© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.11.2022

Praca w Dziale Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży | zgłoszenia do 2 grudnia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko: specjalista ds. sprzedaży i udostępniania przestrzeni w Dziale Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży.

Do zadań ww. osoby będzie należało:

 • opracowanie, aktualizacja i nadzór nad ofertą udostępniania przestrzeni;
 • przygotowanie i realizacja wydarzeń, tj. udostępnianie przestrzeni, sesje zdjęciowe, wydarzenia plenerowe – np. koncerty, wydarzenia sportowe, charytatywne;
 • współpraca z kontrahentami – w zakresie promocji i marketingu;
 • przygotowanie, nadzór i rozliczenie umów sponsorskich, barterowych;
 • zarządzanie zadaniem dot. sprzedaży i udostępniania przestrzeni w charakterze kuratora;
 • przygotowanie dokumentacji dot. realizacji czasowej wystawy świetlnej pod łączną nazwą „Królewski Ogród Światła”, w tym: przygotowanie szacowania, wniosków w celu uruchomienia postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, nadzór nad realizacją i wykonaniem umów i wystawy;
 • koordynacja i nadzór nad umowami dot. realizacji zadań w ramach czasowej wystawy świetlnej pod łączną nazwą „Królewski Ogród Światła”, w tym: obsługą ruchu, zapleczem sanitarnym, serwisem wystawy, prowadzeniem social mediów wystawy – profilu Facebook;
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów BPMS.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność;
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, staranność, sumienność i niezawodność;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność negocjacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy zawodowej na podobnym stanowisku lub potwierdzone doświadczenie zarządzania projektami kulturalnymi.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w środowisku muzealnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat;
 • stabilne wynagrodzenie;
 • pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@muzeum-wilanow.pl lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – specjalista ds. sprzedaży i udostępniania  przestrzeni) do 2 grudnia 2022 r. 

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji lub jego wydłużenia oraz do zakończenia rekrutacji bez wyłonienia kandydatów.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  b) prawnie uzasadniony interes Muzeum, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
  c) zgoda na przetwarzanie danych – jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji.
 5. Muzeum będzie przechowywało zebrane dane osobowe przez okres miesiąca od chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Muzeum będzie przekazywało dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na swoje zlecenie, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Muzeum, o którym mowa w pkt 4b, każda osoba ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w pkt 4c, każda osoba ma prawo jej wycofania poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Muzeum.