© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.11.2021

Praca w Dziale Ogrodowym | zgłoszenia do 26 listopada

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualnie poszukuje osoby do pracy na stanowisku: ogrodnik.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie, podlewanie, nawożenie),
 • pielęgnacja krzewów i drzew w tym żywopłotów i topiarów (podlewanie, przycinanie, formowanie, ścinanie, sadzenie, przesadzanie, stosowanie środków ochrony roślin),
 • pielęgnacja rabat, klombów i kwietników (sadzenie roślin wiosennych i letnich, czyszczenie roślin, podlewanie, nawożenie),
 • pielęgnacja nawierzchni dróg parkowych (zamiatanie, grabienie, odśnieżanie),
 • koszenie łąk i brzegów zbiorników i cieków wodnych,
 • transport materiałów ogrodniczych w tym roślin egzotycznych w pojemnikach oraz urobku na terenie Muzeum przy użyciu pojazdów transportowych,
 • kontrola stanu utrzymania i jakości wybranego obszaru ogrodu,
 • okresowe patrolowanie obszaru rezerwatu przyrody Morysin.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, preferowane o profilu ogrodniczym lub rolniczym,
 • umiejętność obsługi narzędzi i sprzętów ogrodniczych (w tym elektro-nożyc, pilarek
  i kosiarek samojezdnych),
 • prawo jazdy kategorii B+E lub kategorii T,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • elastyczność.

Mile widziane:

 • uprawnienia i udokumentowane doświadczenie w zakresie obsługi wózka widłowego,
 • doświadczenie w pracy przy pielęgnacji ogrodu lub parku w tym obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • pracę w doświadczonym zespole,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać do 26 listopada 2021 r. na adres: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl (z dopiskiem: Rekrutacja – Ogrodnik) lub w wersji tradycyjnej na adres:
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
(z dopiskiem: Rekrutacja – Ogrodnik).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.

W CV proszę umieścić klauzulę: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji” lub „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych:
  i) jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
  ii) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgoda wyrażona w oświadczeniu przesłanym do Muzeum w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych przez okres 2 lat lub do momentu odwołania takiej zgody.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w  pkt 4c i d, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.