© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.08.2018

Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego w 2018 roku przez pryzmat zamówień publicznych

Dział Zamówień publicznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie już z początkiem br. rozpoczął intensywne przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowalne pn. „Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego”.

To część projektu pn.: „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obecnie trwa procedura, zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, wyłaniania Wykonawcy przedmiotowego zadania.

Roboty budowalne polegające na modernizacji i przebudowie sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu wilanowskiego, połączone będą z pracami konserwatorskimi przy rzeźbach - obiekty te  znajdują się na attykach galerii. Ponadto zakres robót obejmuje prace konserwatorskie przy wybranych ścianach w pomieszczeniach pałacowych oraz w szczególności wykonanie tymczasowego zabezpieczenia dachu przed opadami atmosferycznymi. Wykonane zostaną również zabezpieczenia dojść oraz wejść, umożliwiających korzystanie z budynku w czasie prowadzenia robót i utrzymywanie tych zabezpieczeń w sprawności/szczelności przez cały czas trwania robót.

Są to w szczególności:

 • wykonanie nowego podniesionego względem obecnego sufitu w  galeriach,
 • wykonanie fragmentarycznego docieplenia ścian oraz nadproży okiennych,
 • skucie istniejących tynków i zastąpienie ich nowymi po zbadaniu  i udokumentowaniu wątków murów,
 • wykonanie sztukaterii w galerii południowej,
 • wykonanie drewnianych, zespolonych okien szczytowych w galeriach,
 • odtworzenie w formie otworu zabudowanego gablotą ekspozycyjną dawnego przejścia pomiędzy wieżą południową i galerią południową,
 • wykonanie pod sufitem gzymsu obwodowego,
 • wykonanie obniżenia podłogi w obu galeriach -  odsłonięcie od góry do poziomu płyt żelbetowych,
 • wykonanie podłogi galerii z desek parkietowych dębowych, zabezpieczonych w systemie olejowo- woskowym,
 • wymiana parkietu w pomieszczeniach objętych projektem poza galeriami, opracowanie powierzchni parkietu w systemie olejno-woskowym,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wykonanie central klimatyzacyjnych z zastosowaniem chłodzenia czynnikiem gazowym,
 • wykonanie urządzeń technicznych, związanych z instalacją wentylacji i klimatyzacji na poddaszu w części centralnej pałacu,
 • wykonanie kratek wentylacyjnych w formie wąskich szczelin umieszczonych w suficie na całej długości pomieszczeń galeryjnych,
 • wykonanie czerpni i wyrzutni w otworach istniejących lukarn na dachu korpusu pałacu,
 • wykonanie nowego systemu oświetlenia w galeriach spełniającego wymagania zgodnie ze  standardami muzealnymi obowiązującymi w  muzeach,
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej, w skład której wchodzą instalacje: oświetlenia ogólnego, ewakuacyjnego kierunkowego, awaryjnego,
 • wykonanie systemu sygnalizacji pożaru kompatybilnego z systemem istniejącym w pałacu,
 • wykonanie systemu telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz system indywidualnej ochrony zbiorów.
 • wykonanie gablot ekspozycyjnych.
 • uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.

W związku z ogromem prac i obowiązków, ciążących zarówno na pracownikach muzeum, jak również na potencjalnym Wykonawcy, pracownicy zamówień publicznych muzeum we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi działami organizacyjnymi, przeprowadzili kilkumiesięczny dialog techniczny. W czasie jego trwania muzeum zwróciło się  do Wykonawców o doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym określenia warunków umowy.  Jednocześnie dialog techniczny został przeprowadzony w poszanowaniu zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Ta doskonale układająca się współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu zadaniowego (powołanego celem zachowania, propagowania i zapewnienia dalszego rozwoju potencjału zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie jako narodowej instytucji kultury) z pracownikami zamówień publicznych doprowadziła do opublikowania w lipcu br., na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej muzeum ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane celem realizacji przedmiotowego zadania.

Logotypy POIiŚ3