© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Autorzy artykułów publikowanych w encyklopedii Silva Rerum

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracuje z naukowcami i publicystami, którzy chcą popularyzować wyniki badań naukowych. Mamy nadzieję, że ich teksty staną się źródłem inspiracji dla czytelników, którzy szukają informacji opartych na sprawdzonych źródłach. Oto nazwiska autorów, z którymi Muzeum zawarło umowy na publikację artykułów w kompendium wiedzy Silva rerum:

dr hab. Iwona Arabas – prof. PAN, Kierowniczka Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych w Instytucie Historii Nauki PAN, jej zainteresowania naukowe sytuują się na pograniczu nauk przyrodniczych i muzealnictwa, a badania dotyczą roli gabinetów osobliwości jako protomuzeów nauki. Do "Silvy Rerum" napisała artykuł na temat gabinetu historii naturalnej księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach.

dr Maria Babnis – długoletni starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Gdańskiej PAN, redaktor Rocznika BG PAN „Libri Gedanenses”, autorka cyklu artykułów napisanych na podstawie dokumentów przechowywanych w Bibliotece Gdańskiej PAN, poświęconych działalności dyplomatycznej i fundacyjnej opata Hackiego, działalności historiografa Jana Pastoriusa i związkom króla Jana III z Gdańskiem.

dr hab. Maria Barłowska – historyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Literaturoznawstwa, członkini zespołu redakcyjnego „Śląskich Studiów Polonistycznych” i Rady Naukowej PRO RHETORICA Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej. Zajmuje się retoryczną interpretacją tekstów kultury staropolskiej. W jej badaniach perspektywa retoryczna łączy badanie literatury i szeroko pojmowanego piśmiennictwa, szczególnie religijnego, politycznego, co pozwala odczytywać reguły rządzące zarówno słowem pisanym, jak i mówionym (w jego zapisach, np. oratorskich, diariuszowych), sferą oficjalną i prywatną (np. w epistolografii).

dr Agnieszka Biedrzycka – historyk, redaktor Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracowała biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

dr Magdalena Bis – archeolog, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, autorka książki "Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą" (wyd. IAE PAN, Warszawa 2014).

dr Tomasz Bohun – historyk, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, zajmuje się historią Rosji. W Silvie opublikował (wykorzystując teksty źródłowe we własnym tłumaczeniu) artykuły m.in. na temat ustroju i organizacji wojska oraz obyczajach staropolskich w oparciu o dziennik Patricka Gordona, żołnierza w służbie Rzeczypospolitej w latach 50. XVII w.

prof. dr hab. Elwira Buszewicz – adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ, historyk literatury, tłumaczka; jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie w kręgu polsko-łacińskiej poezji doby renesansu i baroku; zajmowała się m.in. literackim wizerunkiem Krakowa w czasach Renesansu, twórczością M.K. Sarbiewskiego i Grzegorza z Sambora, jest autorką licznych publikowanych przekładów poezji łacińskich, m.in. Horacego, I. Hadeliusa, P. Rojzjusza, J. Kochanowskiego, M.K. Sarbiewskiego, T. Tretera.

Bartłomiej Butryn – adiunkt w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku. Od 2007 roku jest odpowiedzialny za kolekcje metali i mebli zabytkowych w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.

Ewa Chamczyk – muzykolog, członkini zespołu redakcyjnego magazynu „Presto. Prosto o muzyce klasycznej”.

Zbigniew Chmiel – historyk; jego zainteresowania badawcze obejmują staropolską sztukę wojenną, rody magnackie Korony, historię polityczną XVII w.

prof. dr hab. Stefan Ciara – historyk, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe: historia społeczna Polski nowożytnej; archiwistyka i nauki pomocnicze historii; historia historiografii polskiej. Do wilanowskiej Silvy napisał artykuły na temat prawodawstwa, reform ustrojowych, dyplomacji i roli rodów magnackich w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.

dr Julia Czapla – prowadzi badania i zajęcia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (w ramach Katedry Historii Sztuki Nowożytnej), pracuje także  w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Zajmuje się głównie nowożytną ilustracją przyrodniczą i jej związkami z malarstwem i grafiką, jest autorką publikacji poświęconych przedstawieniom zwierząt i ich roli w kulturze oraz XIX-wiecznym bibliofilom.

dr Anna Czarniecka – historyk, autorka książki "Nikt nie słucha mnie za życia. Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684-1696)" wyd. 2009 i licznych prac historycznych dotyczących mentalności, kultury politycznej i propagandy władzy w okresie nowożytnym (zwłaszcza w XVII w.). 

dr Bartłomiej Czarski – filolog klasyczny i filolog polski, doktoryzował się w Instytucie Filologii Klasycznej UW. W pracy badawczej koncentruje się na rozwoju polskiej epiki oraz związkach literatury z obrazem w epokach dawnych (emblematyka i wpływ heraldyki na piśmiennictwo). Jego dysertacja doktorska „Stemmaty w książkach staropolskich” stanowi historycznoliterackie i genologiczne studium stemmatów na ziemiach I Rzeczypospolitej, została wydana w serii Silva rerum przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2012 r.

dr Maria Czeppe – historyk, redaktor Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracowała biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

dr Michał Czerenkiewicz – adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia filolog klasyczny. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się literatura nowołacińska, retoryka tekstu, recepcja tradycji antycznej w literaturze staropolskiej, kultura książki i historia drukarstwa siedemnastego wieku, a także literackie związki ówczesnej Rzeczypospolitej z Niderlandami Południowymi, w tym dzieła Justusa Lipsjusza, który wywarł wpływ na światopogląd króla Jana III, co znalazło wyraz w dekoracjach wnętrz pałacu wilanowskiego. Jest autorem wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie książki „Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia”, Warszawa 2013, seria Silva rerum.

dr hab. Anna Sylwia Czyż – prof. UKSW, historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka publikacji dotyczących sztuki nowożytnej z terenów Rzeczypospolitej. W 2007 roku uzyskała Nagrodę im. Juliana Maksymiliana Ossolińskiego, za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu historii.

dr Iwona Dacka-Górzyńska – historyk, autorka i wydawca książek (Wydawnictwo DiG).

dr Dorota Dias-Lewandowska – etnolog i antropolog kulturowy, członkini zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu). W 2013 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Michel de Montaigne Bordeaux 3. Autorka książki „Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX w.” wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2014 r. w serii Silva rerum.

dr inż. Julia Dobrzańska – absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracę doktorską dotyczącą wpływu przekształceń krajobrazu na zgrupowanie makrobezkręgowców bentosowych starorzeczy Wisły w Warszawie obroniła na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska również w SGGW; jej główne zainteresowania naukowe to hydrobiologia, ornitologia, a także metodologia edukacji przyrodniczej. 

