© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.05.2017

Regulamin wstępu do rezerwatu przyrody „Morysin” w dawnym angielskim parku krajobrazowym

§ 1

1. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 września 2014 r. oraz zmienionym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 r. ustanawia się na okres 20 lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” zwanego dalej „rezerwatem”.

2. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwane dalej „Muzeum”, jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, na której położony jest rezerwat.

3. Rezerwat został ustanowiony celem zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych fragmentu doliny Wisły wraz z zachowaną resztką lasów łęgowych, licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatą florą i fauną, a w szczególności w celu ochrony i zachowania:

a) cennych siedlisk łęgowych, starorzecza Wisły i typowych zbiorowisk roślinnych ze starymi drzewami oraz znacznym udziałem martwego drewna;
b) zabytków budownictwa parkowego;
c) historycznych stosunków wodnych;
d) ograniczania inwestycji budowlanych w otulinie rezerwatu.

4. Muzeum za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska udostępnia rezerwat dla celów turystycznych, edukacyjnych i naukowych.

5. Indywidualni turyści mogą zwiedzać rezerwat jedynie po trasach ustanowionych w Zarządzeniu nr 33 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r. oraz w Zarządzeniu nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2016 r.

6. Grupowe zwiedzanie możliwe jest jedynie w ramach edukacyjnych programów, które na terenie rezerwatu prowadzi Muzeum, w zakresie uprzednio uzgodnionym z Muzeum, po wcześniejszej rezerwacji i wykupieniu biletów zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie Muzeum: https://wilanow-palac.pl/ceny_biletow_i_godziny_otwarcia.html.

7. W celu zarezerwowania terminu zwiedzania rezerwatu w ramach spaceru tematycznego lub zajęć edukacyjnych dla uczniów, należy skontaktować się z Biurem Rezerwacji Muzeum (+48 22 5442 850, bilety@muzeum-wilanow.pl, w godzinach 9:00-16:00, od poniedziałku do piątku) lub skorzystać z modułu rezerwacji (znajdującego się na stronie: www.bilety.wilanow-palac.pl). Regulamin rezerwacji biletów i zakupu biletów online dostępny jest na stronie: https://wilanow-palac.pl/regulamin_rezerwacji_biletow_i_zakupu_biletow_online.html. Prosimy o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem.

8. W przypadku spotkań edukacyjnych dla gości indywidualnych udział w zajęciach następuje po wykupieniu biletu edukacyjnego w kasie Muzeum lub on-line.

9. Do prowadzenia badań na terenie rezerwatu konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora Muzeum, a w dalszej kolejności zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wnioski o zgodę na prowadzenie działalności badawczej rozpatrywane są indywidualnie w oddzielnym trybie.

10. Osoby przebywające na terenie rezerwatu zobowiązane są stosować się do przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), do postanowień niniejszego regulaminu, a także do poleceń: pracowników Muzeum i ochrony fizycznej, sprawujących ochronę nad rezerwatem, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

§ 2

Na terenie rezerwatu dopuszczalna jest wyłącznie edukacja i turystyka piesza w formie indywidualnej i zorganizowanych grup za zgodą Muzeum zgodnie z § 1 ust. 5-8, po miejscach i obszarach wyznaczonych.

 § 3

Na terenie rezerwatu zabronione są wszelkie działania, które prowadzą do zmian w krajobrazie lub w jego elementach, a w szczególności następujące działania:

1. usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej;

2. zbieranie dziko rosnących roślin lub ich części, owoców, grzybów; chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj;

3. niszczenie gleby;

4. wydobywanie szczątków zwierząt, roślin kopalnych i rozkopywanie terenu;

5. zakłócanie ciszy i używanie urządzeń nagłaśniających;

6. rozniecanie i palenie ognia oraz jego przenoszenie;

7. zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby i powietrza;

8. niszczenie i uszkadzanie zabytków kulturowych i architektonicznych;

9. umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez uzgodnienia z Muzeum;

10. wprowadzanie psów, jazda konna, jazda na rowerze;

11. używanie pojazdów motorowych, za wyjątkiem prowadzenia akcji ratowniczej, obsługi konserwatorskiej lub przyrodniczej oraz ochrony fizycznej realizowanej przez Muzeum lub na zlecenie Muzeum;

12. przybijanie do brzegów oraz cumowanie łodzi;

13. połów ryb i innych organizmów;

14. usuwanie lub niszczenie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej;

15. przebywanie między godz. 21:00 do 6:00, a także w czasie burzy i silnych wiatrów, za wyjątkiem prowadzenia akcji ratowniczej;

16. prowadzenie badań naukowych bez wiedzy i zgody Muzeum;

17. wprowadzanie gatunków roślin, zwierząt lub grzybów;

18. organizowanie imprez turystycznych i sportowych lub innych grupowych zajęć, w tym imprez i zajęć komercyjnych.

§ 4

Przypominany, że teren rezerwatu jest obszarem publicznym i dlatego nie wolno w nim palić tytoniu i pić napojów alkoholowych.

§ 5

1. Wstęp do rezerwatu dla gości indywidualnych jest bezpłatny. Wstęp na teren wyspy stanowiącej część Parku Wilanowskiego Muzeum możliwy po wykupieniu biletu do parku.

2. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać rezerwat po wcześniejszej rezerwacji zgodnie z § 1 ust. 6 i 7.

§ 6

Zgodnie z art. 127 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), kto umyślnie narusza zakazy w rezerwatach przyrody, ten podlega karze aresztu lub grzywny.

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie