© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.06.2018

Konkurs fotograficzny #europeanroyalpalaces

Od 23 czerwca do 23 sierpnia 2018 r. trwał konkurs fotograficzny na Instagramie organizowany w ramach współpracy Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE). W tym czasie uczestnicy z całej Europy publikowali swoje najpiękniejsze zdjęcia królewskich rezydencji należących do ARRE. Wyróżniał je hasztag #EuropeanRoyalPalaces.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy autorce zwycięskiego zdjęcia oraz autorkom dwóch wyróżnionych fotografii. Nagrodzone prace można obejrzeć w galerii obok.

Wyniki konkursu:

 • zwyciężczyni: Justyna Nadolska
 • wyróżnienie: Patrycja Orłowska
 • wyróżnienie: Emilia Szutenbach

W konkursie wzięły udział zdjęcia wykonane w królewskich rezydencjach opublikowane na Instagramie z hasztagiem #europeanroyalpalaces i oznaczeniem danej instytucji. Zwycięskie zdjęcia ze wszystkich rezydencji opublikowane zostały w mediach społecznościowych.

W konkursie #EuropeanRoyalPalaces wzięły udział następujące spośród stowarzyszonych w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE):

 • Pałac Królewski w Wersalu (Francja): @chateauversailles
 • Zamek Królewski w Chambord (Francja): @chateaudechambord
 • Zespół Rezydencji Królewskich Dynastii Sabaudzkiej (Włochy): @lavenariareale
 • Pałac Królewski w Casercie (Włochy): @reggiadicaserta
 • Muzea Królewskie w Turynie (Włochy): @museirealitorino
 • Willa Królewska w Monzie (Włochy): @reggiadimonza
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: @wilanowpalac
 • Zamek Królewski w Warszawie: @zamekkrolewskiwarszawa
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie: @lazienki.krolewskie
 • Historyczne Pałace Królewskie (Wielka Brytania): @historicroyalpalaces
 • Muzea Kremla w Moskwie (Rosja): @kremlinmuseums
 • Pałac Królewski w Gödöllö (Węgry).

Więcej o konkursie: http://www.europeanroyalresidences.eu/event/photo-contest/


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO #EUROPEANROYALPALACES PROWADZONEGO PRZEZ MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE

§1. Warunki ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego #europeanroyalpalaces #wilanowpalac, zwanego dalej Konkursem, jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie 02 958, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, posiadające osobowość prawną, wpisane do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON 010956038.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Instagram ani Facebook ani współprowadzony z Instagramem ani Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie: https://wilanow-palac.pl/konkurs_fotograficzny_europeanroyalpalaces.html.
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie Konkursu („Regulamin”) a każde zgłoszenie Uczestnika Konkursu do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 6. Organizator informuje, że Konkurs jest częścią wspólnych działań instytucji zrzeszonych w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE http://www.europeanroyalresidences.eu/ z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Lista rezydencji, które równolegle ogłosiły konkursy, dostępna jest na stronie: http://www.europeanroyalresidences.eu/event/photo-contest. Każda z nich ogłosiła swój analogiczny konkurs posiadający regulamin. Wszystkie konkursy łączy wspólny hashtag #europeanroyalpalaces, a różnią szczegółowe tematy konkursów określone w odpowiednich regulaminach.

§2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godz. 9.00 23 czerwca 2018 r. do godz. 18.00 23 sierpnia 2018 r.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń/zdjęć do Konkursu prowadzone będzie nie wcześniej niż 23 czerwca 2018 r., dokładny czas startu Konkursu liczony jest od momentu opublikowania informacji o Konkursie na stronie https://www.instagram.com/wilanowpalac/ do dnia opublikowania informacji o końcu Konkursu na tej samej stronie, jednak nie później niż do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godziny 18.00.

§3. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada swój profil osobowy w aplikacji Instagram, której konto nie jest „kontem prywatnym” albo „kontem zablokownym” oraz która jest obserwatorem (fallowersem) konta oznaczanej na zdjęciu rezydencji.
 2. Użytkownicy będący osobami niepełnoletnimi muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w Konkursie i móc przedstawić ową zgodę Organizatorowi.
 3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, członkowie jury, a także członkowie rodzin ww. osób (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).