Piotr Dorosz – etnomuzykolog i muzyk; pracownik Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN i doktorant w tymże Instytucie. Prowadzi badania terenowe i nagrania ostatnich przejawów wiejskiej muzyki tradycyjnej na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wielkopolsce. Gra na tradycyjnych wiejskich instrumentach - harmonii pedałowej, ligawce, piszczałce postnej, okarynie, fujarkach różnych typów; założyciel i kierownik Kapeli Dorosza, kultywującej wiejskie tradycje muzyczne wschodniego i południowo-wschodniego Mazowsza. Propaguje wiedzę o dawnej muzyce polskiej wsi poprzez popularnonaukowe artykuły, prelekcje i pokazy gry na tradycyjnych instrumentach.

dr hab. Jarosław Dumanowski – profesor UMK, historyk czasów nowożytnych, specjalizuje się w historii kultury materialnej, historii kultury, kontaktach polsko-francuskich oraz w kulturowej historii kuchni i wyżywienia. Pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu). Inicjator, wydawca i redaktor serii „Monumenta Poloniae Culinaria” publikowanej we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (w latach 2008–2021 w serii ukazało się 8 opracowanych naukowo najstarszych książek kucharskich z terenu dawnej Rzeczypospolitej, jedna z nich została ponadto wydana w j. angielskim).

dr Wiesława Duży – historyk i socjolog, autorka prac z obszaru socjologii historycznej oraz biografistyki w kontekście historyczno-społecznym. W latach 2016–2019 wykonawca i sekretarz projektu „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku”, finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Monografia będąca jednym z efektów tego projektu została wydana w 2019 r. w ramach serii Silva rerum Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Beata Dziedzic – architekt krajobrazu.

Zuzanna Flisowska – historyk sztuki, teolog. Jej zainteresowania koncentrują się wokół funkcji i ikonografii grafiki religijnej XVI i XVII wieku, teologii feministycznej i kultury Włoch.

prof. dr hab. Maciej Forycki - historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, w swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim dziejami kultury (zwłaszcza historią idei), XVIII wieku oraz stosunków polsko-francuskich. Jest kierownikiem Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i członkiem Rady Naukowej przy Pałacu Wersalskim.

dr Anna Frąckowska – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obroniła rozprawę doktorską dotyczącą barokowych kufli gdańskich. W latach 2011–2012 kustosz Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nowożytnego złotnictwa Prus Królewskich i Książęcych. Na stronach Silvy pisze o gdańskiej sztuce złotniczej oraz związkach Jana III z tym miastem.

dr Paweł Freus - historyk sztuki. Wykładał historię sztuki na UW, UKSW i Collegium Civitas w Warszawie. Edukator muzealny, od dwóch dekad współpracownik warszawskich instytucji: Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie. Autor tekstów naukowych (ostatnio liczne biogramy artystów dla „Saur / Gruyter Allgemeines Künstler-Lexikon”) i popularnonaukowych – drukowanych (ostatnio hasła w: „Poza Warszawą. I: Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza”) i ogłoszonych w Internecie (m.in. hasła na wortalu culture.pl). Specjalizuje się w treściach i formach sztuki średniowiecznej i nowożytnej (ostatnio współautor katalogu zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Łomży, gdzie opracował rzeźby i złotnictwo z okresu od XV do XX w.).

prof. dr hab. Ludwik Frey – botanik, członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera w Krakowie, przewodniczący Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

dr hab. Halina Galera – biolog, pracuje w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, w obszarze popularyzacji zajmuje się m.in. wyobrażeniami i symboliką roślin w sztuce. Opublikowała w Silvie cykl artykułów o roślinach przedstawionych na elewacjach pałacu wilanowskiego i ich znaczeniu.

dr Anetta Głowacka – historyk, adiunkt Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

dr hab. Dariusz Stanisław Główka – prof. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, historyk, badacz historii kultury materialnej.

dr Marta Gołąbek – historyk sztuki, pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, jest autorką rozprawy doktorskiej "Kazimierz Chłędowski (1843-1920) i jego pisarstwie o sztuce", opublikowanej w serii Silva rerum w 2019 roku.

dr hab. Magdalena Górska - profesor IBL PAN, pracuje w Pracowni Literatury Oświecenia. Główne kierunki zainteresowań naukowych: emblematyka, alegoria, ikonografia polityczna XVI-XVIII w. Autorka książek wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum: „W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego czyli widowisko wilanowskie” (wraz z prof. Barbarą Milewską-Waźbińską, 2010) oraz "In laudes Ioannii Sobiesci. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa" (wraz z prof. Barbarą Milewską-Waźbińską, 2016) i "Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego" (2017).

dr hab. Radosław Grześkowiak – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury i edytor. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na liryce polskiego baroku, przede wszystkim erotycznej. Jest autorem książki „Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej” wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2013 r. w serii Silva rerum.

dr hab. Paweł Hanczewski – pracuje na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XVIII w. Jest autorem serii tekstów na temat opinii czołowych myślicieli Zachodu od XVI do końca XVIII w. (Bodin, Grocjusz, Monteskiusz, Wolter, Rousseau, Burke) na temat Rzeczpospolitej szlacheckiej – przede wszystkim jej ustroju politycznego i społecznego. Opublikował w Silvie również cykl tekstów na temat związków rodu Sobieskich ze Stuartami. Jest autorem naukowego opracowania „Historii Polski” Bernarda O’Connora, wydanej przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w 2012 r. w serii Silva rerum, a w 2020 r. jako e-book.

