© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.09.2019

Ostateczne rozliczenie finansowe zadania pn.: „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii” - zakończone.

Po trwającej ponad rok wymianie pism, e-maili, odbyciu się szeregu spotkań z przedstawicielami Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz  przedstawicielami syndyka masy upadłościowej dla firmy, dokonano szczegółowych ustaleń związanych z ostatecznym rozliczeniem finansowym zadania pn.: „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii”.

W dniu 31 lipca 2018 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odstąpiło od umowy z Głównym Wykonawcą. Od momentu zerwania kontraktu, jak i przez cały okres realizacji robót, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wspierane było przez zespół Inżyniera Nadzoru oraz zespół współpracujących z Muzeum prawników, co umożliwiło zakończenie procesu ostatecznego rozliczenia finansowego z Generalnym Wykonawcą.

Jesienią 2018 r.  Muzeum otrzymało od Generalnego Wykonawcy brakujące elementy dokumentacji powykonawczej, sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych, jak również z badań prowadzonych w sprawie ustalenia profilu DNA próbek pobranych ze szczątków ludzkich z napotkanych podczas robót ziemnych pochówków. Generalny Wykonawca przedłożył również pozostałą niezbędną dokumentację określoną warunkami umowy, co pozwoliło Muzeum na prawno-formalne zakończenie zadania  w obszarze prac zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcę.

 W tymże okresie zespół Inspektora Nadzoru zobowiązany został do dokonania inwentaryzacji robót w toku oraz robót niewykonanych. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację określono zakres prac, jakie miały zostać zlecone nowemu wykonawcy pozyskanemu w drodze kolejnego przetargu.

Ostatnim etapem zadania było wystawienie przez Generalnego Wykonawcę faktury za zakres wykonanych prac. W ten sposób kolejne z zadań realizowanych w ramach projektu: „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” zostało całkowicie zakończone.

logotypy POIiŚ3