© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie w latach 2007-2011

23 listopada 2007 r. w Sali Uczt pałacu wilanowskiego zebrała się na pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum Pałacu w Wilanowie, powołana na trzecią, 4-letnią kadencję (2007-2011) decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 września 2007 r.

Członkowie Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie :

Arkadiusz Bachan
Dyrektor Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
Instytut Historii Sztuki UW
Komitet Nauk o Sztuce PAN
Przewodniczący Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie

prof. dr hab. Jan Dzięgielewski
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW

dr inż. arch. Marcin Gawlicki
Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
Zastępca Przewodniczącego Rady Muzeum Pałacu w Wilanowie

Grażyna Ignaczak-Bandych
Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

doc. dr Krzysztof Jakubowski
Dyrektor Muzeum Ziemi PAN

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki

prof. dr hab. Jacek Purchla
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Wilanów

prof. dr hab. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

prof. dr hab. Jan Rylke
Kierownik Samodzielnego Zakładu Sztuki Krajobrazu
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW

Ksiądz Prałat Tadeusz Sowa
Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Wit Karol Wojtowicz
Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie

Do grona wymienionych wyżej osób dołączy niebawem dr Barbara Arciszewska z Instytutu Historii Sztuki UW, o której powołanie przez Ministra w specjalnej uchwale wystąpiła sama Rada. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała swoje prezydium, w którym jako Przewodniczący zasiada prof. Juliusz Chrościcki, a jako jego zastępca – dr Marcin Gawlicki.

Zadaniem Rady Muzeum jest nadzorowanie wypełniania przez naszą instytucję zadań wynikających z ustawy o muzeach w zakresie powinności „wobec zbiorów i społeczeństwa”. W wymiarze praktycznym Rada Muzeum przede wszystkim ocenia roczne sprawozdanie z działalności muzeum i opiniuje roczny plan jego działań. Podczas ostatniego posiedzenia Rada zapoznała się ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi Muzeum za rok 2006 i pierwsze trzy kwartały roku 2007, jednomyślnie je przyjmując. Rada wyraziła swoje uznanie dla działań naszej instytucji, a w dyskusji można było usłyszeć głosy, „że jest jednym z najciekawszych muzeów, co poświadcza szeroka działalność edukacyjna, obrona przestrzeni wokół muzeum i wielkie prace konserwatorskie na zewnątrz i wewnątrz pałacu”.

Osobna dyskusja dotyczyła dokumentu przedstawionego przez Dyrektora Pawła Jaskanisa, pt. „Genius loci w Muzeum Pałacu w Wilanowie - zarys docelowej strategii rozwoju Muzeum Pałacu w Wilanowie. Przewodnik do realizowanej strategii rozwoju – materiał do dyskusji o metodzie.” Koncentrowała się ona wokół pytania postawionego przez Dyrektora – „czy muzeum winno stać się instytucją kultury i natury?”, a uzasadnionego faktem, „że przyroda to ważny składnik tożsamości rezydencji wilanowskiej”, a „kultura i natura to kod z czasów Sobieskiego”. Z głosów, które padły w dyskusji przytoczyć można zdanie doc. Krzysztofa Jakubowskiego: „zaprezentowana została wartościowa koncepcja wymagająca energicznego wsparcia. (...) Zasoby przyrodnicze rezydencji są oczywiste i to trzeba wydobyć i eksponować w ramach działań edukacyjnych, np. w ramach ścieżki edukacyjnej.”, czy zdanie prof. Juliusza Chrościckiego: „Rezydencja wilanowska jako struktura związana z naturą jest jedyną szansą Wilanowa. Potrzeba jasno powiedzieć, że Muzeum to instytucja, która obroni inwestowanie w Wilanów na przyszłość.” Owocem dyskusji było przyjęcie przez Radę jednomyślnej uchwały, w której pozytywnie zaopiniowano zaprezentowaną strategię.

Podczas posiedzenia Rady Muzeum przyjęto łącznie 8 uchwał, a wśród nich i tę, w której wyrażono zgodę za zamieszczenie informacji o składzie rady na stronie internetowej Muzeum: www.wilanow-palac.pl „Muzeum”/”Rada Muzeum”.