© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.11.2021

Praca: główny specjalista – energetyk | zgłoszenia do 26 listopada

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko: główny specjalista – energetyk

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • analiza i ocena stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej w celu ustalenia działań niezbędnych do wyeliminowania występujących nieprawidłowości,
 • zarządzanie powierzoną infrastrukturą w sposób zapewniający optymalizację jej wydajności, kosztów utrzymania i napraw, zgodnie z ustalonymi dla Muzeum normami oraz bieżącą obsługą danych na platformie GIS,
 • strategiczne i operacyjne planowanie modernizacji i rozwoju powierzonej infrastruktury, w tym m.in.: opracowywanie planów przeglądów i remontów rozdzielni, stacji transformatorowych, sieci przesyłowych muzeum itp.,
 • planowanie, nadzór i odbiór prac konserwacyjno-remontowych oraz inwestycji w obrębie powierzonej infrastruktury,
 • pełnienie funkcji kuratora i prowadzenie powierzonych zadań w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (Xpertis, BPMS),
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury, w tym:
 • przygotowywanie projektów zapotrzebowań na podstawie protokołów konieczności bądź awarii oraz zapotrzebowań na zakupy niezbędnego wyposażenia i materiałów do serwisowania powierzonej infrastruktury,
 • przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami zewnętrznymi,
 • pilnowanie terminowości i prawidłowości rozliczeń z wykonawcami i dostawcami zewnętrznymi.
 • ewidencjonowanie wpływających i wychodzących dokumentacji,
 • udostępnianie dokumentacji pracownikom i wykonawcom robót.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne na Wydziale Elektrycznym,
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy zawodowej na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • uprawnienia elektryczne dozoru do 1 kV.

Mile widziane:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
 • urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • wiedza zawodowa z zakresu diagnostyki, infrastruktury sieci energetycznych,
 • uprawnienia elektryczne eksploatacyjne do 1 kV.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • pracę w doświadczonym zespole,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 26 listopada 2021 r. na adres: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl (z tytułem: główny specjalista – energetyk)
lub w wersji tradycyjnej na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,
02-958 Warszawa
(z dopiskiem: Rekrutacja – Główny specjalista – energetyk).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

W CV proszę umieścić klauzulę: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji” lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych:
  i) jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
  ii) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgoda wyrażona w oświadczeniu przesłanym do Muzeum w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 2 lat lub do momentu odwołania takiej zgody.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w  pkt 4c i d, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.