek Szesc, miedzy niemi Agrest, W Czwartey Kw
aterze, Ogorki, Sałata, Szparagi, czerwona Kapusta, Drzewek ma
łych rodzaynych Wisni, Gruszek, Iabłek Dziesięc, Agrest y Porzy
czki. W Piątey Szpinak, zimowa Sałata, Rzodkiew, Brukiew,
Drzewa małego rodzaynego y większego, Sliwek, Wisni, y Iabłek
sztuk Pietnascie. W Szostey Cykorye, Włoska Kapusta, Selery,
Antyawia, Szparagi, Brukiew, Nasienna Rzodkiew, w koło
niey Drzewa rodzaynego roznego, Sliw Pigwow, Jabłek, Mysple
Sztuk Szesnaście miedzy niemi Porzyczki y Agrest. W Siodmey
Groch Cukrowy wszystkie, Maieran, Sałata, w Koło niey
Drzewa rodzaynego Pigwow, Iabłek, Gruszek, Sliw, Sztuk osmna
scie, przy Murze Groch tyczkowy Ciągnie się na Srodku iest
Gora winogradu w gradusow siedm około idących, na ktorey wina
Białego, Czerwonego, y Zielonego, Krzakow Dwiescie, Pięcdziesiąt
y trzy No 253 na nią wchodząc iest Schodow Czworo z poręczami
y z Drzwiczkami Kracianemi drewnianemi na zawiaskach y hakach
zelaznych z Skoblikami, wrzeciądzami y kłotkami do zamykania
na samym Wierzchu tey Gory iest
Bachus siedzący na Beczce debowey wielkiey malowaney czterema