dr Magdalena Herman – historyk sztuki, W latach 2014-2016 pracowała w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie zajmowała się między innymi katalogowaniem i naukowym opracowaniem zbiorów sztuki Dalekiego Wschodu oraz tkanin, a także przygotowaniem nowej koncepcji Galerii Magazynowej. Podczas studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym, a następnie Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Jurkowlaniec rozprawę doktorską, pt. Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. W dysertacji zrekonstruowała biografię kolekcjonera i opracowała jego zbiór, skupiając się przede wszystkim na materialnym aspekcie poszczególnych rycin, albumów graficznych i ich opraw. 

dr Steffen Huber – pracownik Zakładu Filozofii Polskiej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji dotyczących polskiej myśli filozoficznej w okresie nowożytnym.

dr Zbigniew Hundert – kustosz w Dziale Projektów Naukowych i Muzealnych Ośrodku Badań Historycznych Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, a także adiunkt badawczy na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor dwóch monografii książkowych i ponad stu innych publikacji. Związany z warszawskim ośrodkiem historyków epoki nowożytnej. Zajmuje się historią polityczną, wojskową oraz ekonomiczną Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem roli wojska w życiu publicznym, patronatem wojskowym i polityką kadrową, życiem sejmikowym i dziejami Mazowsza w dobie panowania Jana III.

dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola - kulturoznawca, filolog i historyk sztuki; kustosz dyplomowany w zespole kuratorów wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Współpracuje z Wydziałem Artes Liberales i Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią dawnej kultury polskiej, w szczególności zagadnieniami związanymi z ikonografią, symboliką, historią muzealnictwa oraz relacjami między kulturą religijną polskiego średniowiecza a tradycjami chrześcijańskiego Wschodu. Uczestniczka i koordynatorka projektów badawczych, autorka monografii, rozpraw i artykułów.

dr hab. Agnieszka Jakuboszczak – prof. UAM, historyczka, wykłada na Wydziale Historii Uniwersytetu in. Adama Mickiewicza. Specjalizuje się w historii kobiet oraz obyczajów i życia codziennego. Zajmuje się również historią stosunków polsko-francuskich w epoce nowożytnej.

Piotr Jacek Jamski – historyk sztuki i fotograf, pracownik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, interesuje się polską kulturą i sztuką nowożytną w szczególności terenem Wielkiego Księstwa Litewskiego; zajmuje się programem poświęconym zbieraniu i opracowywaniu ikonografii wschodnich ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów; poświęca się też dokumentacji i historii badań nad dziedzictwem kulturowym Europy Środkowej.

Maciej Jasiński – pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, swoje zainteresowania koncentruje wokół historii astronomii.

Paweł Jaskanis – archeolog, historyk sztuki, ekspert w dziedzinie ochrony zabytków i zarządzania obiektami historycznymi, autor licznych publikacji na temat ochrony i konserwacji zabytków. Od 1985 roku związany z Pracowniami Konserwacji Zabytków, po 1989 specjalista i wicedyrektor w Ministerstwie Kultury, do 1996 Zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków ds. merytorycznych, od 1999 Dyrektor Generalny Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków. Od lipca 2002 r. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie (od 2013 r. pod nazwą: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Jest członkiem licznych rad zajmujących się ochroną zabytków oraz rad nadzorczych kilku polskich muzeów, angażuje się w prace Polskiego Komitetu ICOM. W 2014 roku został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Paweł Jaskanis jest pomysłodawcą koncepcji programu Silva rerum.

Dr Anna Kalinowska - historyk epoki nowożytnej, związana z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla  PAN i Muzeum Historii Polski. Specjalizuje się w historii dyplomacji, relacji polsko-brytyjskich oraz historii obiegu informacji w Europie w XVI i XVII w. Stypendystka Fullbrighta, British Academy, Royal Society of Edinburgh oraz Fundacji Lanckorońskich.

Anna Kalinowska – historyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią społeczną XIX w.

Wojciech Kalwat – historyk i publicysta, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, długoletni komisarz Szkolnej Ligi Historycznej, pracownik Muzeum Historii Polski.

dr hab. Urszula Kicińska – pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Zajmuje się historią nowożytną, w tym szczególnie zagadnieniem mentalności i historii kobiet. Jest autorką książki "Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku" (Warszawa 2013). Prowadzi badania i opisuje pozycję społeczną, prawną i majątkową wdów w rodzinach szlacheckich, ponadto interesuje się wychowaniem i edukacją dzieci, aktywnością gospodarczą kobiet, parenetyką oraz zagadnieniami eschatologicznymi. 

dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka – etnolog, antropolog kultury, historyk, autorka pracy doktorskiej pt. „Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej” obronionej na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Członkini zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu).

Marta Klimek – magister sztuki muzycznej, muzykolog; do Silvy napisała artykuły dotyczące historii muzyki, dawnych instrumentów i twórczości kompozytorów w dobie nowożytnej.

dr Andrzej Klubiński – historyk, kustosz archiwalny, związany z Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. Mirosław Kłusek – pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Doktorat otrzymał za pracę poświęconą polityce Streesemana wobec ZSSR, a tematem jego rozprawy habilitacyjnej był "Państwowy Bank Rolny w latach 1919-1949. Studium historyczno-prawne". Jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę funkcjonowania nieruchomości ziemskich.

dr hab. Krzysztof Koehler – profesor UKSW, poeta, krytyk literacki, eseista. Doktoryzował sie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (literatura staropolska). Pracę habilitacyjną poświęcił Stanisławowi Orzechowskiemu. Pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie. Prowadzi wykłady z historii literatury polskiej, teorii kultury i z różnych dziedzin retoryki.

