© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.07.2020

Ogłoszenie o zmianie umowy. Znak sprawy KF.AZ.2401.2.JM.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie projektu wykonawczego odtworzenia przebiegu XIX-wiecznego układu dróg spacerowych w Parku Południowym wraz z jego rozbudową na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu”

22 lipca 2020 r. opublikowano: