© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.03.2014

Książki wydane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III od 1995 r.

Zapraszamy do e-sklepu oraz księgarni w pałacu, w których można kupić wydane przez muzeum książki i wilanowskie pamiątki.

2019 r.

 • Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. Kazimierz Puchowski, Joanna Orzeł, Warszawa 2019,
 • Wojciech Tygielski, Dylematy włoskiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603–1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński, Warszawa 2019,
 • Przewodnik po Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, red. Dorota Folga-Januszewska, Paweł Jaskanis, Warszawa 2019,
 • Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego i Gotfrieda Wilhelma Leibniza z lat 1670–1698, tłumaczenie, opracowanie i wstęp Dorota Sieńko, Warszawa 2019,
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Zbiór pasteli w kolekcji pałacu w Wilanowie, Warszawa 2019,
 • Dziecko i jego świat. Ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku, red. Monika Janisz.

2018 r.

 • Wilanowski Informator Konserwatorski 2017, red. Tamara Przygońska, Warszawa 2018,
 • Michał Witkowski, Laquearia subter. Dekoracja malarska żółkiewskiej rezydencji króla Jana III i jej europejskie źródła, Warszawa 2018,
 • I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca nella Città Eterna, red. Juliusz A. Chrościcki, Zuzanna Flisowska, Paweł Migasiewicz, Warszawa 2018,
 • Julia Dobrzańska, Cztery pory roku w rezerwacie przyrody Morysin, Warszawa 2018,
 • Rafał Solecki, Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza po nowożytność, Warszawa 2018,
 • Winckelmann - Potocki. O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego. Studia i szkice, T. 3, red. Dorota Folga-Januszewska, Tomasz Chachulski, Warszawa 2018,
 • Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. Danuta Kowalewska, Agata Roćko i Filip Wolański, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Jacek Żukowski, Żądza chwały. Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Dziennik podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego Augusta II, przekład i opracowanie naukowe Katarzyna Pękacka-Falkowska, Halina Bogusz, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Marcelina Palińska, Embarras de richesse czyli o dziewiętnastowiecznych sztućcach stołowych, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Jarosław Dumanowski, Kucharz doskonały. Sekrety kuchmistrzowskie Wojciecha Wielądki, przepisy współczesne opracował Maciej Nowicki, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”,
 • Charles Burney, Obecny stan muzyki w Niemczech, Niderlandach i Zjednoczonych Prowincjach albo dziennik podróży przez owe kraje, podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Jakub Chachulski, Warszawa 2018,seria „Silva rerum”,
 • Paweł T. Dobrowolski, Świat ze słów: angielskie miesięczniki XVIII wieku. Media, informacja i opinia publiczna, Warszawa 2018, seria „Silva rerum”.

2017 r.

 • Magdalena Górska, Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Magdalena Górska, The Protector of Europe. On Graphical Theses Gloryfying Jan III Sobieski, translation Antoni Górny, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Magdalena Górska, Der Retter Europas. Über barocke Thesenblätter zur Verherrlichung des Königs Jan III. Sobieski, übersetzung Ulrich Räther, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Kirył Koczegarow, Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Warszawa 2017,
 • Giovan Battista Fagiuoli, Diariusz podróży do Polski (1690–1691), opracowanie naukowe i wstęp Małgorzata Ewa Trzeciak, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688), opracowanie naukowe i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Charles Burney, Obecny stan muzyki we Francji i Italii albo Dziennik podróży przez owe kraje podjętej celem zebrania materiałów dla „Powszechnej historii muzyki”, przekł., oprac. i wstęp Jakub Chachulski, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. Agata Roćko, Magdalena Górska, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Aneta Markuszewska, Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła rękopiśmienne, opracowali: Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Warszawa 2017, seria "Monumenta Poloniae Culinaria",
 • Jarzmo Ligi Świętej? Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684–1696, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2017, seria „Silva rerum”,
 • Wojciech Przybyszewski, Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864, Warszawa 2017,
 • Michelangelo Palloni, malarz fresków, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2017.
 • The Early Moder Villa. Senses and Perceptions versus Materiality, ed. Barbara Arciszewska, Warszawa 2017.


2016 r.

 • Joanna Orzeł, Historia - tradycja - mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Andrzej Witkowicz, Czerwone sztandary Osmanów. Wojna roku 1683 opisana na nowo, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła drukowane, opr.: Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Warszawa 2016, seria "Monumenta Poloniae Culinaria",
 • Julia Dobrzańska, Ogrody wilanowskie. 12 pełnych przygód spacerów, Warszawa 2016.
 • Magdalena Herman, Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz, Najmłodszy przewodnik po najstarszym muzeum, Warszawa 2016,
 • In Laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakuba Rollosa, tłum. Barbara Milewska-Waźbińska, oprac. Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, oprac. Jerzy Dygdała, Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Jarosław Pietrzak, Księżna Dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694), Warszawa 2016, seria „Silva rerum”,
 • Jolanta Putkowska, Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016.

2015 r.

 • Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza, Warszawa 2015,
 • Codzienność dawnej Francji. Życie i rzeczy w czasach ancien regime'u, red. Michel Figeac, Warszawa 2015,
 • Dorota Folga-Januszewska, Muzeum: Fenomeny i problemy, Warszawa 2015,
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Między światem mitów i legend a współczesnością. Louis de Silvestre, nadworny malarz królów Polski z dynastii Wettynów, Warszawa 2015,
 • Jacek Gutowski, Buławy i buzdygany w Polsce XVI–XVIII wiek, Warszawa 2015,
 • Joanna Kodzik, Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych, Warszawa 2015, seria „Silva rerum”,
 • Księga pamiątkowa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2002–2015, Warszawa 2015,
 • Aleksandra Majewska, Zbiory egipskie w Wilanowie, Warszawa 2015,
 • Roman Marcinek, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Warszawa 2015,
  seria „Silva rerum”,
 • Elżbieta Modzelewska, Conservation works in royal apartments, Warszawa 2015,
 • Joanna Paprocka-Gajek, Hrabia St. K. Potocki – założyciel muzeum, Warszawa 2015,
 • Przestrzeń i czas. Wystawa malarstwa Alfreda, Czesława i Joanny Wieruszów-Kowalskich, redakcja Eliza Ptaszyńska, Warszawa 2015,
 • Agata Roćko, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015, seria „Silva rerum”,
 • Sejfer derech ejc ha-chajim. Przewodnik po drzewie żywota, tłumaczenie, wprowadzenie i redakcja naukowa Ewa Geller, Warszawa 2015, seria "Monumenta Poloniae Culinaria",
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXII, Warszawa 2015,
 • Piotr Szpanowski, Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego, Warszawa 2015,
 • Karolina Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 2015.

2014 r.

 • Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum or Collection of Dishes, edited by Jarosław Dumanowski and Magdalena Spychaj, translated by Agnieszka and Maciej Czuchra, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2014. 
 • Dorota Dias-Lewandowska, Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Mariusz Karpowicz, Andrzej Schlüter rzeźbiarz królów, Warszawa 2014.
 • Wojciech Marchlewski, Mennonici. Życie codzienne od kuchni, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, red. Dariusz Milewski, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Miłość i czas. Malarstwo Wojciecha Weissa i Aneri, katalog wystawy, oprac. Zofia Weiss, Kraków 2014.
 • Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. Agata Roćko, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Portret i czas. Twórczość Ludomira, Aleksandra i Wincentego Sleńdzińskich, katalog wystawy, oprac. Izabela Suchocka, Kraków 2014.
 • Przewodnik po Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, oprac. Katarzyna Liwak-Rybak, Warszawa 2014.
 • Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, red. Anna Mikołajewska, Włodzimierz Zientara, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Suplement – część 1, red. Marcin Szeląg, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2014.
 • Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, red. Bogusław Dybaś, Alois Woldan, Anna Ziemlewska, seria „Silva rerum”, Warszawa 2014.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XXI, red. Joanna Paprocka-Gajek, Warszawa 2014.
 • Marcin Szeląg, Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Suplement – część 2, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2014.
 • Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, red. Bogusław Szmygin, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, PKN ICOMOS, Warszawa 2014.
 • „Wilanowski Informator Konserwatorski”, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2014.

2013 r.

