© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Autorzy artykułów publikowanych w encyklopedii Silva Rerum

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie współpracuje z naukowcami i publicystami, którzy chcą popularyzować wyniki badań naukowych. Mamy nadzieję, że ich teksty staną się źródłem inspiracji dla czytelników, którzy szukają informacji opartych na sprawdzonych źródłach. Oto nazwiska autorów, z którymi Muzeum zawarło umowy na publikację artykułów w kompendium Silva rerum:

dr Maria Babnis – długoletni starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Gdańskiej PAN, redaktor Rocznika BG PAN „Libri Gedanenses”, autorka cyklu artykułów napisanych na podstawie dokumentów przechowywanych w Bibliotece Gdańskiej PAN, poświęconych działalności dyplomatycznej i fundacyjnej opata Hackiego, działalności historiografa Jana Pastoriusa i związkom króla Jana III z Gdańskiem.

dr hab. Maria Barłowska – historyk literatury, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkini zespołu redakcyjnego „Śląskich Studiów Polonistycznych” i Rady Naukowej PRO RHETORICA Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej. Zajmuje się retoryczną interpretacją tekstów kultury staropolskiej. W jej badaniach perspektywa retoryczna łączy badanie literatury i szeroko pojmowanego piśmiennictwa, szczególnie religijnego, politycznego, co pozwala odczytywać reguły rządzące zarówno słowem pisanym, jak i mówionym (w jego zapisach, np. oratorskich, diariuszowych), sferą oficjalną i prywatną (np. w epistolografii).

dr Agnieszka Biedrzycka – historyk, redaktor Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracowała biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

dr Magdalena Bis – archeolog, adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, autorka książki "Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą" (wyd. IAE PAN, Warszawa 2014).

dr Tomasz Bohun – historyk, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, zajmuje się historią Rosji. W Silvie opublikował (wykorzystując teksty źródłowe we własnym tłumaczeniu) artykuły m.in. na temat ustroju i organizacji wojska oraz obyczajach staropolskich w oparciu o dziennik Patricka Gordona, żołnierza w służbie Rzeczypospolitej w latach 50. XVII w.

prof. dr hab. Elwira Buszewicz – adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ, historyk literatury, tłumaczka; jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie w kręgu polsko-łacińskiej poezji doby renesansu i baroku; zajmowała się m.in. literackim wizerunkiem Krakowa w czasach Renesansu, twórczością M.K. Sarbiewskiego i Grzegorza z Sambora, jest autorką licznych publikowanych przekładów poezji łacińskich, m.in. Horacego, I. Hadeliusa, P. Rojzjusza, J. Kochanowskiego, M.K. Sarbiewskiego, T. Tretera.

Bartłomiej Butryn – adiunkt w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku. Od 2007 roku jest odpowiedzialny za kolekcje metali i mebli zabytkowych w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.

Ewa Chamczyk – muzykolog, członkini zespołu redakcyjnego magazynu „Presto. Prosto o muzyce klasycznej”.

Zbigniew Chmiel – doktorant w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego UW; jego zainteresowania badawcze obejmują staropolską sztukę wojenną, rody magnackie Korony, historię polityczną XVII w.

prof. dr hab. Stefan Ciara – historyk, profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe: historia społeczna Polski nowożytnej; archiwistyka i nauki pomocnicze historii; historia historiografii polskiej. Do wilanowskiej Silvy napisał artykuły na temat prawodawstwa, reform ustrojowych, dyplomacji i roli rodów magnackich w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.

dr Anna Czarniecka – historyk, autorka książki "Nikt nie słucha mnie za życia. Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684-1696)" wyd. 2009 i licznych prac historycznych dotyczących mentalności, kultury politycznej i propagandy władzy w okresie nowożytnym (zwłaszcza w XVII w.). 

dr Bartłomiej Czarski – filolog klasyczny i filolog polski, doktoryzował się w Instytucie Filologii Klasycznej UW. W pracy badawczej koncentruje się na rozwoju polskiej epiki oraz związkach literatury z obrazem w epokach dawnych (emblematyka i wpływ heraldyki na piśmiennictwo). Jego dysertacja doktorska „Stemmaty w książkach staropolskich” stanowi historycznoliterackie i genologiczne studium stemmatów na ziemiach I Rzeczypospolitej, została wydana w serii Silva rerum przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2012 r.

dr Maria Czeppe – historyk, redaktor Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracowała biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

dr Michał Czerenkiewicz – adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia filolog klasyczny. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się literatura nowołacińska, retoryka tekstu, recepcja tradycji antycznej w literaturze staropolskiej, kultura książki i historia drukarstwa siedemnastego wieku, a także literackie związki ówczesnej Rzeczypospolitej z Niderlandami Południowymi, w tym dzieła Justusa Lipsjusza, który wywarł wpływ na światopogląd króla Jana III, co znalazło wyraz w dekoracjach wnętrz pałacu wilanowskiego. Jest autorem wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie książki „Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia”, Warszawa 2013, seria Silva rerum.

dr hab. Anna Sylwia Czyż – prof. UKSW, historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorka publikacji dotyczących sztuki nowożytnej z terenów Rzeczypospolitej. W 2007 roku uzyskała Nagrodę im. Juliana Maksymiliana Ossolińskiego, za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu historii.

dr Iwona Dacka-Górzyńska – historyk, pracuje w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni funkcję sekretarza naukowego.

dr Dorota Dias-Lewandowska – etnolog i antropolog kulturowy, członkini zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu). W 2013 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Michel de Montaigne Bordeaux 3. Autorka książki „Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX w.” wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2014 r. w serii Silva rerum.

dr inż. Julia Dobrzańska – absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracę doktorską dotyczącą wpływu przekształceń krajobrazu na zgrupowanie makrobezkręgowców bentosowych starorzeczy Wisły w Warszawie obroniła na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska również w SGGW; jej główne zainteresowania naukowe to hydrobiologia, ornitologia, a także metodologia edukacji przyrodniczej. Pracuje w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zajmuje się edukacją przyrodniczą.