Jacek Kobus – absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium hodowli koni i jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, stały współpracownik miesięcznika „Koński Targ”, znawca koni, publicysta i bloger.

dr Kirył Koczegarow – historyk stosunków polsko-rosyjskich XVII w., autor wielu publikacji na ten temat, w tym opublikowanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie monografii pt. "Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym", Warszawa 2017 (seria Silva rerum). Książka ta otrzymała nagrodę "Przeglądu Wschodniego" dla publikacji zagranicznej wydanej w 2017 r. Dr Kirył Koczegarow jest pracownikiem naukowym Rosyjskiej Akademii Nauk i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego.

dr Joanna Kodzik – ukończyła studia w zakresie filologii germańskiej, psychologii i socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i FernUniversität Hagen. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię i literaturę nowożytną, komunikację symboliczną w okresie nowożytnym, ceremoniał dworski, kulturę materialną okresu absolutyzmu. W latach 2012–2014 pracownik naukowy na Uniwersytecie w Poczdamie, w Instytucie Historii. Autorka książki "Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych" wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2015 r. w serii Silva rerum.

dr hab. Robert Kołodziej – historyk specjalizujący się w biografistyce, historii nowożytnej Polski, a także historii parlamentaryzmu polskiego. Stopień doktora zdobył na podstawie pracy o niedoszłym sejmie z 1637 roku, a habilitację otrzymał za rozprawę pt. „Ostatni wolności naszej klejnot”. Nauczyciel akademicki związany z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

dr hab. Michał Kopczyński – profesor UW, historyk, pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i w Muzeum Historii Polski, autor publikacji na temat historii gospodarczej, redaktor naczelny Magazynu historycznego "Mówią wieki".

dr Krzysztof Kossarzecki – historyk, zajmuje się dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII-XVIII w. Szczególnie zainteresowany historią rodów magnackich, prowadzi kwerendy w archiwach białoruskich, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące m.in. rodu Sobieskich.

dr Jarosław Krawczyk – historyk sztuki, długoletni redaktor naczelny Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, autor książek „Matejko i historia”, „Jan Matejko. Mistrz legendy św. Stanisława”, „O Polsce i Polakach” i „Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej” wydanej przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w 2010 r., w serii Silva rerum i wyróżnionej nagrodą ACADEMIA podczas piątej edycji Targów Książki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA 2011.

dr Piotr Kroll – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii; jego zainteresowania badawcze to: historia polityczna, społeczna i wojskowa Kozaczyzny, historia Ukrainy w dobie nowożytnej, historia staropolskiej sztuki wojennej.

Katarzyna Król – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z historii sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia nad życiem i działalnością polskich arystokratek, pisarek i artystek, kulturę XVIII i XIX wieku, problematykę dotyczącą sposobów postrzegania i kreowania obrazów przyrody w literaturze.

dr Natalia Królikowska-Jedlińska – absolwentka historii i turkologii na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczka wielu zagranicznych kwerend, autorka pracy doktorskiej na temat wewnętrznej historii Chanatu Krymskiego. Jej publikacje i zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związków Rzeczpospolitej i Krymu oraz życia społecznego w Imperium Osmańskim. Od 2012 pracuje jako adiunkt w Instytucie Historycznym UW.

dr Claudia von Kruedener – historyk, swoją dysertację obronioną na Universität Bayreuth poświęciła politycznej biografii Teresy Kunegundy Sobieskiej. Współautorka opracowania poświęconego malarzowi Johannowi Andreasowi Wolffowi, autorowi portretu Teresy Kunegundy („Johann Andreas Wolff (1652-1716). Universalkünstler für Hof und Kirche”, Starnberg 2016).

dr hab. Mirosław Kruk – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk sztuki i badacz ikon. Prowadzi badania nad kulturą i historią sztuki Europy średniowiecznej i nowożytnej oraz dziedzictwem kościołów obrządku wschodniego w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Od roku 1996 pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie.

prof. dr hab. Roman Krzywy – kieruje Zakładem Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą XVI i XVII w. w kontekście kultury, problematyką dawnych form literackich oraz edytorstwem naukowym. Jest autorem książki „Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa” wydanej w serii Silva rerum przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

dr hab. Adam Kucharski – historyk, profesor UMK, pracuje w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu historii kultury wczesnonowożytnej XVI–XVIII w., a w szczególności kwestie podróżnictwa polskiego w XVII–XVIII w., mentalności ówczesnej szlachty i magnatów uchwytnej w ich korespondencji oraz rozwoju prasy rękopiśmiennej w I Rzeczypospolitej. Opublikował m.in.: Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków (Warszawa 2007); Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687) Karola Stanisława Radziwiłła, oprac. i opatrzenie wstępem i koment (Toruń 2011) i Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku (Toruń 2013).

dr hab. Katarzyna Kuras – prof. UJ, historyk w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek i artykułów o historii Rzeczypospolitej w czasach saskich oraz licznych biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym.

Alicja Kurkowa – znawczyni grafiki ilustracyjnej gdańskich druków okolicznościowych XVII w., pracowała w Bibliotece Gdańskiej PAN.

Anna Kwiatkowska – historyk sztuki, pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Adrian Leszek – historyk, ukończył Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opisuje losy wielkich polskich podróżników i odkrywców w XVII w.

Ewa Lichnerowicz – historyk, archiwista, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie p. o. kierownika Pracowni Rękopisów w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

dr Radosław Lolo – adiunkt na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej w Pułtusku, zajmuje się dziejami nowożytnymi Polski, zwłaszcza historią polityczną i wojskową XVII w., interesują go zwłaszcza stosunki dyplomatyczne I Rzeczypospolitej z państwami Europy Zachodniej; bada również dzieje Mazowsza w epoce nowożytnej.

Tomasz Latos – redaktor Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracował biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

dr Liliana Lewandowska – germanistka i teolog; interesuje się literaturą, historią i kulturą nowożytną przede wszystkim XVI–XVIII w., szczególnie aspektem religijnym i teologią codzienności oraz ich recepcją na niemieckim obszarze językowym Europy Środkowej, głównie w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg).

dr hab. Bogdan Lisiak – profesor Akademii Ignatianum w Krakowie na Wydziale Filozoficznym. W działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim filozofią przyrody oraz historią filozofii nowożytnej. Autor biografii Adama Adamandego Kochańskiego, bibliotekarza króla Jana III Sobieskiego.

Magdalena Madeja-Grzyb – germanistka, pracuje w Bibliotece Gdańskiej PAN.

dr hab. Paweł Majewski – kulturoznawca pracujący w Instytucie Kultury Polskiej UW. Naukowo zajmuje się twórczością Stanisława Lema oraz związkami między praktykami piśmiennymi a wartościami kulturowymi. W IKP prowadzi zajęcia z historii kultury antycznej, antropologii kultury oraz konwersatoria o muzyce i o literaturze nowoczesnej. Jest członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”.

dr Damian Włodzimierz Makuch – absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, od 2016 roku zatrudniony na Wydziale Polonistyki UW, związany z Zakładem Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku. Autor książki "Wokół pojęcia fantazji. Południe XIX wieku i przemiany idealizmu", Warszawa 2018 oraz artykułów naukowych z pogranicza historii literatury, filozofii narodowej i antropologii.

prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski – historyk, wykładowca w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji z zakresu historii kultury, mentalności i komunikacji społecznej w czasach nowożytnych.

dr hab. Bernadetta Manyś – historyk, profesor UAM w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII wieku, członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa do badań nad wiekiem osiemnastym oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkini zespołu redakcyjnego „Lietuvos istorijos metraštis”. W kręgu jej zainteresowań znajdują się dzieje powszechne oraz dzieje Polski w czasach nowożytnych, zwłaszcza historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia obyczajowości w XVI-XVIII wieku oraz historia kobiet.

Roman Marcinek – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; wieloletni pracownik Ośrodka Dokumentacji Zabytków, dyrektor jego oddziału w Krakowie; autor licznych publikacji dotyczących zabytków i ich ochrony, krajobrazu kulturowego i jego wartości niematerialnych, historii XVIII w. oraz dziejów wojskowości; współautor licznych dokumentacji oraz ekspertyz konserwatorskich. Autor książek „Sławne ziele zwane tabaką” (2012) i „Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce"(2015), wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum.

dr Anna Markiewicz – historyk, stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z kulturą i życiem codziennym epoki nowożytnej, problematyką staropolskiej mentalności i komunikacji społecznej, z szczególnym uwzględnieniem odbywanych w XVII w. podróży. Jest autorką dwóch monografii naukowych wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum: „Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688)", Warszawa 2017 oraz „Dykcjonarz, lutnia i koronki. Zagraniczna podróż edukacyjna Franciszka Cetnera (1693–1696)", Warszawa 2022.

Marcin Markowicz – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel w jednym z radomskich liceów, członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego; zajmuje się historią staropolskiej sztuki wojennej, a także stosunkami Rzeczypospolitej z księstwami naddunajskimi.

dr Aneta Markuszewska – muzykolog, adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki UW; interesuje się muzyką dawną, szczególnie operą XVII i XVIII wieku, a także muzyką klawiszową, przede wszystkim klawesynową wspomnianych epok. Autorka książki „Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie”, wydanej przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w 2012 r., w serii Silva rerum. Książka ta otrzymała dwie prestiżowe nagrody: sekcji muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2012) i nagrodę Clio III stopnia przyznawaną przez Rektora UW i dziekana Wydziału Historycznego UW (2013). W 2017 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydało jej zbiór esejów pt. „Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety", również w serii Silva rerum.

Janusz Mazur – historyk sztuki pracujący w lubaczowskim Muzeum Kresów. Autor licznych publikacji poświęconych zabytkom ziemi lubaczowskiej, m.in. „Zabytkowa architektura cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej”, „Zabytkowa Architektura Dworsko-Pałacowa Ziemi Lubaczowskiej” oraz „Radruż. Kresowe Dziedzictwo”.

Katarzyna Mączewska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu; zajmuje się historią oraz kontekstami artystycznymi zabytków, szczególnie na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza z terenu dawnego zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej; interesują ją również dziedzictwo poza granicami kraju oraz wybrane kolekcje ikonograficzne Polaków powstałe w XIX w. i 1. poł. XX w.; pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Beata Meller – absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Dziale Informacji Naukowej w zbiorów historycznych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze skupia wokół XIX-wiecznej literatury.

dr Anna Mikołajewska – germanistka, pracuje w Katedrze Filologii Germańskiej UMK w Toruniu; jej zainteresowania badawcze obejmują stosunki wyznaniowe w Prusach Królewskich i Książęcych oraz historiografię kościelną Rzeczypospolitej Obojga Narodów; autorka pracy doktorskiej na temat „Historii Kościoła w Prusach” Christopha Hartknocha; obecnie zajmuje się korespondencją Samuela Lutra Gereta, rezydenta miasta Torunia na dworze królewskim w Warszawie.

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska – długoletni pracownik Instytutu Filologii Klasycznej UW,  Zakładu Studiów nad Renesansem. Zainteresowania naukowe: tradycja antyczna w literaturze europejskiej; literatura polsko-łacińska XVI–XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem poezji okolicznościowej (zwłaszcza żałobnej) i politycznej oraz relacji między tekstem a obrazem. Autorka książek wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva Rerum: „Słońce na tarczy czyli tajemnice pałacowej fasady” (2008) oraz (wraz z dr Magdaleną Górską) „W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego czyli widowisko wilanowskie” (2010) i "In laudes Ioannis Sobiescii, rekopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa" (2016).

dr hab. Dariusz Milewski – historyk, adiunkt w Instytucie Nauk Historycznych UKSW, w 2006 uzyskał tytuł naukowy na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię w dobie powstania Bohdana Chmielnickiego (1648–1653)”. Autor naukowego opracowania cennych źródeł do dziejów króla Jana III: „Historii życia i czynów Jana III Sobieskiego” Philippe’a Duponta i „Dziennika podróży 1670–1672” Ulryka Werduma oraz redaktor naukowy 3 tomów monografii wieloautorskich poświęconych Janowi Sobieskiemu, wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum.

