© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.05.2022

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad usługami i robotami budowlanymi w zakresie zadania, polegającego remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Znak sprawy: DI.2402.1.PB.2022