Piotr Dorosz etnomuzykolog i muzyk; pracownik Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN i doktorant w tymże Instytucie. Prowadzi badania terenowe i nagrania ostatnich przejawów wiejskiej muzyki tradycyjnej na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wielkopolsce. Gra na tradycyjnych wiejskich instrumentach - harmonii pedałowej, ligawce, piszczałce postnej, okarynie, fujarkach różnych typów; założyciel i kierownik Kapeli Dorosza, kultywującej wiejskie tradycje muzyczne wschodniego i południowo-wschodniego Mazowsza. Propaguje wiedzę o dawnej muzyce polskiej wsi poprzez popularnonaukowe artykuły, prelekcje i pokazy gry na tradycyjnych instrumentach.

dr hab. Jarosław Dumanowski – profesor UMK, historyk czasów nowożytnych, specjalizuje się w historii kultury materialnej, historii kultury, kontaktach polsko-francuskich oraz w kulturowej historii kuchni i wyżywienia. Pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu). Inicjator, wydawca i redaktor serii „Monumenta Poloniae Culinaria” publikowanej we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (w latach 2008–2015 w serii ukazało się siedem opracowanych naukowo najstarszych książek kucharskich z terenu dawnej Rzeczypospolitej, jedna z nich została ponadto wydana w j. angielskim).

dr Wiesława Duży – historyk i socjolog, autorka prac z obszaru socjologii historycznej oraz biografistyki w kontekście historyczno-społecznym. Obecnie pracuje w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych oraz Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.

Beata Dziedzic – architekt krajobrazu.

Zuzanna Flisowska – historyk sztuki, teolog, doktorantka Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół funkcji i ikonografii grafiki religijnej XVI i XVII wieku, teologii feministycznej i kultury Włoch.

dr Anna Frąckowska – historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obroniła rozprawę doktorską dotyczącą barokowych kufli gdańskich. W latach 2011–2012 kustosz Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nowożytnego złotnictwa Prus Królewskich i Książęcych. Na stronach Silvy pisze o gdańskiej sztuce złotniczej oraz związkach Jana III z tym miastem.

dr Paweł Freus - historyk sztuki. Wykładał historię sztuki na UW, UKSW i Collegium Civitas w Warszawie. Edukator muzealny, od dwóch dekad współpracownik warszawskich instytucji: Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie. Autor tekstów naukowych (ostatnio liczne biogramy artystów dla „Saur / Gruyter Allgemeines Künstler-Lexikon”) i popularnonaukowych – drukowanych (ostatnio hasła w: „Poza Warszawą. I: Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza”) i ogłoszonych w Internecie (m.in. hasła na wortalu culture.pl). Specjalizuje się w treściach i formach sztuki średniowiecznej i nowożytnej (ostatnio współautor katalogu zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Łomży, gdzie opracował rzeźby i złotnictwo z okresu od XV do XX w.).

prof. dr hab. Ludwik Frey – botanik, członek Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera w Krakowie, przewodniczący Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

dr Halina Galera – biolog, pracuje w Instytucie Botaniki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się m.in. wyobrażeniami i symboliką roślin w sztuce. Opublikowała w Silvie cykl artykułów o roślinach przedstawionych na elewacjach pałacu wilanowskiego i ich znaczeniu.

dr Anetta Głowacka – historyk, adiunkt Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

dr hab. Dariusz Stanisław Główka – prof. Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, historyk, badacz historii kultury materialnej.

dr Marta Gołąbek – historyk sztuki, pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, jest autorką rozprawy doktorskiej o Kazimierzu Chłędowskim (1843-1920) i jego pisarstwie o sztuce.

dr hab. Magdalena Górska – pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, w Pracowni Literatury Oświecenia. Główne kierunki zainteresowań naukowych: emblematyka, alegoria, ikonografia polityczna XVI-XVIII w. Autorka książek wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum: „W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego czyli widowisko wilanowskie” (wraz z prof. Barbarą Milewską-Waźbińską, 2010) oraz "In laudes Ioannii Sobiesci. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa" (wraz z prof. Barbarą Milewską-Waźbińską, 2016) i "Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego" (2017).

dr hab. Radosław Grześkowiak – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk literatury i edytor. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na liryce polskiego baroku, przede wszystkim erotycznej. Jest autorem książki „Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej” wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2013 r. w serii Silva rerum.

dr hab. Paweł Hanczewski – pracuje na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XVIII w. Jest autorem serii tekstów na temat opinii czołowych myślicieli Zachodu od XVI do końca XVIII w. (Bodin, Grocjusz, Monteskiusz, Wolter, Rousseau, Burke) na temat Rzeczpospolitej szlacheckiej – przede wszystkim jej ustroju politycznego i społecznego. Opublikował w Silvie również cykl tekstów na temat związków rodu Sobieskich ze Stuartami. Jest autorem naukowego opracowania „Historii Polski” Bernarda O’Connora, wydanej przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w 2012 r. w serii Silva rerum.

