© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.05.2010

Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Muzeum Pałacu w Wilanowie

październik 2009

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2009 r. projekt pn. Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Muzeum Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej – etap I został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.2 Turystyka). Włodarze Województwa, w tym Marszałek Pan Adam Struzik oraz Wicemarszałek Pan Ludwik Rakowski, zwrócili uwagę na znajdujący się w sercu Mazowsza zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie oraz wkład zarządzającej nim instytucji w rozwój turystyki regionu.

Unikalny w skali kraju barokowy zespół rezydencjonalny, niegdyś letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego, jest nie tylko jednym z najcenniejszych i najpopularniejszych zabytków Warszawy oraz Mazowsza, ale również całego kraju. To właśnie tutaj kierują swoje kroki krajowi i zagraniczni turyści odwiedzający w swoich podróżach najpiękniejsze miejsca i zabytki. Również mieszkańcy stolicy i regionu, którzy poszukują spokojnych i urokliwych miejsc, znajdą tu możliwość rodzinnego i indywidualnego odpoczynku, a także kulturalnej formy spędzania wolnego czasu. Warto podkreślić, iż z szacunkowych danych Muzeum wynika, że ogólna frekwencja na obszarze królewskiej rezydencji wzrasta z roku na rok, osiągając już liczbę ponad 1 mln osób.

 

Nowy projekt Muzeum obejmuje realizację przedsięwzięcia mającego na  celu wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych zespołu rezydencjalnego w Wilanowie dla wzrostu turystycznej atrakcyjności Mazowsza. Celem projektu jest rewaloryzacja obszaru Przedpola Pałacu Wilanowskiego dla przyjęcia rosnącej liczby turystów i publiczności odwiedzającej Muzeum. Działania te mają przyczynić się do rozwoju infrastruktury turystycznej, dostarczając możliwość poprawy oferty turystycznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz wzrost dostępności do dziedzictwa kulturowego w Muzeum Pałacu w Wilanowie.

W ramach pierwszego etapu działań na Przedpolu Pałacowym, Muzeum zamierza wykonać prace dotyczące zagospodarowania i ukształtowania terenu (ścieżki i mała architektura) oraz odbudować historyczną kompozycję szaty roślinnej. Zakłada się uczytelnienie założenia, podkreślenie głównej osi w kierunku Pałacu, utrzymanie ścieżek ukośnych stanowiących historyczne osie widokowe i drogi dojazdowe, wyodrębnienie kompozycji wokół Mauzoleum Potockich z podkreśleniem jego osi symetrii. Docelowo asfaltowe i betonowe alejki zastąpi naturalna nawierzchnia gruntowa w połączeniu z kostką granitową.

W ramach projektu przewidziane są badania archeologiczne oraz nadzór  archeologiczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi, jak również zapewnienie bezpieczeństwa turystów, zabytków i przyrody, poprzez zamontowanie odpowiedniego systemu, składającego się z kamer stałych i szybkoobrotowych włączonych w system monitoringu obszaru instytucji oraz barier podczerwieni zintegrowanych z systemem sygnalizacji włamania. Działania skierowane na bezpieczeństwo publiczności obejmą również prace przy murze wydzielającym kwatery przedpola. Stan zachowania charakterystycznego dla Wilanowa ceramicznego muru jest zły, w niektórych miejscach konstrukcja jest niestabilna, wymaga koniecznej naprawy, modernizacji i ustabilizowania posadowienia. Niezbędna jest także wymiana mebli parkowych: latarni, ławek parkowych i koszy na śmieci, na odpowiadające charakterowi i randze rezydencji pałacowo-ogrodowej. Dotychczasowe były zamontowane w latach 70 ubiegłego wieku i ich stan techniczny jest zły, mogący stwarzać zagrożenie dla turystów.

Przewiduje się również zamontowanie - w pobliżu Domku Dozorcy, w którym jest umieszczona kasa muzealna - automatu do sprzedaży biletów oraz kiosku multimedialnego. Kiosk ten pełnić ma rolę automatycznej informacji turystycznej i muzealnej. Natomiast w okolicy Domku Lanciego, od strony ul. Przyczółkowej – kiedyś historycznym Trakcie Powsinkowskim, planowane jest umieszczenie słupa ogłoszeniowego. Umieszczone na nim plakaty i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych znajdujących się w ofercie Muzeum będą przybliżały je szerokiej publiczności. Miejsce oznaczone tym przestrzennym znakiem będzie sygnalizować miejsce ważne dla regionu, w którym połączone walory natury i kultury od ponad 330 lat stanowią o genius loci - duchu tego miejsca.

 

Przewidywana wartość projektu wynosi 10.243.998,24 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków RPO WM 7.152.233,20 zł (85% kosztów kwalifikowanych), wkład krajowy 1.262.158,80 zł, koszty niekwalifikowane 1.829.606,24 zł. Przyjęte założenia harmonogramu realizacji zakładają, iż projekt zostanie wdrożony w latach 2009-2011.

Pierwszym etapem realizowania przedsięwzięcia będzie podpisanie umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego, tzw. pre-umowy, będącej zobowiązaniem Muzeum do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Pozytywne wyniki uzyskane przez projekt na wszystkich etapach oceny, będą podstawą do podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu z Muzeum umowy o dofinansowaniu realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. A więc trzymajmy kciuki…

 

styczeń 2010

W dniu 19 stycznia 2010 r. w Muzeum Pałac w Wilanowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej przygotowania projektu kluczowego pn. „Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Pałacu w Wilanowie, barokowej perły mazowieckich rezydencji królewskich dla potrzeb obsługi i recepcji turystycznej – etap I”. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa oraz Pan Ludwik Rakowski, Wicemarszałek, a także Pan Wiesław Raboszuk, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Muzeum reprezentowali: Pan Paweł Jaskanis, Dyrektor oraz Pani Magdalena Całka, Główny Księgowy.

 

Wydarzenie zgromadziło wielu miłośników Wilanowskiego Pałacu oraz dziennikarzy. Relację m.in. można było obejrzeć w popołudniowym wydaniu Kuriera Warszawskiego (TVP INFO). Informacje pojawiły się także w prasie drukowanej 20 stycznia (m.in. Gazeta Wyborcza – Stołeczna, Życie Warszawy, POLSKA The Times – Metropolia Warszawska, POŁUDNIE Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa), jak również echa wydarzenia można odnaleźć w internetowych wydaniach gazet oraz w wielu informacyjnych portalach i stronach internetowych, np. TVN Warszawa, samorządy.pb.pl, wilanow.pl.

Obecnie trwają wytężone prace nad uzyskaniem dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji oraz oszacowaniem wartości zadań, które złożą się na całość planowanego przedsięwzięcia. Działania te są monitorowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, do której Muzeum składa comiesięczny raport pn. Informacja Beneficjenta o stanie przygotowania projektu indywidualnego do realizacji.

Zdjęcia: Muzeum Pałac w Wilanowie

 

kwiecień 2010

W dniu 30 kwietnia 2010 r. aplikacja dotycząca realizacji projektu kluczowego została złożona w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

wrzesień 2010

Wniosek pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, która przeprowadzana jest w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Pozytywne wyniki, które aplikacja uzyskała na wszystkich etapach tej oceny, pozwoliły na podjęcie w dniu 28 września 2010 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Teraz muzeum przygotuje załączniki niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i zrealizuje założone zadania.

 

Logo RPO