© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.12.2021

Program „Re:Generacja” – podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy

2 grudnia 2021 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące programu „Re:Generacja”. Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Agata Mazurek-Bąk, przedstawicielka zarządu Veolia Energia Polska S.A., Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes zarządu Fundacji Veolia Polska, oraz Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy i omówili przyszłe działania.

Program „Re:Generacja” jest bezpośrednią odpowiedzią Centrum UNEP/GRID-Warszawa na ogłoszoną przez ONZ Dekadę odtwarzania ekosystemów na lata 2021–2030. Wspólne działania obejmą rezerwat przyrody Morysin, którego muzeum jest opiekunem. Z wielką satysfakcją i radością przyjmujemy zaangażowanie i pomoc związaną z ratowaniem naturalnego ekosystemu Zatoki Północnej – części Jeziora Wilanowskiego, znajdującej się na terenie rezerwatu przyrody Morysin. To unikalny w swoim charakterze ekosystem stale ulegający presji urbanizacyjnej wynikającej z bliskości rozwijającego się miasta.

Czekają nas działania mające na celu m.in.:

  • rekultywację i odnowę zdegradowanej części zbiornika oraz spowolnienie procesów eutrofizacji (przeżyźlenia), przy jednoczesnym dążeniu do regeneracji cennych siedlisk łęgowych i starorzecza Wisły,
  • zachowanie walorów zabytków znajdujących się w rezerwacie przyrody Morysin, podnoszących wartości krajobrazowe Pomnika Historii i Wilanowskiego Parku Kulturowego,
  • zachowanie historycznych stosunków wodnych wpływających na stan parków, w szczególności na poziom zwierciadła wody płynącej Kanałem Sobieskiego i Jeziorem Wilanowskim,
  • regenerację wszystkich poziomów i typów zbiorowisk roślinnych z licznymi starymi drzewami oraz znacznym udziałem martwego drewna.

Mamy nadzieję, że projekt „Re:Generacja” realizowany we współpracy z Fundacją Veolia Polska oraz UNEP/GRID-Warszawa będzie jedynie pierwszym etapem naszej przyszłej współpracy. Rozpoczynamy wartościowe i niezbędne dla środowiska działania, a zarazem włączamy je w nasze muzealne starania w zakresie odtwarzania zasobów o wysokich walorach naturalnych. To podstawowe założenie naszego programu opieki nad dziedzictwem kulturowym i środowiskowym, który wraz z szeroko zakrojoną edukacją i podnoszeniem powszechnej świadomości społecznej dotyczącej przyrody systematycznie tworzy Muzeum Kultury i Natury.