Magdalena Herman – historyk sztuki, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, interesuje się szczególnie postacią Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i grafiką końca XVI w.

dr Steffen Huber – pracownik Zakładu Filozofii Polskiej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji dotyczących polskiej myśli filozoficznej w okresie nowożytnym.

dr Zbigniew Hundert – historyk związany z ośrodkiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego zajmującym się staropolską wojskowością, a prowadzonym przez prof. Mirosława Nagielskiego. Jego dysertacja doktorska poświęcona była armii koronnej i jej postawie w walce stronnictw politycznych w latach 1669–1673. Autor książki "Husaria koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672–1676", Warszawa 2012.

dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola - kulturoznawca, filolog i historyk sztuki; kustosz dyplomowany w zespole kuratorów wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Współpracuje z Wydziałem Artes Liberales i Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią dawnej kultury polskiej, w szczególności zagadnieniami związanymi z ikonografią, symboliką, historią muzealnictwa oraz relacjami między kulturą religijną polskiego średniowiecza a tradycjami chrześcijańskiego Wschodu. Uczestniczka i koordynatorka projektów badawczych, autorka monografii, rozpraw i artykułów.

Piotr Jacek Jamski – historyk sztuki i fotograf, pracownik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, interesuje się polską kulturą i sztuką nowożytną w szczególności terenem Wielkiego Księstwa Litewskiego; zajmuje się programem poświęconym zbieraniu i opracowywaniu ikonografii wschodnich ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów; poświęca się też dokumentacji i historii badań nad dziedzictwem kulturowym Europy Środkowej.

Maciej Jasiński – pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, swoje zainteresowania koncentruje wokół historii astronomii.

Paweł Jaskanis – archeolog, historyk sztuki, ekspert w dziedzinie ochrony zabytków i zarządzania obiektami historycznymi, autor licznych publikacji na temat ochrony i konserwacji zabytków. Od 1985 roku związany z Pracowniami Konserwacji Zabytków, po 1989 specjalista i wicedyrektor w Ministerstwie Kultury, do 1996 Zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków ds. merytorycznych, od 1999 Dyrektor Generalny Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków. Od lipca 2002 r. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie (od 2013 r. pod nazwą: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Jest członkiem licznych rad zajmujących się ochroną zabytków oraz rad nadzorczych kilku polskich muzeów, angażuje się w prace Polskiego Komitetu ICOM. W 2014 roku został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Paweł Jaskanis jest pomysłodawcą koncepcji programu „Silva rerum”.

Dr Anna Kalinowska - historyk epoki nowożytnej związany z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla  PAN. Specjalizuje się w historii dyplomacji, relacji polsko-brytyjskich oraz historii obiegu informacji w Europie w XVI i XVII w. Stypendystka Fullbrighta, British Academy, Royal Society of Edinburgh oraz Fundacji Lanckorońskich.

Anna Kalinowska – historyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią społeczną XIX w.

Wojciech Kalwat – historyk i publicysta, redaktor Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, długoletni komisarz Szkolnej Ligi Historycznej, pracownik Muzeum Historii Polski.

dr Aleksandra Kleśta-Nawrocka – etnolog, antropolog kultury, historyk, autorka pracy doktorskiej pt. „Kucharz doskonały. Historyczno-kulturowy fenomen kuchni staropolskiej” obronionej na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Członkini zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu).

Marta Klimek – magister sztuki muzycznej, muzykolog; do Silvy napisała artykuły dotyczące historii muzyki, dawnych instrumentów i twórczości w dobie nowożytnej.

dr Andrzej Klubiński – historyk, kustosz archiwalny, pracuje w Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. Mirosław Kłusek pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Doktorat otrzymał za pracę poświęconą polityce Streesemana wobec ZSSR, a tematem jego rozprawy habilitacyjnej był "Państwowy Bank Rolny w latach 1919-1949. Studium historyczno-prawne". Jego zainteresowania naukowe obejmują tematykę funkcjonowania nieruchomości ziemskich.

dr hab. Krzysztof Koehler profesor UKSW, poeta, krytyk literacki, eseista. Doktoryzował sie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (literatura staropolska). Pracę habilitacyjną poświęcił Stanisławowi Orzechowskiemu. Pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie. Prowadzi wykłady z historii literatury polskiej, teorii kultury i z różnych dziedzin retoryki.

Jacek Kobus – absolwent stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium hodowli koni i jeździectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, stały współpracownik miesięcznika „Koński Targ”, znawca koni, publicysta i bloger.

dr Kirył Koczegarow – historyk stosunków polsko-rosyjskich XVII w., autor wielu publikacji na ten temat, w tym opublikowanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie monografii pt. "Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680–1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym", Warszawa 2017. Książka ta otrzymała nagrodę "Przeglądu Wschodniego" dla publikacji zagranicznej wydanej w 2017 r. Dr Kirył Koczegarow jest pracownikiem naukowym Rosyjskiej Akademii Nauk i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego.

dr Joanna Kodzik – ukończyła studia w zakresie filologii germańskiej, psychologii i socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i FernUniversität Hagen. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in. historię i literaturę nowożytną, komunikację symboliczną w okresie nowożytnym, ceremoniał dworski, kulturę materialną okresu absolutyzmu. W latach 2012–2014 pracownik naukowy na Uniwersytecie w Poczdamie, w Instytucie Historii. Autorka książki "Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych" wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2015 r. w serii Silva rerum.

