© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pokoju Cichym – etap II

Pokój Cichy to pomieszczenie na piętrze pałacu wilanowskiego, znajdujące się bezpośrednio nad Sypialnią Króla. Ściany i sklepienie tego niskiego wnętrza pokrywają iluzjonistyczne malowidła freskowe z XVII w., przypisywane Jerzemu Eleuterowi Szymonowiczowi-Siemiginowskiemu. Niestety, w przeszłości wielokrotnie konserwowane freski były tak zniszczone, że trzeba było je poddać ponownym pracom. Ponieważ od poprzednich zabiegów minęło ponad pół wieku, niezbędna była ponowna gruntowna konserwacja i restauracja.

Dzięki powołanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programowi Generalnego Konserwatora Zabytków „Rewitalizacja obiektów i konserwacja kolekcji Muzeów Rezydencji Królewskich” możliwy był pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromiach w Pokoju Cichym. Malowidła oczyszczone z licznych retuszy, przemalowań i rekonstrukcji ukazały pełnię zniszczeń, którym uległy na przestrzeni wieków. Konserwatorzy uzupełnili spodnią warstwę zaprawy wapienno-piaskowej, scalając jedynie jej kolor z otaczającymi ją polichromiami. W rezultacie po tym etapie prac we wnętrzu pozostały jedynie fragmenty pierwotnych fresków wykonanych w czasach króla Jana III. Obecne finansowanie pozwoliło na wykonanie barwnych rekonstrukcji brakujących fragmentów iluzjonistycznych malowideł na ścianach i plafonie.

Restauracja Pokoju Cichego zrealizowana została jako część zadania: Całościowa konserwacja i restauracja Sali Uczt i przylegających do niej dwóch klatek schodowych, Gabinetu o Trzech Oknach i Pokoju Cichego, w projekcie „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