Sebastian Mirecki – polonista, absolwent Wydziału „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek kulturoznawstwo: cywilizacja śródziemnomorska.

prof. dr hab. Wojciech Morawski – kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej w Szkole Głównej Handlowej, jego główne zainteresowania naukowe to najnowsza historia gospodarcza i historia finansów, najnowsza historia polityczna i geografia historyczna. Jest także autorem opracowań z zakresu historii gospodarczej I i II Rzeczypospolitej.

dr Tomasz Opach – pracował w Katedrze Kartografii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie w Norwegian University of Science and Technology, Department of Geography, Faculty of Social and Educational Sciences. Jest autorem tekstów na temat kartografii historycznej. 

prof. dr hab. Bolesław Orłowski – długoletni pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN, wykładowca Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki, członek Polskiego Towarzystwa Historii Techniki (1984), Komisji Historii Nauki PAU, autor ponad 30 książek oraz kilkuset artykułów w czasopismach, głównie: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, „Młody Technik”, „Przegląd Techniczny”, „Horyzonty Techniki”, „Wiedza i Życie”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

dr Joanna Orzeł – historyk i polonista, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, autorka książki "Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku", wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2016) w serii Silva rerum. Obecnie nauczyciel akademicki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się historią kultury XVI-XVIII wieku.

dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz – profesor Instytutu Sztuki PAN, autorka prac o Agostino Loccim i uroczystościach świeckich i sakralnych w Rzymie w XVI-XVII wieku. Interesuje się architekturą polską XVII-XVIII wieku, polsko-włoskimi związkami artystycznymi oraz historią scenografii teatralnej w dobie nowożytnej. 

dr Maria Otto – kustosz w Dziale Zbiorów Specjalnych Pracowni Starych Druków w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się szeroko pojętą historią kultury i historią społeczną Gdańska w epoce nowożytnej. Członkini międzynarodowego zespołu badawczego pracującego nad edycją korespondencji Jana Heweliusza.

dr Joanna Paprocka-Gajek – historyk sztuki, autorka książki “Platery warszawskie w latach 1822–1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj”, pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

dr hab. Wiesław Pawlak – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk literatury polskiej XVII wieku. Jego dotychczasowe prace monograficzne dotyczą konceptu w polskich kazaniach barokowych oraz dziejów erudycji humanistycznej. W publikacjach naukowych i referatach konferencyjnych podejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z klasyczną teorią retoryki, homiletyką i kaznodziejstwem oraz poezją religijną epoki baroku.

Sylwia Svorová-Pawełkowicz – absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2008 roku. Fascynuje się malarstwem, a przede wszystkim materią farby, barwą suchego pigmentu i prześwitującym gruntem. 

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska – historyk i socjolog, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych UMP. Studiowała w Toruniu (UMK), Warszawie (AAL/UW) i Berlinie (FU). Interesuje się społeczną historią medycyny, historią dyskursu naukowego i filozofią nowożytną. Współtłumaczka „Historii Polski” Bernarda O’Connora, autorka wstępu, tłumaczenia i opracowania naukowego „Dziennika podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego króla Augusta II" (2018) - książek wydanych nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum.

Edyta Pętkowska – doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki.

dr Jarosław Pietrzak – autor dwóch monografii wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum:  „Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich  Radziwiłłowa (1634–1694)”, Warszawa 2016 oraz "Listy Jana Kosmowskiego do królewicza Aleksandra Benedykta Sobieskiego",  Warszawa 2021; zajmuje się historią Półwyspu Iberyjskiego oraz rodziny Sobieskich, a także mentalności i życia codziennego epoki staropolskiej.

Alicja Podrażnik – absolwentka ukrainistyki z językiem angielskim i rosyjskim Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pojęcia polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego i poezji ukraińskiej w okresie baroku.

dr Jolanta Polanowska – historyk sztuki, pracuje w Zakładzie Historii Sztuk Plastycznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek i artykułów poświęconych tematyce sztuki i architektury XVIII i XIX w.

prof. dr hab. Bożena Popiołek  - historyk, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, jest kierownikiem Katedry Edukacji Historycznej i Zakładu Historii Kultury w Instytucie Historii i Archiwistyki. Zajmuje się historią kultury i mentalności w epoce nowożytnej, bada zagadnienia związane z rodziną i pozycją kobiet w społeczeństwie, kulturą śmierci i testamentologią, wzorcami i modelami osobowymi oraz klientelizmem staropolskim, a także gazetami rękopiśmiennymi. Jest autorką ważnych książek, m.in.: "Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669–1729)", Kraków 1996, "Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich", Kraków 2003; "Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej". T. I, II (wraz z Urszulą Kicińską, Agnieszką Słaby), Warszawa 2016, świetną i zasłużoną popularyzatorką wiedzy o kulturze staropolskiej. W 2020 r. w serii Silva rerum ukazały się monografia wieloautorska "Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka-gospodarka-kultura" pod redakcją Bożeny Popiołek oraz jej książka "Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich", wydane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W grudniu 2020 r. książka otrzymała nagrodę naukową im. Joachima Lelewela przyznaną przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kategorii: najlepsza książka historyczna. W maju 2022 r. w serii Silva rerum Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ukazała się jej kolejna książka "Rytuały codzienności. Świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej".

dr hab. Marcin Poręba – filozof, historyk filozofii, tłumacz, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze skupia wokół filozofii nowożytnej oraz klasycznej filozofii niemieckiej.

dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska – prof. IS PAN, muzykolog, pracuje w Zakładzie Muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu książek i artykułów dotyczących historii muzyki XVI-XVII wieku w Rzeczypospolitej, badanej w kontekście europejskim (zwłaszcza w relacjach z muzyką włoską i niemiecką).

Konrad Pyzel – historyk sztuki i socjolog, długoletni pracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, współkurator wystaw: "Primus inter Pares" (z Martą Gołąbek) zorganizowanej w muzeum wilanowskim w 2013 r. oraz „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu” (z Maike Hohn), zorganizowanej w Pałacu Zimowym księcia Eugeniusza Sabaudzkiego (wspólny projekt Museum Belvedere i czterech polskich rezydencji królewskich); kurator wystawy "Elżbieta Sieniawska. Królowa bez korony" przygotowanej w 2020 r. (nie doszła do skutku z powodu wybuchu pandemii, jej pamiątką jest obszerny katalog wydany w dwóch wersjach językowych); do końca 2021 r. kurator programu „Monumentum Sobiescianum”, skoncentrowanego na badaniu i upowszechnianiu wszelkich zagadnień związanych z rodem Sobieskich. Od końca 2021 r. pracuje w Muzeum Historii Polski.

Bartosz Radomski – filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wielokrotny stypendysta Rumuńskiego Instytutu Kultury w Bukareszcie i Uniwersytetu Transilvania w Braszowie. Doktorant w Zakładzie Studiów nad Renesansem, tłumacz literatury rumuńskiej.

dr hab. Agata Roćko – prof. IBL PAN, historyk literatury i kultury XVIII wieku w Polsce w kontekście europejskim, zafascynowana pamiętnikarstwem tego okresu, autorka wielu artykułów i książek poświęconych literaturze i kulturze polskiej, m.in. „Dwory magnackie w XVIII wieku”, „Pamiętniki polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku”, „Podróże oświeconych śladami antyku”. Związana zawodowo z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autorka książki "Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej", wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum w 2015 r., redaktor naukowy (wraz z dr. Magdaleną Górską) monografii wieloautorskiej "Słynne kobiety w Rzeczypospolitej w XVIII wieku", wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum w 2017 r.

Krystyna Sarnowska-Jackowska – archiwista w Pracowni Grafiki Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze koncentruje na sztuce nowożytnej w Gdańsku.

dr Marta Sikorska – historyk, specjalizuje się w niemieckich tekstach kulinarnych z czasów nowożytnych. W ramach studiów doktoranckich odkrywała tajemnice kuchni staropolskiej, a w szczególności zagadkę norymberskiej książki kucharskiej Stanisława Prażmowskiego z 1671 r. Członkini Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu), uzyskała tytuł doktorski na podstawie pracy "Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII w." wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum w 2019 r.

dr hab. Jakub Sito – profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Historii Sztuk Plastycznych, historyk sztuki. Zainteresowania badawcze skupia wokół sztuki i architektury polskiej XVII i XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem życia artystycznego dawnej Warszawy. Autor wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie książki „Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji".

Paweł Skowroński – socjolog, współpracuje z programem Silva Rerum jako inżynier wiedzy, zajmuje się powiązaniami logicznymi między artykułami i tworzeniem indeksów oraz ontologii. Efekty jego pracy w znacznym stopniu przekładają się na dostępność tekstów dla odbiorców.

prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz – historyk w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących stosunków polsko-francuskich oraz historii rodu Sobieskich.

dr Agnieszka Słaby – historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupia wokół obyczajów i życia społecznego dawnej Polski. Autorka monografii poświęconej Elżbiecie Sieniawskiej.

dr Mariusz Smoliński – historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się przede wszystkim XVII- i XVIII-wieczną sztuką polską i jej związkami ze sztuką włoską.

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska – mgr historii sztuki (UWr), mgr filologii hiszpańskiej (UWr), lic. filologii włoskiej (UŚ), dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (UWr). Stypendystka Rządu Meksyku (roczny staż naukowo-badawczy w Instytucie Badań Estetycznych UNAM, Meksyk) i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Rzym). Adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce UŚ. Zainteresowania badawcze: sztuka nowożytna Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza architektura i malarstwo monumentalne, sztuka Półwyspu Iberyjskiego i Iberoameryki.

dr hab. Beata Spieralska – prof. UKSW w Warszawie, specjalność: nauki historyczne i filologia klasyczna, tłumaczka tekstów na temat kultury antycznej i źródeł (pamiętników) opisujących XVII-wieczną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Napisała teksty popularnonaukowe na temat obyczajów staropolskich na podstawie dokumentów z epoki (pamiętnik podróżnika Phillippe’a Duponta).

dr Magdalena Spychaj – historyk, autorka pracy doktorskiej poświęconej początkom czeskiej i polskiej literatury kulinarnej (obronionej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu), członkini zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu), współautorka (wraz z prof. Jarosławem Dumanowskim) wydania książki Stanisława Czernieckiego „Compendium Ferculorum albo zebranie potraw” wydanej w ramach serii „Monumenta Poloniae Culinaria” przez Muzeum Pałacu w Wilanowie.

dr Bożena Steinborn – historyk sztuki, autorka licznych prac naukowych na temat malarstwa barokowego (m.in. Daniela Schulza, Michaela Willmanna), muzealnik i pedagog.

dr Anna Straszewska – historyk sztuki, pracuje w Instytucie Sztuki PAN, zajmuje się historią ubioru, jej praca doktorska opisywała znaczenia kostiumu historycznego w malarstwie Jana Matejki.

Barbara Strycharczyk – absolwentka filologii polskiej i filologii klasycznej UW. Od 1982 do 2011 roku pracowała jako nauczycielka języków klasycznych i kultury antycznej w XI LO im Mikołaja Reja w Warszawie. Od roku szkolnego 2011/12 uczy języka łacińskiego i kultury antycznej w Liceum "STRUMIENIE" oraz pełni funkcję doradcy metodycznego.

dr Renata Sulewska – historyk sztuki, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się relacjami między nowożytną sztuką polską a europejską oraz recepcją grafiki europejskiej w nowożytnej sztuce Rzeczypospolitej. Wśród poruszanych przez nią zagadnień ważne miejsce zajmują te związane ze sztuką sepulkralną i różnymi formami upamiętnienia. Autorka prac poświęconych sztuce północnych terenów Rzeczypospolitej. Za książkę Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004 wyróżniona nagrodą w III konkursie im. Katarzyny Cieślak. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

dr hab. Robert Suski – historyk starożytności, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzw. w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Autor monografii "Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania Aureliana 270-275" (Kraków 2008) i "Jowisz, Jahwe, Jezus. Religie w Historia Augusta" (Warszawa 2014).