dr hab. Robert Kołodziej historyk specjalizujący się w biografistyce, historii nowożytnej Polski, a także historii parlamentaryzmu polskiego. Stopień doktora zdobył na podstawie pracy o niedoszłym sejmie z 1637 roku, a habilitację otrzymał za rozprawę pt. „Ostatni wolności naszej klejnot”. Nauczyciel akademicki związany z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

dr hab. Michał Kopczyński – profesor UW, historyk, pracuje na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i w Muzeum Historii Polski, autor publikacji na temat historii gospodarczej, redaktor naczelny Magazynu historycznego "Mówią wieki".

dr Krzysztof Kossarzecki – historyk, zajmuje się dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII-XVIII w. Szczególnie zainteresowany historią rodów magnackich, prowadzi kwerendy w archiwach białoruskich, gdzie znajdują się dokumenty dotyczące m.in. rodu Sobieskich.

dr Jarosław Krawczyk – historyk sztuki, dugoletni redaktor naczelny Magazynu Historycznego „Mówią wieki”, autor książek „Matejko i historia”, „Jan Matejko. Mistrz legendy św. Stanisława”, „O Polsce i Polakach” i „Wilanowski widnokrąg. Szkice o pałacu i sztuce europejskiej” wydanej przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w 2010 r., w serii Silva rerum i wyróżnionej nagrodą ACADEMIA podczas piątej edycji Targów Książki Naukowej i Akademickiej ACADEMIA 2011.

dr Piotr Kroll – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. Doskonalenia Treści Podręczników Szkolnych Historii i Geografii; jego zainteresowania badawcze to: historia polityczna, społeczna i wojskowa Kozaczyzny, historia Ukrainy w dobie nowożytnej, historia staropolskiej sztuki wojennej.

Katarzyna Król – absolwentka filologii polskiej UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia nad biografią polskich arystokratek, ze szczególnym uwzględnieniem Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej, literacką i paraliteracką twórczość zapoznanych postaci kobiecych, kulturę XVIII i XIX wieku, problematykę dotyczącą sposobów postrzegania i kreowania obrazów przyrody w literaturze.

dr Natalia Królikowska-Jedlińska absolwentka historii i turkologii na Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczka wielu zagranicznych kwerend, autorka pracy doktorskiej na temat wewnętrznej historii Chanatu Krymskiego. Jej publikacje i zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związków Rzeczpospolitej i Krymu oraz życia społecznego w Imperium Osmańskim. Od 2012 pracuje jako adiunkt w Instytucie Historycznym UW.

dr Claudia von Kruedener historyk, swoją dysertację obronioną na Universität Bayreuth poświęciła politycznej biografii Teresy Kunegundy Sobieskiej. Współautorka opracowania poświęconego malarzowi Johannowi Andreasowi Wolffowi, autorowi portretu Teresy Kunegundy („Johann Andreas Wolff (1652-1716). Universalkünstler für Hof und Kirche”, Starnberg 2016).

dr hab. Mirosław Kruk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk sztuki i badacz ikon. Prowadzi badania nad kulturą i historią sztuki Europy średniowiecznej i nowożytnej oraz dziedzictwem kościołów obrządku wschodniego w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Od roku 1996 pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie.

dr hab. Roman Krzywy – profesor UW, kieruje Zakładem Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą XVI i XVII w. w kontekście kultury, problematyką dawnych form literackich oraz edytorstwem naukowym. Jest autorem książki „Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa” wydanej w serii Silva rerum przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2013.

dr hab. Adam Kucharski – historyk, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu historii kultury wczesnonowożytnej XVI–XVIII w., a w szczególności kwestie podróżnictwa polskiego w XVII–XVIII w., mentalności ówczesnej szlachty i magnatów uchwytnej w ich korespondencji oraz rozwoju prasy rękopiśmiennej w I Rzeczypospolitej. Opublikował m.in.: Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków (Warszawa 2007); Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687) Karola Stanisława Radziwiłła, oprac. i opatrzenie wstępem i koment (Toruń 2011) i Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku (Toruń 2013).

dr Katarzyna Kuras – historyk w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek i artykułów o historii Rzeczypospolitej w czasach saskich oraz licznych biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym.

Alicja Kurkowa – znawczyni grafiki ilustracyjnej gdańskich druków okolicznościowych XVII w., pracowała w Bibliotece Gdańskiej PAN.

Anna Kwiatkowska – historyk sztuki, pracuje w Dziale Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Adrian Leszek – historyk, ukończył Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opisuje losy wielkich polskich podróżników i odkrywców w XVII w.

Ewa Lichnerowicz – historyk, archiwista, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie p. o. kierownika Pracowni Rękopisów w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

dr Radosław Lolo – adiunkt na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej w Pułtusku, zajmuje się dziejami nowożytnymi Polski, zwłaszcza historią polityczną i wojskową XVII w., interesują go zwłaszcza stosunki dyplomatyczne I Rzeczypospolitej z państwami Europy Zachodniej; bada również dzieje Mazowsza w epoce nowożytnej.

Tomasz Latos – redaktor Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracował biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

dr Liliana Lewandowska – germanistka i teolog; interesuje się literaturą, historią i kulturą nowożytną przede wszystkim XVI–XVIII w., szczególnie aspektem religijnym i teologią codzienności oraz ich recepcją na niemieckim obszarze językowym Europy Środkowej, głównie w Prusach Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg).

dr hab. Bogdan Lisiak – profesor Akademii Ignatianum w Krakowie na Wydziale Filozoficznym. W działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim filozofią przyrody oraz historią filozofii nowożytnej. Autor biografii Adama Adamandego Kochańskiego, bibliotekarza króla Jana III Sobieskiego.

