© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.03.2022

Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 euro, pn. Wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. „Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach" na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, w Warszawie 02-958
Znak sprawy: DEF.ZP.2401.1.AZ.2022

termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz. 09:00  aktualny termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godz. 09:00

miejsce składania ofert: https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl

opublikowano 05.04.2022 r.

opublikowano 07.04.2022 r.