© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   27.06.2022

Prace konserwatorskie i restauratorskie w Bibliotece Króla – etap I

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO do których zastosowanie mają przepisy art. 359 pkt. 2) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25, 872, 1079), pn.: Prace konserwatorskie i restauratorskie w Bibliotece Króla – etap I, Znak sprawy: DEF.ZP.2401.10.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 7 lipca 2022r. godz. 09:00

Kompletna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania, opublikowana jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 28.06.2022 r.