Magdalena Madeja-Grzyb – germanistka, pracuje w Bibliotece Gdańskiej PAN.

dr hab. Paweł Majewski kulturoznawca pracujący w Instytucie Kultury Polskiej UW. Naukowo zajmuje się twórczością Stanisława Lema oraz związkami między praktykami piśmiennymi a wartościami kulturowymi. W IKP prowadzi zajęcia z historii kultury antycznej, antropologii kultury oraz konwersatoria o muzyce i o literaturze nowoczesnej. Jest członkiem redakcji kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”.

dr Damian Włodzimierz Makuch – absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, od 2016 roku zatrudniony na Wydziale Polonistyki UW, związany z Zakładem Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku. Autor książki "Wokół pojęcia fantazji. Południe XIX wieku i przemiany idealizmu", Warszawa 2018 oraz artykułów naukowych z pogranicza historii literatury, filozofii narodowej i antropologii.

prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski – historyk, wykładowca w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji z zakresu historii kultury, mentalności i komunikacji społecznej w czasach nowożytnych.

Roman Marcinek – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; wieloletni pracownik Ośrodka Dokumentacji Zabytków, dyrektor jego oddziału w Krakowie; autor licznych publikacji dotyczących zabytków i ich ochrony, krajobrazu kulturowego i jego wartości niematerialnych, historii XVIII w. oraz dziejów wojskowości; współautor licznych dokumentacji oraz ekspertyz konserwatorskich. Autor książek „Sławne ziele zwane tabaką” (2012) i "Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce"(2015), wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum.

dr Anna Markiewicz – historyk, stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z kulturą i życiem codziennym epoki nowożytnej, problematyką staropolskiej mentalności i komunikacji społecznej, z szczególnym uwzględnieniem odbywanych w XVII w. podróży. Jest autorką opracowania naukowego wydanego w serii Silva rerum przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pt. "Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688)", Warszawa 2017.

Marcin Markowicz – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel w jednym z radomskich liceów, członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego; zajmuje się historią staropolskiej sztuki wojennej, a także stosunkami Rzeczypospolitej z księstwami naddunajskimi.

dr Aneta Markuszewska – muzykolog, adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki UW; interesuje się muzyką dawną, szczególnie operą XVII i XVIII wieku, a także muzyką klawiszową, przede wszystkim klawesynową wspomnianych epok. Autorka książki „Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie”, wydanej przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w 2012 r., w serii Silva rerum. Książka ta otrzymała dwie prestiżowe nagrody: sekcji muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2012) i nagrodę Clio III stopnia przyznawaną przez Rektora UW i dziekana Wydziału Historycznego UW (2013). W 2017 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydało jej zbiór esejów pt. "Kompozytorki i patronki muzyki w XVII i XVIII wieku. Wybrane portrety", również w serii Silva rerum.

Janusz Mazur – historyk sztuki pracujący w lubaczowskim Muzeum Kresów. Autor licznych publikacji poświęconych zabytkom ziemi lubaczowskiej, m.in. „Zabytkowa architektura cerkiewna Ziemi Lubaczowskiej”, „Zabytkowa Architektura Dworsko-Pałacowa Ziemi Lubaczowskiej” oraz „Radruż. Kresowe Dziedzictwo”.

Katarzyna Mączewska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW oraz Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu; zajmuje się historią oraz kontekstami artystycznymi zabytków, szczególnie na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza z terenu dawnego zaboru rosyjskiego i II Rzeczypospolitej; interesują ją również dziedzictwo poza granicami kraju oraz wybrane kolekcje ikonograficzne Polaków powstałe w XIX w. i 1. poł. XX w.; pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Beata Meller – absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Dziale Informacji Naukowej w zbiorów historycznych Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze skupia wokół XIX-wiecznej literatury.

dr Anna Mikołajewska – germanistka, pracuje w Katedrze Filologii Germańskiej UMK w Toruniu; jej zainteresowania badawcze obejmują stosunki wyznaniowe w Prusach Królewskich i Książęcych oraz historiografię kościelną Rzeczypospolitej Obojga Narodów; autorka pracy doktorskiej na temat „Historii Kościoła w Prusach” Christopha Hartknocha; obecnie zajmuje się korespondencją Samuela Lutra Gereta, rezydenta miasta Torunia na dworze królewskim w Warszawie.

prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska – pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej UW, w Zakładzie Studiów nad Renesansem. Zainteresowania naukowe: tradycja antyczna w literaturze europejskiej; literatura polsko-łacińska XVI–XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem poezji okolicznościowej (zwłaszcza żałobnej) i politycznej oraz relacji między tekstem a obrazem. Autorka książek wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva Rerum: „Słońce na tarczy czyli tajemnice pałacowej fasady” (2008) oraz (wraz z dr Magdaleną Górską) „W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego czyli widowisko wilanowskie” (2010) i "In laudes Ioannis Sobiescii, rekopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rollosa" (2016).

dr hab. Dariusz Milewski – historyk, adiunkt w Instytucie Nauk Historycznych UKSW, w 2006 uzyskał tytuł naukowy na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię w dobie powstania Bohdana Chmielnickiego (1648–1653)”. Autor naukowego opracowania cennych źródeł do dziejów króla Jana III: „Historii życia i czynów Jana III Sobieskiego” Philippe’a Duponta i „Dziennika podróży 1670–1672” Ulryka Werduma oraz redaktor naukowy 3 tomów monografii wieloautorskich poświeconych Janowi Sobieskiemu, wydanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w serii Silva rerum.