 • Michał Czerenkiewicz, Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Edukacja w muzeum rzeczywistym i wirtualnym, red Dorota Folga-Januszewska, Elżbieta Grygiel, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • Anna Ekielska, The Far East in Wilanów, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Sebastian Gawarecki, Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie, oprac. i wstęp Marek Kunicki-Goldfinger, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Marta Gołąbek, Konrad Pyzel, Przewodnik po wystawie „Primus inter pares”, Warszawa 2013 (wersje polska i angielska).
 • Iwona Gredka, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • Radosław Grześkowiak, Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Helena Modrzejewska – ikona stylu. Od dystansu do pokusy, katalog wystawy pokonkursowej, Maria Zielińska, Olga Skoczylas, Anna Straszewska, Warszawa 2013.
 • Mirosław Kłusek, Państwowy Bank Rolny w latach 1919–1949. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2013.
 • Roman Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, seria „Silva rerum”, Warszawa 2013.
 • Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695−1696, oprac. Jarosław Dumanowski, Maciej Próba i Łukasz Truściński, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2013.
 • Anna Kwiatkowska, Clocks in the Wilanów Collection, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Anna Kwiatkowska, The Toilet Set of Queen Maria Kazimiera, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Agnieszka Laudy, Microbiological Quality of Indoor Air in the Wilanów Palace Museum and its Potential Impact on the Biodeterioration of the Genoa Velvets, Warszawa 2013.
 • Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław Dumanowski, Rafał Jankowski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2013.
 • Muzeum w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej, red. Dorota Folga-Januszewska, Elżbieta Grygiel, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • Piotr Oczko, Jan Pluis, Gabinet Farfurowy w pałacu w Wilanowie. Studium historyczno-ikonograficzne, Warszawa 2013.
 • Joanna Paprocka-Gajek, The Collection of Silverware, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o Janie III, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2013, (wersje polska i angielska).
 • Jakub Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013.
 • Anna Straszewska, Strój polski w malarstwie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2013.
 • Piotr Sypczuk, Gaj w Gucinie. Wymowa ideowa parku-pomnika i walka o jego restytucję, Warszawa 2013.
 • Barbara Szelegejd, Czerwona i czarna kamionka oraz jej naśladownictwa w zbiorach wilanowskich, Warszawa 2013, (wersje polska i angielska).
 • Barbara Szelegejd, European Glassware, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Karolina Targosz, Francuski teatr królowej Marysieńki, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2013.
 • Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce zawierająca informacje o władzy jej królów, ich elekcji i koronacji, o przywilejach szlachty, o religii, prawie, zwyczajach i skłonnościach Polaków, wraz z licznymi kwestiami godnymi uwagi, tłum. i red. Tomasz Falkowski, wprowadzenie Maciej Forycki, Warszawa 2013.
 • „Wilanowski Informator Konserwatorski”, red. Barbara Czaja-Szewczak, Tamara Przygońska, Warszawa 2013.
 • Małgorzata Wrześniak, Florencja – muzeum. Miasto i jego sztuka w oczach polskich podróżników, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2013.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XX, Warszawa 2013.

2012 r.

 • Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, wstęp i tłum. Ryszard Kasperowicz, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012.
 • Mirosław Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
 • Całe srebro Rzeczypospolitej panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, red. Jacek Kriegseisen, Warszawa 2012.
 • Bernard O’Connor, Historia Polski, wstęp, opracowanie i indeksy Paweł Hanczewski, Warszawa 2012.
 • Bartłomiej Czarski, Stemmaty w staropolskich książkach, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012.
 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2012.
 • Edukacja muzealna w Polsce: sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport o stanie edukcji muzealnej w Polsce, red. Marcin Szeląg, NIMOZ i Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012.
 • Marta Gołąbek, In Honour of King Jan III. Heroes and Souvenirs, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012.
 • Magdalena Gutowska, David Harklay, Artur Janda, Dominika Walawender-Musz, Gwiazdy Sobiesciańskie, Warszawa 2012.
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Portret polski. Tradycja i świadomość historyczna, Warszawa 2012.
 • Inwentarz Generalny 1969 z opracowaniem, Anna Kwiatkwoska, seria „Ad Villam Novam”, tom VI, Warszawa 2012.
 • Mariusz Karpowicz, Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści, Warszawa 2012.
 • Mariusz Karpowicz, Polsko-włoskie związki artystyczne, Warszawa 2012.
 • Mariusz Karpowicz, Wileńska odmiana architektury XVIII wieku, Warszawa 2012.
 • Kazimierz odnowiony – jego zabytki i krajobraz kulturowy, red. Adam Miłobędzki, Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012.
 • Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993–2011, red. Małgorzata Zając, Warszawa 2012.
 • Aneta Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012.
 • Roman Marcinek, Sławne ziele zwane tabaką, seria „Silva rerum”, Warszawa 2012.
 • Freda Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum. Podręcznik, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
 • Jacek Martusewicz, Osiemnastowieczny piec kaflowy z pałacu w Wilanowie. Prace restauratorskie i konserwatorskie w świetle współczesnych rozwiązań rekonstrukcji pieców kaflowych, Warszawa 2012.
 • Muzea, wystawy, wypożyczenia. Propozycja działań Unii Europejskiej na rzecz mobilności kolekcji w Europie 2005-2008, red. Dorota Folga-Januszewska, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
 • Jakub Pokora, Nie tylko podobizna. Szkice o portrecie, Warszawa 2012.
 • Wojciech Przybyszewski, Mistrzowie i dyletanci. Spotkania ze sztuka polską XIX wieku, Warszawa 2012.
 • Dorota Sidor, Gdzie jest wydra? czyli śledztwo w Wilanowie, rys. Aleksandra i Daniel Mizielińscy, wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa 2012.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XIX, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2012.
 • Barbara Szelegejd, Extraordinary Exhibits and Fascinating Curios, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012.
 • Barbara Szelegejd, European Ceramics. Gallery of Decorative Art,seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2012.
 • Błażej Szyszkowski, Aleksander Kokular − malarz i opiekun kolekcji wilanowskiej, Warszawa 2012.
 • Karolina Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Warszawa 2012.
 • Urlyk Werdum, Dziennik podróży 1670–1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp i oprac. Dariusz Milewski, tłum. Dziennika wyprawy polowej 1671 Dalia Urbonaitė, Warszawa 2012.
 • Wojciech Wielądko, Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem okazując sposób poznawania, rozbierania i sporządzania różnego rodzaju mięsiwa, ryb etc., przy tym naukę dając przezorną o mocy, czyli wyśmienitości warzywa i ziół, oraz wyborze onychże używania. Tudzież robienia wódek, likworów, syropów, ciast i cukrów z francuskiego przetłomaczony i wielą przydatkami pomnożony przez Wojciecha Wielądka, oprac. Jarosław Dumanowski i Aleksandra Kleśta-Nawrocka, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2012.
 • Wokół Wawelu – antologia tekstów z lat 1901–1909, wstęp i red. Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”,  Warszawa 2012.
 • „W Wilanowie wszystko jest mi bliskie”. Księga jubileuszowa Wojciecha Fijałkowskiego, red. Anna Ekielska, Adam Grabiński, Magdalena Gutowska, Warszawa 2012.
 • Zabytek i historia – wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. Piotr Kosiewski i Jarosław Krawczyk, seria „Akademia Zarządzania Muzeum”, Warszawa 2012.
 • Źródła do dziejów Sobieskich z Archiwum w Mińsku i zbiorów francuskich, Krzysztof Kossarzecki, seria „Ad Villam Novam”, tom VII, Warszawa 2012.

2011 r.

 • Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, seria „Silva rerum”, Warszawa 2011.
 • Ekonomia muzeum, red. Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski, seria „Muzeologia”, Muzeum Pałac w Wilanowie i TAiWPN Universitas, Kraków 2011.
 • Wojciech Fijałkowski, Vademecum Wilanowa, Warszawa 2011 (wersje polska i angielska).
 • Mariusz Karpowicz, Co nam mają do powiedzenia fasady Wilanowa, Warszawa 2011 (wersje polska i angielska).
 • Katarzyna Liwak-Rybak, Przewodnik książkowy po Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska).
 • Lubomirscy w Wilanowie. Polityka i prywatność, red. Anna Ekielska, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska).
 • Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław Dumanowski, Rafał Jankowski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2011.
 • Odsiecz wiedeńska, red. Teresa Chynczewska-Hennel, Warszawa 2011.
 • Pamiętniki historii życia i czynów Jana III Sobieskiego Philippe’a Duponta, oprac. Dariusz Milewski, tłum. Beata Spieralska, Warszawa 2011.
 • Tomek Sikora, Wilanów. Genius loci, Warszawa 2011, (wersje polska i angielska).
 • Twórcze miejsca, twórczy ludzie. Akademia Genius Loci w przestrzeni dziedzictwa wilanowskiego, red. Aleksander Surdej, Warszawa 2011.
 • Witkacy i inni. Katalog wystawy, red. Bożena Czubak, Warszawa 2011.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVIII, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2011.
 • Akcja Wilanów/Wilanów we wspomnieniach, Piotr Szpanowski, Krzysztof Głuchowski, seria „Ad Villam Novam”, tom V, Warszawa 2011.

