© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   15.06.2023

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy poszczególnych elementach dekoracji w Galerii Ogrodowej Północnej – Przęsło II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp.

pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy poszczególnych elementach dekoracji w Galerii Ogrodowej Północnej – Przęsło II”

Znak sprawy: DEF-ZP.EŁ.4.2401.9.2023

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2023 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 26.06.2023 r. do godz. 11:30

Termin związania z ofertą: do dnia 25.07.2023 r.

Miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl