© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.08.2015

Przebudowa istniejącej instalacji wody zimnej w zakresie przystosowania jej do obsługi przeciwpożarowej w budynku Figarni

Zadanie polegało na wyposażeniu budynku Figarni w dodatkowy hydrant przeciwpożarowy i wymianie starej instalacji doprowadzającej wodę do istniejących wcześniej hydrantów. System rozprowadzania wody zimnej, wykonany wiele lat temu, wymagał koniecznej przebudowy dla zachowania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa muzealiów. W budynku Figarni znajduje się kilka pracowni konserwatorskich, w których na bieżąco poddawane są pracom konserwatorsko-restauratorskim cenne zabytki. Dlatego też konieczne było stworzenie optymalnych warunków bezpieczeństwa zabytków zgromadzonych w pracowniach konserwatorskich, a jednym z warunków bezpieczeństwa jest właściwa ochrona przeciwpożarowa. Właśnie dlatego instalacja hydrantowa musiała być przebudowana.

Zadanie zostało zrealizowane jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