2010 r.

 • Amor Polonus, czyli miłość Polaków. Katalog wystawy, red. Teresa Grzybkowska, Dominika Walawender-Musz, Zdzisław Żygulski, t. I i II, Warszawa 2010, (wersje polska i angielska).
 • Amor Polonus, czyli miłość Polaków. Minikatalog wystawy, red. Dominika Walawender-Musz, Warszawa 2010.
 • Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • Marzenna Ciechańska, Papierowe obicia ścienne w pałacu w Wilanowie. Studium portretowe. Historia, technologia i konserwacja, Warszawa 2010.
 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, wyd. II poprawione, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2010.
 • Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • Tomasz Dziubecki, Programy symboliczne i funkcje ceremonialne rezydencji magnackich. Puławy, Białystok, Radzyń Podlaski, Lubartów w latach 1730−1760, Warszawa 2010.
 • Magdalena Górska, Barbara Milewska-Waźbińska, W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • Magdalena Gutowska, Taniec śmierci, Warszawa 2010.
 • Bartłomiej Gutowski, Portrety osobistości Rzeczypospolitej w kolekcji wilanowskiej, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2010.
 • Katarzyna Karaskiewicz, Początek języka – początek człowieczeństwa. Ewolucyjna koncepcja kultury według Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2010.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822−1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj, Warszawa 2010.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822−1914. Katalog i cenniki firmowe, DVD, Warszawa 2010.
 • Przedmioty osobliwe, niecodzienne, ciekawe, red. Barbara Szelegejd, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2010.
 • Hanna Widacka, Lech Lechistanu, seria „Silva rerum”, Warszawa 2010.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVII, Warszawa 2010.
 • Rezydencja i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Rafał Nestorow, Jakub Sito, seria „Ad Villam Novam”, tom III, Warszawa 2010.
 • Warszawskie inicjatywy budowlano- artystyczne Augusta Aleksandra Czartoryskiego w świetle materiałów archiwalnych z biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Jakub Sito, seria „Ad Villam Novam”, tom IV, Warszawa 2010.

2009 r.

 • Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, oprac. Jarosław Dumanowski, Magdalena Spychaj, wstęp Stanisław Lubomirski, seria „Monumenta Poloniae Culinaria”, Warszawa 2009.
 • Genius loci: tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, red. Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2009.
 • Jerzy Gumowski, Grzegorz Laszuk, Maciej Steppa, Wilanów górą/At the top, wydawnictwo MAAR, Warszawa 2009.
 • Paweł Jaroszewski, Wilanów – pałac i park, wstęp Paweł Jaskanis, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska).
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Katalog wystawy, red. Jerzy Zmudziński, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska).
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Miniatura, red. Konrad Pyzel, Warszawa 2009, (wersje polska i angielska).
 • Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645−1705). Prace konserwatorskie, red. Paweł Jaskanis, Elżbieta Modzelewska, Marya Nawrocka-Teodorczyk, Warszawa 2009.
 • The Baroque Villa, Suburban and Country Residences c. 1600–1800, red. Barbara Arciszewska, Warszawa 2009.
 • Dominika Walawender-Musz, Entrata Michała Radziwiłła do Rzymu, czyli triumf po polsku, seria „Silva rerum”, Warszawa 2009.
 • Wilanowski informator konserwatorski, red. Elżbieta Modzelewska, Warszawa 2009.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XVI, red. Magdalena Gutowska, Warszawa 2009.
 • Królewska rezydencja w Źółkwi w XVIII wieku, Tadeusz Bernatowicz, seria „Ad Villam Novam”, tom II, Warszawa 2009.

2008 r.

 • Marta Gołąbek, Ku czci króla Jana III. Bohaterowie i pamiątki, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2008.
 • Anna Kwiatkowska, Toaletka królowej Marii Kazimiery, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2008.
 • Barbara Milewska-Waźbińska, Słońce na tarczy, czyli tajemnice pałacowej fasady, seria „Silva rerum”, Warszawa 2008.
 • Maria Podlasiecka, Zygmunt Walkowski, Leszek Stanisław Zakrzewski, Warszawskie spotkania z Janem III Sobieskim, Warszawa 2008.
 • Hanna Widacka, W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści wilanowskie, seria „Silva rerum”, Warszawa 2008.
 • Ad Villam Novam. Materiały do dziejów rezydencji, tom I, Warszawa 2008.

