© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.01.2020

ODWOŁANE | Konferencja „Człowiek. Klimat. Środowisko” | 18 kwietnia


Decyzją Komitetu Organizacyjnego konferencja „CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO” w planowanym terminie nie odbędzie się i zostaje przesunięta na kwiecień 2021 roku. Prosimy śledzić strony internetowe organizatorów: Muzeum i Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Przepraszamy i mamy nadzieję do zobaczenia za rok!


________________________________________________________________________________

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zapraszają na Międzynarodową Konferencję „CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO”, która odbędzie się 18 kwietnia 2020 roku w Oranżerii muzeum.

O ile kultura zawsze była obszarem chronionym przez ludzi, o tyle dopiero od pewnego czasu zwraca się uwagę na dewastujący stosunek człowieka do jego naturalnego środowiska. Jakie są psychologiczne powody niszczenia klimatu, przyrody i społeczności, w których żyjemy? Dlaczego uważamy, że nasze środowisko jest cudownie regenerującą się przestrzenią, w której możemy robić, co nam się podoba? Podczas konferencji „CZŁOWIEK, KLIMAT, ŚRODOWISKO” będziemy starali się zrozumieć psychologiczne i społeczne podłoże działań niszczycielskich i naprawczych względem otaczającej nas przyrody, ludzi oraz grup i organizacji, w ramach których funkcjonujemy. Podejmiemy dyskusję nad tym, w jaki sposób jako jednostki i społeczeństwa reagujemy na pojawiające się zmiany, kryzysy i katastrofy, dotyczące nas samych, naszych relacji, bliskiego i dalszego otoczenia.

Konferencję otworzy referat Martyny Sowińskiej-Pasek vel Paszkowskiej (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) pt. „Zagrożone dziedzictwo. Zabytkowa podmiejska rezydencja w centrum nowoczesnego miasta”, odnoszący się do konfliktu urbanizacyjno-ekologicznego w obrębie Wilanowa, który narastając od kilkunastu lat, osiąga właśnie kulminacyjną fazę. W wystąpieniu poruszona będzie rola Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które jako muzeum „kultury i natury” opiekuje się zasobami dziedzictwa, i musi już nie tylko zarządzać kolekcjami, ale przede wszystkim przeciwdziałać ryzykom, jakie niosą za sobą ingerencje w zabytkowy krajobraz, a w konsekwencji zmiany klimatyczne, środowiskowe, ekosystemowe itp.

Następnie Sally Weintrobe (British Psychoanalytic Society) wygłosi referat pt. „Żyjąc z  przeczuciem, że układy planetarne upadną”, w którym podejmie problematykę naszych reakcji emocjonalnych na kryzys ekologiczny. W swoim wystąpieniu autorka będzie analizować uczucia, które mogą towarzyszyć dostrzeżeniu skali zniszczeń środowiska naturalnego oraz wynikającego z tego zagrożenia. Przedstawi m.in. zjawiska eko-lęku, eko-wściekłości, eko-rozpaczy, solastalgii, czy eko-wstydu. Reakcje na kryzys ekologiczny rozpatrzone zostaną w kategoriach zespołu stresu pourazowego (PTSD). Autorka przybliży pojęcie traumy klimatycznej, sięgając do analogii z traumami wojennymi. Wskaże, iż zespół stresu przedurazowego (rozumiany jako część PTSD), występujący u żołnierzy, którzy cierpią z powodu pozostawania długoterminowo w sytuacji bezradnego oczekiwania na mające wystąpić w przyszłości wydarzenie traumatyczne, może dotyczyć także ludzi spodziewających się załamania się klimatu.

Dr David Bell (British Psychoanalytic Society) w referacie pt. „Po pierwsze nie szkodzić” opisze zjawiska związane z konsumpcjonizmem i technicyzacją życia społecznego. W szczególności odniesie się do sytuacji, kiedy pod wpływem szeregu czynników oraz błędnej diagnozy mogą być podejmowane nieodwracalne decyzje prowadzące do zmiany płci biologicznej, których skutki nie łagodzą cierpienia pacjentów, a mogą je wzmagać. Jego obserwacje umożliwiają szersze spojrzenie na współczesne, naruszające funkcjonowanie jednostek i grup, zjawisko utowarowienia życia społecznego i zdrowia.

Julian Lousada (British Psychoanalytic Association) w referacie zatytułowanym „Osiadanie na laurach: reakcja na niewygodę, którą niesie ze sobą zmiana” będzie badał stany umysłu, które można opisać jako rodzaj samozadowolenia, i które mogą być używane jako mechanizm obronny chroniący zarówno jednostkę, jak i całe grupy społeczne czy organizacje przed rozpoznaniem istniejącego niebezpieczeństwa lub przewidywaniem wystąpienia w przyszłości jakiegoś zagrożenia. Będzie opisywał, jak może funkcjonować „wprowadzająca w błąd satysfakcja” oraz w jaki sposób nasze stany „bycia nierealistycznie wolnym od niezadowolenia” oraz chęć bycia niezmienionym sprawiają, że przymykamy oczy na istotne aspekty rzeczywistości, a w konsekwencji tracimy zdolność do rozwoju i adekwatnego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

W dyskusjach panelowych wezmą udział: Magdalena Budziszewska (Uniwersytet Warszawski), Iwona Jóźwiak (Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej), Edyta Biernacka (Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej), Katarzyna Niemczuk (Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Instytut Analizy Grupowej Rasztów).

Języki konferencji: polski i angielski; całość konferencji będzie tłumaczona symultanicznie.

Rejestracja uczestników na konferencję odbywa się poprzez stronę internetową:
konferencja-isphs2020.pl. Tam też zamieszczony jest szczegółowy program konferencji.

Komitet Naukowy konferencji:
Edyta Biernacka
Agnieszka Hańbowska (przewodnicząca)
Iwona Jóźwiak
Małgorzata Sadowska

Serdecznie zapraszamy!