Ewa Szklarska – sekretarz redakcji Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracowała biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

dr Mikołaj Tomaszewski – historyk. Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach politycznych Prus Królewskich w XVIII w., genealogii oraz problematyce grand tour w czasach nowożytnych. 

dr Robert T. Tomczak – historyk, Specjalizuje się w historii peregrynacji zagranicznych (XVI-XVIII w.), zajmuje się także dziejami uniwersytetów (XV-XVIII w.) oraz historią związków intelektualnych oraz kulturowych Polski z Czechami oraz Szwajcarią. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich oraz Rady Federacyjnej Szwajcarii (post-doc na Uniwersytecie w Bazylei, 2019-2020). Otrzymał Nagrodę im. Profesora Czesława Majorka w Ogólnopolskim Konkursie Prac Doktorskich z Historii Edukacji (2021).

dr hab. Piotr Ugniewski – profesor UW, historyk, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią oświeceniowej Francji, Wielką Rewolucją Francuską oraz historią Polski za panowania króla Stanisława Augusta.

Katarzyna Urlewicz – historyk, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Katarzyna Wagner – doktorantka w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego UW; jej zainteresowania badawcze obejmują historię Warszawy XVII–XIX w., stosunki polsko-szwedzkie w XVII–XVIII w.

dr hab. Michał Wardzyński – historyk sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Dawnej Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się głównie małą architekturą i rzeźbą 2. poł. XVI i XVII w., geografią artystyczną oraz historycznym i ekonomiczno-socjologicznym kontekstem powstawania dzieł sztuki w tym okresie; prowadził badania terenowe nad kulturą artystyczną Wielkiego Księstwa Litewskiego, Mazowsza i sąsiednich ziem Korony.

dr Jan Wasiewicz - adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca filozofii na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz semiotyki w Collegium Da Vinci. Jego główne zainteresowania skupiają się z jednej strony wokół obecności chłopskiego dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej (publikował na temat m.in. w „Kulturze Współczesnej” oraz „Le Mond Diplomatique”, z drugiej wokół problemu nihilizmu (m.in. jest autorem  książki Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku).

dr Witold Wasilewski – historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w dziejach nowożytnych i najnowszych oraz problematyce Europy Wschodniej i Rosji.

Przemysław Wątroba – historyk sztuki, absolwent Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. kurator rysunków architektonicznych w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. problematykę rysunku architektonicznego II poł. XVIII w.

dr Hanna Widacka – historyk sztuki, wybitna znawczyni grafiki XVI-XIX w., długoletni pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie. Autorka kilkunastu książek, w tym „W kręgu wielkiego króla czyli opowieści wilanowskie” i „Lew Lechistanu” wydanych przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w serii Silva Rerum.

dr Krzysztof Wiśniewski – historyk, kierownik pułtuskiego oddziału Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, autor artykułów dotyczących przełomu XVII i XVIII w., w tym panowania Jana III oraz Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego.

Marta Wojas – historyk literatury, doktorantka na Wydziale Polonistyki UW, zainteresowana dawną, kulturą ludową oraz popularną, bada staropolskie pieśni, wydawane w formie druków ulotnych.

Anna Wojciechowska – nauczycielka języka łacińskiego i kultury antycznej, pracuje w LO im. Mikołaja Reja w Warszawie.

Mariusz Wójcik – filolog,  zainteresowany językoznawstwem diachronicznym i kulturą staropolską.

dr Łukasz Wróbel – historyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w historii epoki saskiej oraz piśmiennictwie prywatnym epoki nowożytnej. Autor pracy doktorskiej "Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku" (2018).

dr Rafał Zgorzelski – historyk, publicysta, badacz dziejów historii nowożytnej Rzeczypospolitej. Zainteresowania badawcze: historia myśli politycznej (głównie XVI–XVIII w, schyłek XIX i 1. poł. XX w.);kultura materialna i życie codzienne w Rzeczypospolitej szlacheckiej; komunikacja społeczna i kultura doby nowożytnej.

dr hab. Włodzimierz Zientara – prof. UMK, germanista, kieruje Zakładem Literatury i Kultury Dawnej w Katedrze Filologii Germańskiej. Zainteresowania zawodowe: literatura baroku i oświecenia, historia stosunków polsko-niemieckich, historia życia umysłowego w Prusach Królewskich, relacje europejskich podróżników XVII–XVIII w.

Jerzy Zmudziński – historyk sztuki, badacz dzieł sztuki nowożytnej, zajmuje się naukowym opracowaniem zbiorów jasnogórskich. Dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadził kwerendę dotyczącą wotów Sobieskich w zbiorach kościelnych. Był kuratorem wielkiej wystawy „Święto baroku” zorganizowanej w Muzeum Pałacu w Wilanowie (2008).

dr Tomasz Żuchowski – archiwista, pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu, wcześniej pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, gdzie w ramach obowiązków służbowych zajmował się opracowaniem kolejnych działów Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na archiwach podworskich oraz łowiectwie w dobrach magnackich w XIX i na początku XX w.

dr Jacek Żukowski – absolwent Wydziału Historycznego UW, pracownik Ośrodka Sztuki w Zamku Królewskim w Warszawie. Interesuje się ikonografią władzy epoki nowożytnej, ikonoklazmem religijnym, kostiumologią i historią mody oraz związkami sztuk plastycznych oraz muzyki i tańca w XVI–XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem dynastii Wazów. Autor książki pt. "Żądza chwały. Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej" wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum w 2018 r.


W kompendium Silva rerum na wortalu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie znalazły się też streszczenia artykułów popularnonaukowych na temat kultury staropolskiej, napisanych do magazynu historycznego „Mówią wieki” w ciągu ponad 50 lat jego istnienia, a także część zasobów Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii PAN oraz Kwartalnika Historii Kultury Materialnej wydawanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Autorami publikowanych na wortalu zdjęć pałacu i ogrodów wilanowskich oraz obrazów, rzeźb i innych obiektów artystycznych z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie są: Agnieszka Indyk, Wojciech Holnicki, Magdalena Kulpa, Ewa Mostowicz i Zbigniew Reszka.

Kontakt do redakcji programu Silva Rerum w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:
Elżbieta Grygiel, kurator programu
egrygiel[at]muzeum-wilanow.pl, tel. +48 22 544 27 20