§4. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez opublikowanie w serwisie Instagram zdjęcia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zdjęcie należy oznaczyć hashtagiem #europeanroyalpalaces i oznaczyć na zdjęciu sfotografowaną na nim rezydencję. Wysyłając zgłoszenie/zdjęcie, osoba staje się Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
 2. Tematem Konkursu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu może prezentować rezydencję królewską w Wilanowie – pałac i park, wnętrza i otoczenie, kolekcja, detale itd. – z wyłączeniem publiczności i przedstawicieli instytucji (chyba że Uczestnik dysponuje pisemną i jednoznaczną zgodą udzieloną przez przedstawione na zdjęciu osoby lub jeżeli nie można ich zidentyfikować).
 3. Zdjęcie musi być kreatywne i estetyczne, oryginalne i wcześniej niepublikowane.
 4. Zwycięskie zdjęcie wybierze trzyosobowe jury. W ocenie zdjęcia zostaną wzięte pod uwagę techniczna jakość, oryginalność podejścia i wartość artystyczna. Liczba polubień ani komentarzy pod zdjęciami nie wpłynie na wybór zwycięzców.
 5. Uczestnik, przesyłając zdjęcie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zapewnia, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia, prawa te są zbywalne, nie są ograniczone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, i że zezwala na opublikowanie bez wynagrodzenia zdjęcia przez Organizatora i instytucje zrzeszone w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich w celach promocyjnych na ich stronach WWW, na ich profilach w mediach społecznościowych (w szczególności na Instagramie i Facebooku) oraz na późniejsze wykorzystanie zdjęcia bez wynagrodzenia przez Organizatora i Europejskie Rezydencje Królewskie w celach promocyjnych.
 6. Uczestnik oświadcza też, że pozyskał zgody osób uwidocznionych na zdjęciu na wykorzystanie wizerunku tych osób przez Organizatora i instytucje zrzeszone w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich oraz wyraża zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku uwidocznionego na ww. fotografiach przez Organizatora Konkursu i instytucje zrzeszone w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich w celach promocyjnych na ich stronach WWW, na ich profilach w mediach społecznościowych (w szczególności na Instagramie i Facebooku).
 7. Informację o wygranej laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości wysłanej przez portal Instagram. Dodatkowo wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie WWW Organizatora.
 8. Jeżeli informacje dostarczone przez Uczestnika nie pozwalają na poinformowanie go o wygranej, straci on prawo do nagrody i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń. W tym przypadku Organizator wybierze innego zwycięzcę.
 9. Jeżeli laureaci Konkursu nie będą mogli zostać wyłonieni (liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród), to zgodnie z postanowieniami Regulaminu nieprzyznana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w §2, spełniające warunki Regulaminu.
 11. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć opublikowanie zdjęcia na portalu Instagram z prawidłowym oznaczeniem hashtagiem #europeanroyalpalaces i prawidłowym oznaczeniem profilu Organizatora.
 12. W przypadku działania siły wyższej lub jeśli wymagają tego okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, odłożenia lub anulowania Konkursu.

§5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby konkursu jest Organizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Organizatorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem laureatów i wysłaniem nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Konkursu, wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu.
 4. Dane osobowe zawarte w poście będą przechowywane do momentu jego wykasowania lub usunięcia profilu Uczestnika w serwisie Instagram. Dane laureatów Konkursu pozyskane na potrzeby wysłania nagród, przechowywane będą do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z wydaniem nagród.
 5. Dane laureatów zostaną udostępnione do operatora pocztowego w celach doręczenia nagród.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każda osoba ma prawo do jej wycofania w każdym momencie – poprzez wykasowanie zamieszczonego postu oraz wiadomości z danymi laureata. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
 9. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie lub przesłanie nagród.
  Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie WWW Organizatora, na portalu Instagram i portalu Facebook.
 11. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie. Oznacza również pełną akceptację warunków korzystania z serwisu Instagram (https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511). Organizator nie będzie stroną ani rozstrzygającym w żadnym sporze związanym z warunkami użytkowania, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Instagram.

§6. Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane od jednej do pięciu osób wybranych w głosowaniu jury po zakończeniu Konkursu.
 2. Pierwszą nagrodą jest jeden voucher do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (w ramach którego do muzeum mogą wejść dwie osoby) i książka Stanisława Czernieckiego „Compendium ferculorum” wydana przez Organizatora.
 3. Ponadto Organizator może nagrodzić do czterech kolejnych Uczestników książką „Compendium ferculorum”.
 4. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane 7 września 2018 r. na profilach Instagram i Facebook Organizatora, a także w październiku na kontach Instagram innych Europejskich Rezydencji Królewskich, o których mowa w §1 pkt 6 Regulaminu.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 23.09.2018 r. na podany przez laureata konkursu adres.

§7. Inne postanowienia i informacje

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu podwykonawcom Organizatora.
 4. Z chwilą umieszczenia przez Uczestnika fotografii zgodnie z §4 pkt 1 Regulaminu, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz instytucjom zrzeszonym w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE http://www.europeanroyalresidences.eu/, o których mowa w §4 pkt 6, bezpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wystawianie i każde inne publiczne udostępnianie w sposób, aby określony adresat lub też każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie lub najem egzemplarzy, rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie, modyfikowanie, wykorzystanie na stronach internetowych oraz utworach multimedialnych.
 5. Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane przez Organizatora oraz przez instytucje zrzeszone w Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE http://www.europeanroyalresidences.eu/, o których mowa w §4 pkt 6, w związku z prezentacją laureatów jednocześnie prowadzonych konkursów na stronach WWW i na portalach społecznościowych ww. instytucji i Organizatora.
 6. Uczestnicy, którzy chcą zrealizować fotografie w miejscach, do których obowiązuje bilet wstępu, muszą zapłacić za bilet wstępu według ceny obowiązującej w dniu wykonywania zdjęć i będą musieli przestrzegać regulaminów zwiedzania obowiązujących na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
 7. Organizator przypomina, że Internet nie jest bezpieczną siecią. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenia przez wirusy lub włamania na konta Uczestników konkursu, którzy akceptują odpowiedzialność za konsekwencje połączenia Uczestników sieci Instagram. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania swojej sieci internetowej, w szczególności z powodu zewnętrznych złośliwych działań, które uniemożliwiłyby sprawne przeprowadzenie konkursu. Organizator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom, na ich sprzęcie komputerowym i przechowywanych tam danych ani możliwe konsekwencje w ich działalności zawodowej lub osobistej. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z routingiem lub utratą poczty elektronicznej. Organizator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności w przypadku zdarzeń, które może nastąpić podczas korzystania z nagród.
 8. Organizator nie będzie udzielał odpowiedzi na telefony ani pisemne wnioski dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych zasad, mechanizmów lub trybów konkursu, a także listy zwycięzców.
 9. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za jego publikację (fotografia, tag itp.). Organizator może „zgłosić” na Instagramie zdjęcia, które są nie do przyjęcia (obraźliwe, zdjęcia pornograficzne itp.) i/lub które nie są zgodne z warunkami korzystania z Instagrama.
 10. Konkurs podlega polskiemu prawu i sądom w Polsce.


_________________________________________________________________________

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018