© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Remont i konserwacja Pompowni

Pompownia położona jest nad brzegiem Jeziora Wilanowskiego u styku XVII-wiecznego barokowego ogrodu geometrycznego i XIX-wiecznego angielskiego parku krajobrazowego. To jedna z głównych atrakcji parku wilanowskiego ze względu na swój wygląd – historyzującą szatę neogotyckiego pseudozameczku – oraz otoczenie przyrodnicze – stary drzewostan, jezioro i widok na rezerwat Morysin. Usytuowana w pobliżu budynku niewielka przystań dla łodzi i gondoli wożących turystów po Jeziorze Wilanowskim dopełnia znaczącej roli tego miejsca w ruchu turystycznym na terenie parku.

Obiekt powstał w połowie XIX w. wg projektu Henryka Marconiego. jako miejsce poboru wody, z którego wyprowadzona była podziemna instalacja wodociągowa zasilająca fontanny w różnych częściach wilanowskiego ogrodu. Obecnie Pompownia nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, jest obiektem objętym indywidualną ochroną konserwatorską i istotnym elementem wpisanego do rejestru zabytków historycznego zespołu pałacowo-ogrodowego barokowej rezydencji królewskiej.

Pompownia to budynek wolno stojący, zaprojektowany na planie wieloboku, murowany z cegły, nieotynkowany, czterokondygnacyjny z ośmioboczną wieżą mieszczącą klatkę schodową, zakończoną niewielkim tarasem widokowym. W środku budowli oprócz ośmiobocznej klatki schodowej znajdują się pomieszczenia o nieregularnym układzie. Łączna powierzchnia zabudowy liczy 64,8 mkw.

W związku z bardzo złym stanem technicznym Pompowni konieczne były gruntowne prace remontowe i konserwatorskie:

  • rozbiórka stropów budynku i wykonanie nowych stropów,
  • wykonanie izolacji przeciw wilgociowych w murach istniejących,
  • przeprowadzenie konserwacji elewacji ceglanej,
  • remont i konserwacja instalacji elektrycznej,
  • budowa nowej przystani z pomostów pływających,
  • prace naprawcze linii brzegowej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową alejek spacerowych w najbliższy toczeniu Pompowni i dostosowaniem ich do układu alejek pozostałej części parku wilanowskiego, w tym budową alejki prowadzącej do przystani pływającej.

Po zakończeniu prac remontowych i konserwatorskich w Pompowni można realizować programy edukacyjno-wystawiennicze.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentującej prace remontowe i konserwatorskie w Pompowni – tutaj.

Remont i konserwacja budynku Pompowni wraz z otoczeniem zrealizowano w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 zł finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl

Logo POIiŚ