© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.07.2020

Ogłoszenie o zmianie umowy, znak sprawy: KF.AZ.2401.3.AZ.2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r., poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa kompleksowej pielęgnacyjnej wybranych części zabytkowego ogrodu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w latach 2020-2022 z podziałem na 3 części:

Część nr 1 — pielęgnacja ogrodu różanego i małej różanki

Część nr 2 — pielęgnacja ogrodu barokowego na tarasie górnym

Część nr 3 — utrzymanie terenu folwarku zachodniego w granicach Muzeum