Sebastian Mirecki – polonista, absolwent Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek kulturoznawstwo: cywilizacja śródziemnomorska.

dr Tomasz Opach – kartograf, pracuje w Katedrze Kartografii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem tekstów na temat kartografii historycznej opublikowanych w Pasażu wiedzy i twórcą map wykorzystanych w modułach e-learningu dostępnych na wortalu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

prof. dr hab. Bolesław Orłowski – pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN, wykładowca Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członek Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki, członek Polskiego Towarzystwa Historii Techniki (1984), Komisji Historii Nauki PAU, autor ponad 30 książek oraz kilkuset artykułów w czasopismach, głównie: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, „Młody Technik”, „Przegląd Techniczny”, „Horyzonty Techniki”, „Wiedza i Życie”, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”.

dr Joanna Orzeł – historyk i polonista, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, autorka książki "Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczpospolitej XVI-XVIII wieku", wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2016) w serii Silva rerum. Obecnie nauczyciel akademicki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się historią kultury XVI-XVIII wieku.

dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz profesor Instytutu Sztuki PAN, autorka prac o Agostino Loccim i uroczystościach świeckich i sakralnych w Rzymie w XVI-XVII wieku. Interesuje się architekturą polską XVII-XVIII wieku, polsko-włoskimi związkami artystycznymi oraz historią scenografii teatralnej w dobie nowożytnej. 

dr Maria Otto – kustosz w Dziale Zbiorów Specjalnych Pracowni Starych Druków w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się szeroko pojętą historią kultury i historią społeczną Gdańska w epoce nowożytnej. Członkini międzynarodowego zespołu badawczego pracującego nad edycją korespondencji Jana Heweliusza.

dr Joanna Paprocka-Gajek – historyk sztuki, autorka książki “Platery warszawskie w latach 1822–1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj”, jest kierownikiem Działu Sztuki Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

dr hab. Wiesław Pawlak profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk literatury polskiej XVII wieku. Jego dotychczasowe prace monograficzne dotyczą konceptu w polskich kazaniach barokowych oraz dziejów erudycji humanistycznej. W publikacjach naukowych i referatach konferencyjnych podejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z klasyczną teorią retoryki, homiletyką i kaznodziejstwem oraz poezją religijną epoki baroku.

Sylwia Svorová-Pawełkowicz absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2008 roku. Fascynuje się malarstwem, a przede wszystkim materią farby, barwą suchego pigmentu i prześwitującym gruntem. 

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska – historyk i socjolog, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych UMP. Studiowała w Toruniu (UMK), Warszawie (AAL/UW) i Berlinie (FU). Interesuje się społeczną historią medycyny, historią dyskursu naukowego i filozofią nowożytną. Współtłumaczka „Historii Polski” Bernarda O’Connora, autorka tłumaczenia i opracowania naukowego "Dziennika podróży uczonej Christiana Erndtela, lekarza przybocznego króla Augusta II" (2018) - książek wydanych nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Edyta Pętkowska – doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki.

dr Jarosław Pietrzak – autor pracy doktorskiej „Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich  Radziwiłłowa (1634–1694)” wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (2016); zajmuje się historią Półwyspu Iberyjskiego oraz rodziny Sobieskich, a także mentalności i życia codziennego epoki staropolskiej.

Alicja Podrażnik  absolwentka ukrainistyki z językiem angielskim i rosyjskim Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pojęcia polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego i poezji ukraińskiej w okresie baroku.

dr Jolanta Polanowska – historyk sztuki, pracuje w Zakładzie Historii Sztuk Plastycznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka książek i artykułów poświęconych tematyce sztuki i architektury XVIII i XIX w.

prof. dr hab. Bożena Popiołek  - historyk, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, jest kierownikiem Katedry Edukacji Historycznej i Zakładu Historii Kultury w Instytucie Historii i Archiwistyki. Zajmuje się historią kultury i mentalności w epoce nowożytnej, bada zagadnienia związane z rodziną i pozycją kobiet w społeczeństwie, kulturą śmierci i testamentologią, wzorcami i modelami osobowymi oraz klientelizmem staropolskim, a także gazetami rękopiśmiennymi. Jest autorką ważnych książek, m.in.: "Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669–1729)", Kraków 1996, "Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich", Kraków 2003; "Korespondencja Elżbiety Lubomirskiej Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej". T. I, II (wraz z Urszulą Kicińską, Agnieszką Słaby), Warszawa 2016, świetną i zasłużoną popularyzatorką wiedzy o kulturze staropolskiej.

dr hab. Marcin Poręba – filozof, historyk filozofii, tłumacz, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze skupia wokół filozofii nowożytnej oraz klasycznej filozofii niemieckiej.

dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska – muzykolog, pracuje w Zakładzie Muzykologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu książek i artykułów dotyczących historii muzyki XVI-XVII wieku w Rzeczypospolitej, badanej w kontekście europejskim (zwłaszcza w relacjach z muzyką włoską i niemiecką).

Konrad Pyzel – historyk sztuki i socjolog, pracuje w Dziale Komunikacji Społecznej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Był współkuratorem wystaw: "Primus inter Pares" (z Martą Gołąbek) zorganizowanej w muzeum wilanowskim w 2013 r. oraz „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu” (z Maike Hohn), zorganizowanej w Pałacu Zimowym księcia Eugeniusza Sabaudzkiego (wspólny projekt Museum Belvedere i czterech polskich rezydencji królewskich). Aktualnie kurator programu muzeum „Monumentum Sobiescianum”, skoncentrowanego na badaniu wszelkich zagadnień związanych z rodem Sobieskich.

