© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.07.2020

Remont dachu dawnej Słodowni

W lipcu 2020 r. rozpoczął się długo wyczekiwany remont dachu dawnej Słodowni na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Prace podzielone są na etapy, pierwszy potrwa do końca listopada 2020 r., drugi rozpocznie się po przerwie zimowej, już w 2021 r. Dzięki remontowi unikalny zabytek zostanie zabezpieczony, a przy okazji przywrócony zostanie historyczny kształt dachu, którego okap został zdeformowany w latach 60. XX w. przez ówczesne systemy odprowadzania wód opadowych.

W 2. poł. XVIII w. w Warszawie i okolicach funkcjonowało ponad 100 browarów. Zespół zlokalizowany na terenie dawnego folwarku wilanowskiego jest najlepiej zachowanym spośród nielicznych, które przetrwały do naszych czasów. Słodownia jest zaś jedynym tego typu obiektem zachowanym na Mazowszu!

Słodownia – budynek dawnego folwarku wilanowskiego

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 2016 r. wykupiło od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działki tzw. folwarku zachodniego i podjęło działania ratunkowe wobec ostatnich, bezpośrednio przylegających do wilanowskiego zespołu pałacowo-parkowego, reliktów założenia pałacowo-folwarcznego dawnego majątku ziemskiego.

Dawna Słodownia to jeden z dwóch obiektów gospodarczych, które przez ponad wiek stanowiły integralną i ważną część wilanowskich dóbr ziemskich. Pierwszy budynek oznaczony w jej miejscu znajdujemy na planie Wilanowa autorstwa Jana de Pircha z 1747 r. Drewniana czworoboczna konstrukcja stała wówczas naprzeciw murowanego Browaru. Na Plancie Jeneralnej Pałacu Wilanowskiego z Ogrodem z ok. 1790 r. znalazła się już murowana słodownia z suszarnią, wybudowana ok. połowy XVIII w., zapewne niedługo po powstaniu browaru datowanego na lata 40. XVIII w. Wiemy, że jeszcze na początku XX w. browar wilanowski wraz ze słodownią działały. Najprawdopodobniej ok. 1911 r. słodownię przeznaczono na magazyn.

W 1945 r. majątek wilanowski został upaństwowiony, a teren dawnego Browaru i Słodowni oddzielony od zespołu pałacowo-parkowego i przejęty przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. W 1957 r. zabudowania dawnego folwarku zostały przekazane Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Poza wpisaniem dwóch budynków do rejestru zabytków (wpis datowany na 1 lipca 1965 r. nr 639/29 obejmuje obydwa „spichrze”) obiekty zasadniczo pozostawały poza zainteresowaniem badaczy, których uwaga skoncentrowana była całkowicie na wyizolowanym z dawnego majątku zespole pałacowo-parkowym.

Obydwa obiekty dobrze funkcjonowały w ramach realizowanych przez uczelnię procesów produkcji i dystrybucji płodów rolnych, a ich substancja i struktura nie były drastycznie przekształcane. Jednak techniki gospodarowania czy zarządzania w pewien sposób ewoluowały, co powodowało konieczność przystosowania do tych zmian tkanki budowlanej.

Dawna Słodownia miała więcej szczęścia niż Browar. Z powodzeniem służyła jako linia produkcyjna słodu i jako zwykły magazyn płodów rolnych i od końca XVIII do początków XXI w. spełniała oczekiwania użytkowników. Budynek dawnego Browaru ulegał zaś wielu przebudowom i adaptacjom i obecnie jego pierwotna funkcja nie jest czytelna. W Słodowni zaś zachował się pierwotny układ, choć jej stan techniczny w momencie zakupu przez muzeum należy uznać za fatalny. Największym zagrożeniem dla murów była kondycja więźby i pokrycia dachowego.

Obecne prace remontowe

W prowadzonym obecnie remoncie głównym celem muzeum jest zachowanie w jak największym stopniu dotychczasowej więźby dachowej, której projekt, kształt i niektóre partie pochodzą z lat 1819–1827.

Planowaną, w stosunku do stanu obecnego, zmianą jest przywrócenie pierwotnego kształtu okapu, zdeformowanego w latach 60. XX w. przez współczesne systemy odprowadzania wody. Zmieni się również sposób montażu dachówek, odpornych na coraz częstsze i silniejsze uderzenia huraganowych wiatrów, spowodowane dynamicznymi zmianami klimatycznymi.

Remont budynku poprzedziły badania. Dzięki nim udało się ponad wszelką wątpliwość ustalić, że mamy do czynienia ze słodownią, a nie spichlerzem, jak sądzono dotychczas.

Słodownia i Browar jako główne budynki dawnego zespołu browarnego są przykładami XVIII- i XIX-wiecznej architektury przemysłowej i mogą wiele nam powiedzieć o technikach budowalnych, ewolucji procesów technologicznych w browarnictwie i słodownictwie, a także dziejach majątku wilanowskiego.