© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.06.2022

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej, wyrażoną w złotych równowartość kwoty 215 000 Euro, pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Znak sprawy: DEF.ZP.2401.9.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 21 lipca 2022r. godz. 09:00

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl