© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Regulamin zwiedzania parku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prawem chronione: pałac królewski, otaczające go historyczne ogrody oraz parki wilanowski i morysiński, są pomnikiem historii i cennym zespołem przyrodniczym. Zwiedzającym powierzamy nad nimi opiekę.

Parki i ogrody są częścią muzeum i zgodnie z tradycją otwartym „salonem pałacowym”. Kwatery i aleje przed bramą na dziedziniec pałacowy znajdują się w parku muzealnym, ulica Stanisława Kostki Potockiego należy do Miasta Stołecznego Warszawy, a Potokiem Służewieckim i Jeziorem Wilanowskim zarządzają inne podmioty.

Przyjemność z pobytu w parku i ogrodach oraz podziwiania ich uroków zapewni stosowanie się do podanych niżej zasad, o których przestrzeganie prosimy w imieniu wszystkich zwiedzających. Uchronią one mienie muzeum, będące dobrem publicznym, przed utratą wartości i zniszczeniem. Prosimy w ten sposób o Państwa wkład w ochronę flory i fauny parku.

1.    Wstęp do części parku, stanowiącej ogrodową otulinę pałacu, jest płatny przez cały rok, z wyjątkiem czwartków (dzień bezpłatnego zwiedzania).
2.    Bilety wstępu do parku są do nabycia drogą online, w budynku kasowym, zlokalizowanym na przedpolu Muzeum, przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 (czynnym 7 dni w tygodniu w godz. 9:00–15:00, z wyjątkiem wybranych świąt) i w biletomatach stojących na przedpolu oraz przy bramkach kontrolnych, dostępnych w godzinach udostępniania parku – płatność tylko kartą.
3.    W czwartki (dzień bezpłatnego zwiedzania) konieczne jest pobranie bezpłatnego biletu w kasie lub biletomacie.
4.    Udział w programie edukacyjnym można zarezerwować po uiszczeniu opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Proponujemy zwiedzanie parku lub uczestnictwo w zajęciach przyrodniczych.
5.    Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w parku tylko pod opieką osób pełnoletnich.
6.    Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
7.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających na terenie parku.
8.    Park, dziedziniec pałacowy i aleje prowadzące z miasta do bramy pałacowej służą wyłącznie spacerom i odpoczynkowi. Rowery prosimy pozostawiać w przeznaczonych dla nich stojakach, znajdujących się obok kasy pałacowej przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego i głównej alei.
9.    Ze względu na bezpieczeństwo turystów, zabytków oraz fauny i flory w parku przypałacowym nie wolno biegać, jeździć na rowerach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach czy innych pojazdach ani wprowadzać ich lub wnosić na ten teren. Nie wolno także wnosić drabin, wędek, podbieraków, wioseł, łuków, grać w piłkę i rzutki itp. Z tych samych względów nie jest możliwy wstęp do parku innych zwierząt domowych niż pies przewodnik dla osób z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu oraz pies opiekun, reagujący na atak choroby lub inne przypadki medyczne – specjalnie oznaczony, zgodnie z zapisem w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej z dnia 27 sierpnia 1997. 
10.    Zabronione jest niszczenie parku oraz jego wystroju artystycznego i wyposażenia (turystycznego i technicznego), a w szczególności:
—    śmiecenie,
—    chwytanie i płoszenie zwierząt,
—    karmienie zwierząt chlebem i innymi produktami,
—    wyrywanie i łamanie roślin,
—    chodzenie po łąkach kwietnych i kwaterach ogrodowych,
—    zrywanie liści i kwiatów oraz zbieranie ziół, owoców i grzybów,
—    wzniecanie i używanie ognia.
11.    Park może być strefą ciszy miejskiej, wsłuchiwania się w odgłosy przyrody, podziwiania zabytków, kameralnych rozmów i lektur – dlatego prosimy o nieużywanie przenośnych urządzeń emitujących dźwięki (np. radio, odtwarzacze muzyki), które zakłócają spokój, również urządzeń głośnomówiących używanych przez przewodników.
12.    W parku północnym można położyć się na trawie, ciesząc się widokiem na Most Rzymski i Kanał Króla Sobieskiego w rezerwacie przyrody w parku Morysin.
13.    Nie jest możliwe wędkowanie w jeziorze z brzegów parku.
14.    Przypominamy, że park jest obszarem publicznym i dlatego nie wolno organizować tutaj prywatnych pikników, opalać się, pić napojów alkoholowych, palić papierosów, zażywać środków odurzających ani używać substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia.
15.    Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.
16.    Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie parku i przebywanie w nim poza godzinami udostępniania wymaga zezwolenia dyrektora muzeum.
17.    Fotografowanie i filmowanie w parku dla celów prywatnych jest możliwe, o ile nie zakłóci ruchu turystycznego i nie przeszkadza turystom, nie uszkodzi roślin, zabytków architektury ogrodowej i urządzeń parkowych oraz nie wyrządzi szkody innym turystom (fizycznej lub związanej z ochroną dóbr osobistych).
18.    Zabronione jest latanie dronów i motolotni nad terenem muzeum.
19.    Wydarzenia odbywające się na terenie muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie WWW muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez muzeum.
20.    Wykonanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora muzeum.
21.    Zabrania się fotografowania i filmowania części systemów bezpieczeństwa.
22.    Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.
23.    Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania parku bez zwrotu kosztów wstępu.
24.    Park jest stale monitorowany przez pracowników ochrony, kamery i systemy bezpieczeństwa.
25.    W parku można realizować specjalne programy pobytu, które w wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora muzeum mogą odbiegać od powyższych zasad. Muzeum zastrzega sobie również możliwość zamknięcia parku w przypadku szczególnych przedsięwzięć.
26.    Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia muzeum osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren muzeum.
27.    Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia parku w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak przede wszystkim: porywiste wiatry, silne burze i opady. W przypadku nagłego pogorszenia się pogody zwiedzający powinni niezwłocznie opuścić teren parku i zastosować się do poleceń pracowników ochrony muzealnej.
28.    Uprzedzamy zwiedzających, że o ile w parku będą świadkami czynności porządkowych, w tym wymagających pracy urządzeń i pojazdów mechanicznych oraz krótkookresowego zamykania wstępu do niektórych jego fragmentów, będzie to spowodowane koniecznością utrzymania parku w jak najlepszym stanie i tym, że nie wszystkie z zabiegów mogą odbywać się poza godzinami wstępu.
29.    Uprzejmie prosimy zwiedzających park o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zabytków.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i zapraszamy do ponownego odwiedzenia muzeum.