© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.07.2021

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro.

Znak sprawy: DEF.ZP.2401.7.AZ.2021

termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2021 r. godz. 09:00

miejsce składania ofert: oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 09.07.2021 r.