2007 r.

 • Anna Ekielska-Mardal, Daleki Wschód w Wilanowie, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Witold Dobrowolski, Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2007, (wersje polska i angielska).
 • Anna Kwiatkowska, Kolekcja zegarów. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Joanna Paprocka-Gajek, Kolekcja sreber. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Piękno do mnie przyszło..., Wojciech Weiss. Malarstwo białego okresu 1905–1912, Zofia Weiss, Warszawa 2007.
 • Barbara Szelegejd, Ceramika europejska. Galeria rzemiosła artystycznego, seria „200 lat muzeum wilanowskiego”, Warszawa 2007.
 • Sekrety Dwóch Amorów. Zapomniane leonardiana w zbiorach wilanowskich. Problematyka konserwatorska, Warszawa 2007.

2006 r.

 • Paweł Jaskanis, Andrzej Rottermund, Anna Kwiatkowska, Anna Ekielska-Mardal, Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska).
 • Monika Kopplin, Anna Kwiatkowska, Chinois. Drezdeńska sztuka lakiernicza w Pałacu Wilanowskim, Münster 2006.
 • Tomasz Lachowski, Dawno temu w Wilanowie, Warszawa 2006.
 • Barbara Szelegejd, Wyrafinowany urok białej porcelany. Wilanowska kolekcja biskwitów, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska).
 • Krystyna Gutowska-Dudek, Dominika Walawender-Musz, Madonny w Muzeum Wilanowskim, Warszawa 2006, (wersje polska i angielska).
 • Śladami Prerafaelitów. Artyści polscy i sztuka brytyjska na przełomie XIX i XX wieku. Katalog wystawy, Warszawa 2006.

2005 r.

 • Artysta na wakacjach Gierymski? Stanisławski, Weiss i inni, Piotr Kopszak, Zofia Weiss, Warszawa 2005.
 • Monika Kopplin, Anna Kwiatkowska, Chinois. Dresdener Lackkunst in Schloss Wilanów, Münster 2005.
 • Kolekcja wilanowska, red. Jadwiga Mieleszko, Warszawa 2005, (wersje polska i angielska).
 • Kolekcja wilanowska – mini, red. Jadwiga Mieleszko, Warszawa 2005, (wersje polska i angielska).
 • Wilanowski informator konserwatorski. Wydanie w Roku Jubileuszowym 200-lecia Muzeum, red. Paweł Jaskanis, Warszawa 2005.

2004 r.

 • Dziecko w malarstwie od XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, red. Ewa Micke-Broniarek, Monika Ochnio, Ewa Zdonkiewicz, Warszawa 2004, (wersja polska i angielska).
 • Królewskie karety Jana III Sobieskiego. Wystawa w Oranżerii Pałacu w Wilanowie 12.09.2003 – 31.01.2004, oprac. Ewa Birkenmajer, Anna Kwiatkowska, Warszawa 2004.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XV, Warszawa 2004.

2003 r.

 • „Studia Wilanowskie”, t. XIV, Warszawa 2003.

przed 2003 r.

 • Bogowie, herosi, śmiertelnicy.../Gods, heroes, mortals... Katalog wystawy, Krystyna Gutowska-Dudek, red. Ewa Birkenmajer, tłum. Klaudyna Hildebrandt, Piotr Kopszak, Warszawa 2002.
 • Piękno za woalem czasu. Katalog wystawy, Warszawa 2001.
 • Zegary w zbiorach wilanowskich. Katalog wystawy, Warszawa 2000.
 • Boginie, Muzy, Bachantki… Katalog wystawy, Warszawa 1999.
 • Maria Żukowska, Srebra francuskie w zbiorach wilanowskich, Warszawa 1998.
 • Louis de Silvestre 1676−1760, francuski malarz Augusta II i Augusta III. Obrazy ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, Warszawa 1997.
 • Tron Pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana III Sobieskiego Króla Polskiego” w trzechsetlecie śmierci 1696−1996. Katalog wystawy, Warszawa 1996.
 • Teresa Pocheć-Perkowska, Wilanów: Galeria Portretu Osobistości Polskich, Warszawa 1995.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XII, Warszawa 1999.
 • „Studia Wilanowskie”, t. XIII, Warszawa 2002.