© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.04.2021

Praca w Dziale Edukacji Muzealnej | zgłoszenia do 16 sierpnia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualnie poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko: Asystent muzealny

Do zadań ww. osoby będą należeć:

 • realizowanie i rozwijanie programu ECHOCAST Polska:  organizacja szkoleń, współpraca z instytucjami kultury w zakresie organizacji szkoleń ECHOCAST, przygotowywanie i aktualizowanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie dokumentacji programu,
 • opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych online,
 • tworzenie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych,
 • opracowywanie tekstów edukacyjnych i informacyjnych,
 • promowanie wydarzeń edukacyjnych, w tym współprowadzenie grupy na Facebooku,
 • realizacja promocji działań kulturalnych,
 • realizowanie filmów edukacyjnych i informacyjnych w muzeum,
 • przygotowywanie umów, zapotrzebowań, opisywanie faktur.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, a w szczególności w zakresie: historii, historii sztuki, sztuk plastycznych, archeologii, kulturoznawstwa, filozofii, filologii,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności komunikacyjne,
 • dokładność i skrupulatność,
 • umiejętność obsługi programu do projektowania graficznego i/lub montażu filmu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w tworzeniu podcastów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • szansę na rozwój kompetencji i wiedzy związanych z wykonywanym stanowiskiem (udział w szkoleniach i kursach),
 • możliwość pracy w dynamicznym i kreatywnym zespole,
 • możliwość realizacji nowych projektów edukacyjnych zgodnych ze strategią muzeum,
 • pracę w miejscu o wyjątkowej historii wśród parkowej zieleni.


Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 16 sierpnia 2021 r., na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa
(z dopiskiem: Rekrutacja – asystent muzealny DEM).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

W CV proszę umieścić klauzulę: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych:
  i) jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
  ii) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgoda wyrażona w oświadczeniu przesłanym do Muzeum w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 2 lat lub do momentu odwołania takiej zgody.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w  pkt 4c i d, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.