© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.04.2022

Praca: specjalista ds. zamówień publicznych | zgłoszenia do 15 sierpnia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualnie poszukuje kandydata/kandydatki do Działu Ekonomiczno-Finansowego na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego,
 • sporządzanie protokołów postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego,
 • zamieszczanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania oraz udzieleniu zamówienia publicznego,
 • udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania dla Urzędu Zamówień Publicznych ze wszystkich zamówień przeprowadzanych i udzielonych przez Muzeum,
 • pomoc formalno-prawna przy przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • akceptowanie pod kątem formalno-prawnym wniosków o wydatek w muzealnym wewnętrznym systemie CRM,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów pod kątem zamówień publicznych,
 • opracowywanie opinii, sporządzanie analiz i opracowań dotyczących przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę,
 • opracowywanie i prowadzenie uzgodnień projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych w Muzeum.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zamówień publicznych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w zamówieniach publicznych w instytucjach kultury,
 • znajomość przepisów i doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) oraz rozporządzeń do niej, znajomość prawa i postępowania cywilnego, oraz prawa administracyjnego będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w międzydziałowych zespołach zadaniowych i przy realizacji terminowych projektów,
 • odpowiedzialność, skrupulatność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • pracę w dynamicznym i kreatywnym zespole,
 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach i kursach.


Zgłoszenia zawierające CV list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2022 r., z dopiskiem: Rekrutacja – Specjalista ds. zamówień publicznych
na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl
lub w wersji tradycyjnej na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16,
02-958 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b)prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5. Muzeum będzie przechowywało dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w  pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.