Bartosz Radomski filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wielokrotny stypendysta Rumuńskiego Instytutu Kultury w Bukareszcie i Uniwersytetu Transilvania w Braszowie. Doktorant w Zakładzie Studiów nad Renesansem, tłumacz literatury rumuńskiej.

dr hab. Agata Roćko – prof. IBL PAN, historyk literatury i kultury XVIII wieku w Polsce w kontekście europejskim, zafascynowana pamiętnikarstwem tego okresu, autorka wielu artykułów i książek poświęconych literaturze i kulturze polskiej, m.in. „Dwory magnackie w XVIII wieku”, „Pamiętniki polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku”, „Podróże oświeconych śladami antyku”. Związana zawodowo z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Autorka książki "Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej", wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2015 r., redaktor naukowy (wraz z dr. Magdaleną Górską) monografii wieloautorskiej "Słynne kobiety w Rzeczypospolitej w XVIII wieku", wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2017 r.

Krystyna Sarnowska-Jackowska – archiwista w Pracowni Grafiki Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze koncentruje na sztuce nowożytnej w Gdańsku.

dr Marta Sikorska – historyk, specjalizuje się w niemieckich tekstach kulinarnych z czasów nowożytnych. W ramach studiów doktoranckich odkrywała tajemnice kuchni staropolskiej, a w szczególności zagadkę norymberskiej książki kucharskiej Stanisława Prażmowskiego z 1671 r. Członkini Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu), uzyskała tytuł doktorski na podstawie pracy "Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII w.".

dr hab. Jakub Sito – profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Historii Sztuk Plastycznych, historyk sztuki. Zainteresowania badawcze skupia wokół sztuki i architektury polskiej XVII i XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem życia artystycznego dawnej Warszawy. Autor wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie książki „Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji".

Paweł Skowroński – socjolog, współpracuje z programem Silva Rerum jako inżynier wiedzy, zajmuje się powiązaniami logicznymi między artykułami i tworzeniem indeksów oraz ontologii. Efekty jego pracy w znacznym stopniu przekładają się na dostępność tekstów dla odbiorców.

dr hab. Aleksandra Skrzypietz – historyk w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych publikacji dotyczących stosunków polsko-francuskich oraz historii rodu Sobieskich.

dr Agnieszka Słaby – historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupia wokół obyczajów i życia społecznego dawnej Polski. Autorka monografii poświęconej Elżbiecie Sieniawskiej.

dr Mariusz Smoliński – historyk sztuki, wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się przede wszystkim XVII- i XVIII-wieczną sztuką polską i jej związkami ze sztuką włoską.

dr Beata Spieralska – adiunkt w Katedrze Mediewistyki i Neolatynistyki UKSW w Warszawie, specjalność: nauki historyczne i filologia klasyczna, tłumaczka tekstów na temat kultury antycznej i źródeł (pamiętników) opisujących XVII-wieczną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Napisała teksty popularnonaukowe na temat obyczajów staropolskich na podstawie dokumentów z epoki (pamiętnik podróżnika Phillippe’a Duponta).

dr Magdalena Spychaj – historyk, autorka pracy doktorskiej poświęconej początkom czeskiej i polskiej literatury kulinarnej (obronionej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu), członkini zespołu Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu), współautorka (wraz z prof. Jarosławem Dumanowskim) wydania książki Stanisława Czernieckiego „Compendium Ferculorum albo zebranie potraw” wydanej w ramach serii „Monumenta Poloniae Culinaria” przez Muzeum Pałacu w Wilanowie.

dr Bożena Steinborn – historyk sztuki, autorka licznych prac naukowych na temat malarstwa barokowego (m.in. Daniela Schulza, Michaela Willmanna), muzealnik i pedagog.

dr Anna Straszewska – historyk sztuki, pracuje w Instytucie Sztuki PAN, zajmuje się historią ubioru, jej praca doktorska opisywała znaczenia kostiumu historycznego w malarstwie Jana Matejki.

Barbara Strycharczyk – absolwentka filologii polskiej i filologii klasycznej UW. Od 1982 do 2011 roku pracowała jako nauczycielka języków klasycznych i kultury antycznej w XI LO im Mikołaja Reja w Warszawie. Od roku szkolnego 2011/12 uczy języka łacińskiego i kultury antycznej w Liceum "STRUMIENIE" oraz pełni funkcję doradcy metodycznego.

dr Renata Sulewska – historyk sztuki, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się badaniem nowożytnej sztuki polskiej, zwłaszcza rzeźby renesansowej i sztuki manierystycznej.

dr hab. Robert Suski – historyk starożytności, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nadzw. w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Autor monografii "Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania Aureliana 270-275" (Kraków 2008) i "Jowisz, Jahwe, Jezus. Religie w Historia Augusta" (Warszawa 2014).

Ewa Szklarska – sekretarz redakcji Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Opracowała biogramy ważnych postaci historycznych związanych z historyczną rezydencją wilanowską.

Mikołaj Tomaszewski – historyk, doktorant w Zakładzie Historii Gospodarczej UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach politycznych Prus Królewskich w XVIII w., genealogii oraz problematyce grand tour w czasach nowożytnych. 

Robert T. Tomczak – historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Karola w Pradze. Doktorant w Zakładzie Historii Nowożytnej do końca XVIII wieku w Instytucie Historii UAM. Interesuje się peregrynacjami szlachty polskiej w XVII wieku, historią uniwersytetów europejskich, stosunkami polsko-czeskimi na przestrzeni wieków oraz genealogią i heraldyką.

dr hab. Piotr Ugniewski – historyk, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią oświeceniowej Francji, Wielką Rewolucją Francuską oraz historią Polski za panowania króla Stanisława Augusta.

Katarzyna Urlewicz – historyk, doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Katarzyna Wagner – doktorantka w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego UW; jej zainteresowania badawcze obejmują historię Warszawy XVII–XIX w., stosunki polsko-szwedzkie w XVII–XVIII w.

dr hab. Michał Wardzyński – historyk sztuki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Dawnej Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się głównie małą architekturą i rzeźbą 2. poł. XVI i XVII w., geografią artystyczną oraz historycznym i ekonomiczno-socjologicznym kontekstem powstawania dzieł sztuki w tym okresie; prowadził badania terenowe nad kulturą artystyczną Wielkiego Księstwa Litewskiego, Mazowsza i sąsiednich ziem Korony.

dr Jan Wasiewicz - adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca filozofii na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz semiotyki w Collegium Da Vinci. Jego główne zainteresowania skupiają się z jednej strony wokół obecności chłopskiego dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej (publikował na temat m.in. w „Kulturze Współczesnej” oraz „Le Mond Diplomatique”, z drugiej wokół problemu nihilizmu (m.in. jest autorem  książki Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku).

dr Witold Wasilewski – historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizuje się w dziejach nowożytnych i najnowszych oraz problematyce Europy Wschodniej i Rosji.

Przemysław Wątroba – historyk sztuki, absolwent Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. kurator rysunków architektonicznych w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. problematykę rysunku architektonicznego II poł. XVIII w.

dr Hanna Widacka – historyk sztuki, znawczyni grafiki XVI-XIX w., długoletni pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie. Autorka kilkunastu książek, w tym „W kręgu wielkiego króla czyli opowieści wilanowskie” i „Lew Lechistanu” wydanych przez Muzeum Pałacu w Wilanowie w serii Silva Rerum.

dr Krzysztof Wiśniewski – historyk, kierownik pułtuskiego oddziału Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, autor artykułów dotyczących przełomu XVII i XVIII w., w tym panowania Jana III oraz Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego.

Marta Wojas – historyk literatury, doktorantka na Wydziale Polonistyki UW, zainteresowana dawną, kulturą ludową oraz popularną, bada staropolskie pieśni, wydawane w formie druków ulotnych.

Anna Wojciechowska – nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej, pracuje w LO im. Mikołaja Reja w Warszawie.

Mariusz Wójcik student filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje magisterium dotyczące pamiętników Jakuba Sobieskiego. Zainteresowany językoznawstwem diachronicznym i kulturą staropolską.

dr Łukasz Wróbel – historyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w historii epoki saskiej oraz piśmiennictwie prywatnym epoki nowożytnej. Autor pracy doktorskiej "Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku" (2018).

dr Rafał Zgorzelski – historyk, publicysta, badacz dziejów historii nowożytnej Rzeczypospolitej. Zainteresowania badawcze: historia myśli politycznej (głównie XVI–XVIII w, schyłek XIX i 1. poł. XX w.);kultura materialna i życie codzienne w Rzeczypospolitej szlacheckiej; komunikacja społeczna i kultura doby nowożytnej.

dr hab. Włodzimierz Zientara – prof. UMK, germanista, kieruje Zakładem Literatury i Kultury Dawnej w Katedrze Filologii Germańskiej. Zainteresowania zawodowe: literatura baroku i oświecenia, historia stosunków polsko-niemieckich, historia życia umysłowego w Prusach Królewskich, relacje europejskich podróżników XVII–XVIII w.

Jerzy Zmudziński – historyk sztuki, badacz dzieł sztuki nowożytnej, zajmuje się naukowym opracowaniem zbiorów jasnogórskich. Dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie prowadzi kwerendę dotyczącą wotów Sobieskich w zbiorach kościelnych. Był kuratorem wielkiej wystawy „Święto baroku” zorganizowanej w Muzeum Pałacu w Wilanowie (2008).

dr Tomasz Żuchowski – archiwista, pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu, wcześniej pracownik Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, gdzie w ramach obowiązków służbowych zajmował się opracowaniem kolejnych działów Archiwum Gospodarczego Wilanowskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na archiwach podworskich oraz łowiectwie w dobrach magnackich w XIX i na początku XX w.

dr Jacek Żukowski – absolwent Wydziału Historycznego UW. Interesuje się ikonografią władzy epoki nowożytnej, ikonoklazmem religijnym, kostiumologią i historią mody oraz związkami sztuk plastycznych oraz muzyki i tańca w XVI–XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem dynastii Wazów. Autor książki pt. "Żądza chwały.  Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej" wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2018 r.


W kompendium Silva rerum na wortalu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie znalazły się też streszczenia artykułów popularnonaukowych na temat kultury staropolskiej, napisanych do magazynu historycznego „Mówią wieki” w ciągu ponad 50 lat jego istnienia, a także część zasobów Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego przez Instytut Historii PAN i Kwartalnika Historii Kultury Materialnej wydawanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Autorami publikowanych na wortalu zdjęć pałacu i ogrodów wilanowskich oraz obrazów, rzeźb i innych obiektów artystycznych z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie są: Agnieszka Indyk, Wojciech Holnicki, Magdalena Kulpa, Ewa Mostowicz i Zbigniew Reszka.

Kontakt do redakcji programu Silva Rerum w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:
Elżbieta Grygiel, kurator programu
egrygiel[at]muzeum-wilanow.pl, tel. +48 22 544 27 20